ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

BHP

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie niezbędne w każdej organizacji. Wszyscy mamy obowiązek dbać o bezpieczeństwo pracowników. Szkoleniom BHP podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy (w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy czy praktykanci i stażyści). Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności.

W obowiązku pracodawcy leży także zapewnienie pracownikowi dostępu do przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie zapisami Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie BHP i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Bezpieczeństwo jest podstawą każdej pracy. Przy podjęciu jakiegokolwiek działania zawsze powinno się myśleć o swoim bezpieczeństwie. Aby robić to świadomie, bezcenna jest znajomość ewentualnych zagrożeń oraz instrukcja, jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Takich spraw, jak zdrowie pracowników, nie należy bagatelizować. Tak też stanowi Kodeks Pracy, któremu podlegają zarówno pracownicy, jak i pracodawca.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenie wstępne:

Instruktażu ogólnego

Pracownikowi przekazywana jest niezbędna, ogólna wiedza na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w Kodeksie pracy, układach zbiorowych, czy w regulaminach pracowniczych. Dodatkowo przekazywane są informacje na temat zasad BHP, jakie obowiązują w konkretnym zakładzie pracy. Pracownik poznaje również zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszystko po to, by potrafił on właściwie zareagować w przypadku sytuacji niebezpiecznych dla czyjegoś zdrowia lub życia.

Instruktażu stanowiskowego

Szkolenie to jest bardziej szczegółowe, ponieważ przekazuje pracownikowi wiedzę z zakresu czynników środowiskowych występujących na stanowisku pracy, jakie nowo zatrudniony ma zająć. Pracownik poznaje więc zasady bezpiecznego wykonywania pracy na wskazanym przez pracodawcę stanowisku. Dzięki temu wie, gdzie poszukiwać pomocy oraz jak zareagować w przypadku wystąpienia wypadku/ zagrożenia podczas pracy.

Zgodnie z przepisami, szkolenie wstępne musi trwać co najmniej:

✔3 godziny lekcyjne na instruktaż ogólny

✔3 godziny lekcyjne na instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych

✔8 godzin lekcyjnych dla pozostałych pracowników

Pamiętaj!

Szkolenie wstępne jest ważne przez rok. W ciągu tych 12 miesięcy pracownik musi zostać skierowany na szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe:

Pracodawca oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska – szkolenie okresowe raz na 5 lat,

✔Robotnicy – szkolenie okresowe raz na 3 lata lub raz w roku, jeśli pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne (np. praca na wysokości),

✔Pracownicy inżynieryjno-techniczni (np. projektanci) – szkolenie okresowe raz na 5 lat,

✔Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie okresowe raz na 5 lat,

✔Pracownicy administracyjno-biurowi – szkolenie okresowe raz na 6 lat lub częściej, jeśli np. pracownicy jednocześnie wykonują inne prace lub są powołani do pełnienia funkcji w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy