Regulamin karty stałego klienta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Legionów 90/100 lok. 24.
Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie usług szkoleniowych w SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.
 1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą                       w Częstochowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000300466
 2. Program "Karty Stałego Klienta", zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym przez  SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
 3. Uczestnikami Programu są – pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, w tym zwłaszcza spółki prawa handlowego oraz inne podmioty, dokonujące zakupu usług szkoleniowych SGP, które do Programu przystąpiły na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie Klienci Organizatora Programu.
 6. W ramach Programu Uczestnicy korzystają z rabatów na szkolenia otwarte.
 7. Firma, w ramach Programu, może otrzymać tylko jedną Kartę Stałego Klienta.  
 8. Uczestnik Programu ma wyłączne prawo do posługiwania się Kartą Stałego Klienta, co oznacza, że prawo do zniżek i przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę, z zastrzeżeniem, że prawo do korzystania z jednej Karty przysługuje wszystkim pracownikom z danej Firmy jako Uczestnika Programu.
 9. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie otwarte dostępnego na stronie www.szkolenia-sgp.pl
 10. Z chwilą wypełnienia podpisanego formularza, Klient Organizatora Programu, zainteresowany członkostwem, otrzymuje indywidualny numer członkowski i staje się tym samym Uczestnikiem Programu.
 11. Tylko prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany przez Organizatora Programu.
 12. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego Klienta w uzasadnionych przypadkach,   tj.: niekompletne lub nieczytelne dane osobowe,  brak podpisu.
 13. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Organizatora Programu w ciągu maksymalnie dwóch tygodni.
 14. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora Programu o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator Programu  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 15. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SGP – Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. zawartych w formularzu danych osobowych, stosownie do informacji zawartych w formularzu oraz potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
 16. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Klient wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie zawartych             w formularzu danych osobowych przez SGP – Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. oraz firmy powiązane z nią kapitałowo. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych, marketingowych i statystycznych. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
 17. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych przez Organizatora Programu, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 18. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 19. Każdy Klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych  w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.
 20. SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z Programem Karty Stałego Klienta.
 21. Karta Stałego Klienta jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. jest SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o.
 22. Karta Stałego Klienta zostanie przekazana bezpośrednio Uczestnikowi lub wysłana pocztą na adres podany w formularzu.
 23. Karta Stałego Klienta daje jej posiadaczowi prawo do rabatów ustalonych wg poniższych reguł:
  3%- karta rabatowa przekazana zostanie Uczestnikowi po pierwszym uczestnictwie w szkoleniu otwartym – zorganizowanym przez SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.;

  6%-  karta rabatowa „srebrna” przekazana zostanie Uczestnikowi po zakupie szkoleń otwartych z oferty szkoleń SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. za sumę netto 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

  9%-  karta rabatowa „złota” przekazana zostanie Uczestnikowi po zakupie szkoleń otwartych z oferty szkoleń SGP – Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.  za sumę netto 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 24. Po zebraniu odpowiedniej ilości uczestnictw w szkoleniach otwartych z oferty SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. – karta zostanie wymieniona.
 25. Realizacja upustów następuje po okazaniu / lub podaniu numeru Karty Stałego Klienta Organizatorowi Programu przed dokonaniem konkretnego zakupu.
 26. Informacja o przywilejach wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta jest dostępna na stronie www.szkolenia-sgp.pl
 27. Za udzielenie zniżki niezgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Organizator Programu.
 28. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 29. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator umieści informację o tym fakcie na stronie internetowej www.szkolenia-sgp.pl
 30. Użytkownik Karty Stałego Klienta może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w czasie posługiwania się nią.
 31. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta uprawniony jej Użytkownik powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do siedziby Organizatora Programu w celu wystawienia duplikatu.
 32. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.
 33. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. oraz na stronie www.szkolenia-sgp.pl
 34. Karty Stałego Klienta nie można łączyć z innymi promocjami SGP-Training&Consulting (np. z Voucherem).
 35. Regulamin obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r.
 36. SGP – Training & Consulting przy SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu                     w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.szkolenia-sgp.pl
 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]