POMOC DE MINIMIS W INSTRUMENTACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

POMOC DE MINIMIS W INSTRUMENTACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY


1.    Pojęcie beneficjenta pomocy, w szczególności z punktu widzenia:
 • instytucji kultury (np. domy kultury, teatry, muzea)
 • instytucji sportowych (np. miejskie ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe)
 • instytucji edukacyjnych (np. placówki funkcjonujące na podstawie ustawy o systemie oświaty)
 • usług medycznych (np. publiczne placówki opieki zdrowotnej)
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstw państwowych oraz zakładów komunalnych (np. zakładów wodno-kanalizacyjnych)
 • organizacji non-profit (np. stowarzyszeń, fundacji)

2.    Dyskontowanie pomocy de minimis:
 • pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej
 • obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto
 • postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis

3.    Określanie wysokości udzielanej pomocy:
 • przypadki pomocy udzielanej w ratach
 • przypadki pomocy odroczonej w czasie
 • określanie wartości obecnej pieniądza w czasie
 • omówienie współczynnika dyskontującego
 • obliczanie płatności na koniec okresu
 • rozróżnienie płatności za pełny lub niepełny okres
 • obliczanie wartości pomocy przez uczestników zajęć: przykłady praktyczne

4.    Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – omówienie zasad udzielania pomocy w instrumencie wprowadzonym nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 25 września 2015 r.

5.    Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: pojęcie mikroprzedsiębiorcy.

6.    Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przypadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej.

7.    Analiza wybranych instrumentów wsparcia, w odniesieniu do których będzie należało stosować pomoc de minimis – z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkolenia
 • szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych (art. 40 ust. 2e nowelizacji ustawy)
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (art. 46 ustawy)
 • dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (art. 46 ustawy)
 • przygotowanie zawodowe dorosłych (art. 53a ustawy)
 • prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne (art. 59c nowelizacji ustawy)
 • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (art. 60a nowelizacji ustawy)
 • świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (art. 60b nowelizacji ustawy)
 • refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne (art. 60c nowelizacji ustawy)
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (art. 60d nowelizacji ustawy)
 • realizacja programów specjalnych (art. 66a ustawy)
 • premia za zatrudnienie bezrobotnego po stażu (art. 66l nowelizacji ustawy)
 • refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (art. 66m ust.7 nowelizacji ustawy)

8.    Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.
 • pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
 • zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty
 • nowe podejście do badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy
 • zmiana podejścia do pomocy w sektorze transportu drogowego towarów
 • obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej przez beneficjenta pomocy – praktyczne spojrzenie na podmioty prowadzące uproszczoną oraz pełną rachunkowość

9.    Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.
 • dane podmiotu udzielającego pomocy
 • określenie beneficjenta pomocy w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych i osobowych
 • podstawy prawne udzielania pomocy
 • korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis

10.    Udzielanie pomocy w przypadku ulgi w spłacie
 • rozkładanie na raty zaległości
 • odraczanie terminów płatności
 • pojęcie stopy referencyjnej

11.    Studium przypadków: związane z udzielaniem pomocy w formie organizacji prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów stażowych oparte na przykładach i pytaniach zgłaszanych przez PUP.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]