Istota transportu lotniczego i elementy jego infrastruktury

Istota transportu lotniczego i elementy jego infrastruktury

W czasach stale rozwijających się nowych rynków, wszechobecnej i ożywionej wymiany gospodarczej pomiędzy podmiotami znajdującymi się w różnych zakątkach świata oraz powszechnej globalizacji procesów produkcyjnych, nikt nie wyobraża sobie życia bez transportu, a co za tym idzie szybkiej komunikacji, która stanowi dla każdego z nas bardzo ważną część życia. Transport jest związany zarówno z przemieszczaniem osób z punktu A do punktu B, jak również z przemieszczaniem ładunków, które później potencjalni klienci nabywają i konsumują. Transport to działalność obejmująca odpłatne świadczenie usług, związane z przemieszczaniem osób i ładunków oraz z powstawaniem usług pomocniczych powiązanych z transportem. 
W celu zrealizowania usługi transportowej niezbędne są czynniki, do których zaliczamy środki transportu,  pasażerów, zasady i prawne aspekty realizowania usług oraz oczywiście całą infrastrukturę transportu.

    Najbardziej rozwijającym się, najszybszym, najbezpieczniejszym, lecz wymagającym największych nakładów finansowych jest transport lotniczy. Odbywa się on jedynie pomiędzy odpowiednio przystosowanymi punktami transportowymi w tak zwanych korytarzach powietrznych. Infrastruktura transportu lotniczego jest analogiczna do infrastruktury innych gałęzi transportu. Jednak ze względów bezpieczeństwa i komfortu podróży jest ona bardzo rozbudowana i wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn pomiarowych i odpowiednio zagospodarowanych pomieszczeń. Decyduje ona również o atrakcyjności obiektu, a co za tym idzie o decyzji wyboru portu lotniczego przez pasażerów.Analiza literatury oraz danych dotyczących liczby pasażerów na przykładzie portu lotniczego Katowice- Pyrzowice.
 
