ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

DFMEA

DFMEA – Analiza Rodzajów i Skutków Możliwych Błędów

DFMEA – Design Failure Mode and Effect Analysis – Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka. Jest to narzędzie niezwykle potrzebne w procesie produkcyjnym i  projektowania wyrobu.

DFMEA jest uznaną i powszechnie stosowaną metodą, umożliwiającą identyfikację i eliminację błędów. Analizę DFMEA wykorzystuje się do rozpoznania i oceny ryzyka wystąpienia potencjalnych błędów, które mogą zaistnieć na poszczególnych etapach wyrobu lub w procesie jego wytwarzania, a także skutków ich wystąpienia.

Dwie najczęściej wykorzystywane metody: DFMEA oraz PFMEA

DFMEA – Przeprowadzana jest już podczas wstępnych prac projektowych w celu uzyskania informacji o silnych i słabych punktach wyrobu, tak aby jeszcze przed wdrożeniem do produkcji, istniała możliwość wprowadzenia zmian koncepcyjnych.

DFMEA stosuje się w następujących sytuacjach:

✔wprowadzania nowych projektów

✔wprowadzania nowych komponentów

✔wprowadzania nowych materiałów

✔stosowania nowych technologii

✔rozszerzania zakresu zastosowania wyrobu

✔gdy istnieje szczególne ryzyko niebezpieczeństwa i żadne wady nie są dozwolone

✔eksploatacji wyrobu w szczególnie trudnych warunkach