ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

FMEA

FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

Celem FMEA (ang. Failure mode and effects analysis) jest zapobieganie problemom, które mogą wystąpić na etapie projektowania lub produkcji. FMEA to usystematyzowana metoda analizowania potencjalnych problemów (ryzyka) i ich przyczyn oraz opracowywania i wdrażania działań zapobiegawczych.

Korzyści z FMEA:

✔przewidywanie ryzyka

✔ocena konsekwencji ryzyka

✔identyfikacja przyczyn źródłowych ryzyka

✔zapobieganie ryzyku

✔gromadzenie i wykorzystanie wiedzy organizacji

✔ustalenie priorytetów działań

✔zidentyfikowanie potencjalnych charakterystyk specjalnych

✔obiektywna ocena wyrobu/procesu

✔dokumentowanie wyrobu/procesu

Metoda FMEA pozwala organizacji udoskonalić produkt, bądź proces. Regularne analizy związków przyczynowo-skutkowych pełnią istotną funkcję w procesie poprawy jakości m.in. produkcji. Dzięki zastosowaniu tej metody organizacja ma możliwość identyfikować zarówno słabe, jak i silne strony wytwarzanego dobra. Metoda ta znajduje zastosowanie w produkcji masowej oraz jednostkowej.

Analizy FMEA można dokonać dla:

✔konkretnego produktu (zapewniając aby był bezpieczny i pozbawiony wad)

✔elementu lub podzespołu (jak również dla całego procesu lub jego części)

Analiza FMEA produktu znajduje swoje zastosowanie:

✔w fazie projektowania

✔na etapie wprowadzenia do produkcji

✔podczas produkcji i użytkowania

FMEA produktu ma szczególne znaczenie podczas wdrażania nowych rozwiązań.

Analiza FMEA względem procesu jest najczęściej przeprowadzana na etapie projektowania technologii,  ale również znajduje zastosowanie przed oraz w trakcie produkcji.

Fazy FMEA dla procesu:

✔przygotowania do badania, które obejmuje czynności – od określenia celu do zbierania danych

✔właściwą analizę jakościową, w której zawarte jest także stworzenie planu naprawy w przypadku znalezienia wady

CELEM SZKOLENIA JEST:

✔rozpoznanie i oszacowanie potencjalnych usterek wyrobu/ procesu i jej skutków

✔identyfikacja czynności, które mogłyby wyeliminować, bądź zmniejszyć możliwość wystąpienia usterki

✔rozpoznanie wymagań produkcji i montażu

✔zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterek

✔ocena wpływu ewentualnej wady na Klienta

✔udokumentowanie tego procesu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

✔rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

✔umiejętność wykorzystywania narzędzi FMEA

✔umiejętność zespołowego rozwiązywania potencjalnych problemów