Transport lotniczy to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu w Polsce, która umożliwia sprawną wymianę gospodarczą, przepływ kapitałów, usług oraz pracy oraz daje  możliwość migracji ludności na większe odległości. Transport lotniczy, jego infrastruktura oraz dostępność warunkuje atrakcyjność wpływa regionów oraz krajów we współczesnym świecie. Transport lotniczy charakteryzuje się innowacyjnością- zarówno techniczną i technologiczną, jak także organizacyjną. Wykorzystując innowacje, transport lotniczy wspiera środowisko oraz zrównoważony rozwój. Poprzez inwestycje w infrastrukturę transportu lotniczego, nowelizację prawa lotniczego oraz procesy liberalizacyjne następuje stopniowy przyrost liczby pasażerów oraz rośnie zainteresowanie tą gałęzią transportu. Transport lotniczy wymaga jednak sporych nakładów kapitałowych oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej, aby zapewnić zarówno komfort pasażerom, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo. Jest to najszybsza, a zarazem najdroższa forma przewozu ładunków i osób. 
Transport lotniczy, zdaniem J. Marszałkiewicza, jest dość specyficznym rodzajem transportu. W opozycji do innych gałęzi transportu, lotnictwo jest w stanie przewieźć relatywnie niewielką ilość pasażerów, czy ładunku. Transport ten stosowany jest głównie na dużych, globalnych dystansach i z prędkościami rzędu 700-1000 km/h. Przewozy w transporcie lotniczym są dokonywane w ruchu regularnym oraz jak i nieregularnym (czarterowym). Przewozy regularne obsługują pasażerów- nabywców biletów, bądź ładunki- od wielu nadawców. Loty czarterowe obejmują zazwyczaj ładunki całosamolotowe lub kupienie wszystkich miejsc pasażerskich w samolocie przez tego samego nabywcę, którym może być np. biuro podróży.
Do podstawowych cech transportu lotniczego należą:
-wysokie koszty przewozu przy dużej degresji kosztów jednostkowych przy dalekich odległościach,
-uzależnienie transportu od warunków pogodowych, np. konieczność omijania chmur burzowych, czy zwrócenie szczególnej uwagi na gęstość i wilgotność powietrza, które warunkują ładowność samolotu,
-niska dostępność przestrzenna lotnisk, która powoduje konieczność wykorzystania innych gałęzi transportu do dowozu i przywozu osób lub ładunków,
-stosunkowo mała ładowność (w porównaniu do transportu kolejowego lub morskiego), która jest uzależniona od odległości lotu, ponieważ samolot na dłuży lot musi wziąć więcej paliwa
-bezpieczeństwo przemieszczania ładunków wrażliwych na czas, wstrząsy lub wilgotność powietrza,
-niezawodność, coraz większa dostępność transportu lotniczego oraz największa oferowana prędkość.
Transport lotniczy odbywa się jedynie między przystosowanymi punktami transportowymi, do których należą lotniska, lądowiska i porty lotnicze. Infrastruktura transportu charakteryzuje się specjalnymi cechami technicznymi, które w czasie wywołują określone konsekwencje ekonomiczne i wpływają na sposób jej rozwoju. Infrastruktura transportu lotniczego, tak samo jak infrastruktura wszystkich innych gałęzi transportu dzieli się na infrastrukturę liniową oraz infrastrukturę punktową.
Bardzo często w literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że transport lotniczy nie posiada infrastruktury liniowej. Jest to spowodowane środowiskiem, w którym funkcjonuje transport lotniczy, a mianowicie przestrzenią powietrzną.  Przestrzeń ta jest uznawana jako element infrastruktury liniowej, jednak nabiera ona takich cech dopiero po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń nadzoru, kierowania i kontroli ruchu lotniczego na ziemi. Urządzenia, do których należą radiostacje komunikacyjne, radary czy radiostacje nawigacyjne, są elementami infrastruktury punktowej. Urządzenia te zabezpieczają ruch samolotów pomiędzy lotniskami, czyli punktami infrastrukturalnymi. Infrastruktura liniowa transportu lotniczego, posiadająca szereg cech infrastruktury innych gałęzi transportu zarówno wymaga dużych nakładów finansowych, jak również przynosi korzyści ekonomiczne. Koszt związany z jednym urządzeniem infrastruktury transportu lotniczego to około kilkaset tysięcy do nawet kilku milionów dolarów (USD). Jednocześnie jednak korzystanie z infrastruktury transportu lotniczego to źródło przychodów, na przykład z opłat nawigacyjnych. Do opłat tych należą na przykład opłaty za przelot tranzytowy samolotu komunikacyjnego, gdzie za 40 minutowy rejs należy zapłacić od 600 do 1000 dolarów (USD). Opłaty te w głównym stopniu finansują remonty i rozbudowę infrastruktury transportu.

Do podstawowych cech infrastruktury transportu lotniczego zaliczyć należy przede wszystkim:
-wielozadaniowość,
-dominacja kosztów stałych w stosunku do kosztów zmiennych,
-immobilność przestrzenna,
-immobilność funkcjonalna,
-bardzo długi czas budowy i projektowania, przy jednoczesnym długim okresie eksploatacji,
-niepodzielność, zarówno techniczna, jak i ekonomiczna,
-bardzo wysoka kapitałochłonność i majątkochłonność.
Na podstawie powyższych rozważań wyraźnie widać, że określenie dokładnych elementów infrastruktury w transporcie lotniczym jest niezmiernie trudne. Jednak można zauważyć kilka ważnych i podstawowych cech wyróżniających  infrastrukturę na tle innych gałęzi transportu. Należą do nich przede wszystkim wysokie koszty wybudowania tej infrastruktury, przy równoczesnej długiej eksploatacji i braku konieczności częstych zmian i modernizacji. Jest to bez wątpienia infrastruktura skoncentrowana na dokładności i wysokiej odpowiedzialności ze strony pracowników. To właśnie oni odpowiadają za bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów będących w podróży, poprzez obsługę radarów, nawigacji, ale również stałej kontroli parametrów technicznych samolotów.
Dobrze zaplanowana infrastruktura zapewnia nie tylko bezpieczeństwo podróżnych, ale również ich komfort- zarówno przed, w czasie, jak i po podróży. Można tutaj zaznaczyć istotność elementów przed i po- transakcyjnych, gdzie klient, obok samej usługi, jaką jest podróż, ma zapewniony np. transfer do samolotu, bezpieczeństwo na lotnisku, czy możliwość uzyskania informacji o numerze i godzinie lotu.
 
 
                                                                                                     
   Paula Koch

 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]