MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
ORAZ ELEMENTY ZAWODOZNAWSTWA  I ZASOBÓW INFORMACJI
– KOMPEDIUM WIADOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DLA PRACOWNIKA PUP

- szkolenie 2-dniowe –

CEL SZKOLENIA

Celem głównym szkolenia jest uzyskanie przez jego Uczestników wysokiego poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z konstruowaniem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, z zastosowaniem elementarnej wiedzy zawodoznawczej oraz wykorzystaniem zasobów informacji.

Cele szczegółowe szkolenia będą skoncentrowane na kreowaniu oraz doskonaleniu wśród Uczestników szkolenia umiejętności zawodowych w następujących zakresach:
 • Teoretycznej identyfikacji potencjalnych adresatów monitoringu oraz źródeł wiadomości o rynku pracy
 • Skutecznego konstruowania podstawowej oraz rozszerzonej wersji diagnozy rynkowej zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych
 • Sprawnego zbierania wniosków z pozyskanych źródeł wiedzy o zawodach
 • Zrozumienia wagi  posiadania wiedzy zawodoznawczej  przez pracowników kluczowych PUP w codziennej praktyce
 • Selekcjonowania oraz pozyskiwania nowych wiadomości o zawodach
 • Zastosowania teorii zawodowych w kontakcie z klientem indywidualnym i instytucjonalnym
 • Posiadania niezbędnej kompleksowości wiedzy co do zastosowania informacji zawodowej

ADRESACI SZKOLENIA

Doradcy Klienta instytucjonalnego i indywidualnego, doradcy zawodowi /w tym doradcy zawodowi realizujący zajęcia warsztatowe z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy oraz grupowego poradnictwa zawodowego/, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów oraz specjaliści ds. aktywizacji zawodowej nawiązujący i podtrzymujący kontakty PUP z jego kontrahentami, a także inne osoby zainteresowane szkoleniem, w tym również kadra kierownicza PUP.

METODYKA SZKOLENIA


Szkolenie prowadzone będzie przede wszystkim, obok tradycyjnego mini wykładu, głównie metodami interaktywnymi:
 • ćwiczeniami w grupach
 • dyskusją zogniskowaną
 • diagnozą autotestową z zastosowaniem wypierających stres energizerów

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1 DZIEŃ


WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SZKOLENIA, DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE

NIEZBĘDNE ZALECENIA METODYCZNE DEPARTAMENTU RYNKU PRACY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  - JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA PRACOWNIKÓW PUP
 • dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01
 • załącznik 2: "Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy"
 • załącznik 3: "Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności"
 • analizy dodatkowych źródeł danych
Wyniki badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, dane sprawozdawcze z działalności agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej

WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA
 • Ludność
 • Podmioty Gospodarki Narodowej, Pracujący, Wynagrodzenia
 • Bezrobocie Rejestrowane
 • Aktywność Ekonomiczna Ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL)
 • Wskaźnik Zatrudnienia (EUROSTAT)
 • Bezrobocie według BAEL

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POWIATÓW
 • 4 tablice z danymi statystycznymi za bieżący rok
 • liczba bezrobotnych
 • wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • liczba bezrobotnych przypadająca na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej
 • stopa bezrobocia
 • wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy województwa w podziale na miejsca pracy ogółem, pracę subsydiowaną i niesubsydiowaną oraz z sektora publicznego i prywatnego

POTENCJALNI UŻYTKOWNICY/ODBIORCY MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWY I NADWYŻKOWYCH
KONSTRUKCJA PODSTAWOWA RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
 • analiza zjawiska bezrobocia lokalnego; stopa i struktura bezrobocia
 • oferty pracy oraz ich lokalne i globalne determinanty
 • analiza napływu osób bezrobotnych wg grup zawodów
 • zawody nadwyżkowe, deficytowe i zrównoważone
 • szansa/ wskaźnik uzyskania pracy w zawodzie

PREFEROWANE ELEMENTY PONADPODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

2 DZIEŃ


ZAWODOZNAWSTWO I KLASYFIKACJA ZAWODÓW
 • wyjaśnienie pojęcia
 • możliwości zastosowania zawodoznawstwa w praktyce PUP
 • źródła wiadomości o zawodach

TEORIE WYBORU ZAWODU
 • teoria „cech-czynników” F.W.Parsonsa
 • teoria dwóch modeli człowieka  A.Roe
 • teoria wyboru zawodu J.L. Hollanda
 • 6 typów osobowości
TYPOLOGIA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DECYZJĘ ZAWODOWĄ
 • 6 typów sytuacji osoby wybierającej zawód (wg B.Wojtasik)

ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWYCH W OBOWIĄZUJĄCYM ROZPORZĄDZENIU MPIPS W SPRAWIE STANDARDÓW I WARUNKÓW PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY
 • wyjaśnienie pojęcia
 • zakres zasobów informacji zawodowych
 • odbiorcy zasobów informacji zawodowych
 • miejsca udostępniania zasobów informacji zawodowych

INFORMACJA ZAWODOWA W PORADNICTWIE ZAWODOWYM ŚWIADCZONYM W PUP
 • udzielanie /dokumentowanie/ indywidualnej informacji zawodowej
 • udzielanie /dokumentowanie/ grupowej informacji zawodowej
 • udzielanie informacji zawodowej pracodawcom
 • „narzędziownia” informacji zawodowej

WARSZTAT PRACY DORADCY KLIENTA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASTOSOWANIA ZAWODOZNAWSTWA I ZASOBÓW INFORMACJI ZAWODOWEJ - ĆWICZENIA

PODSUMOWANIE I EWALUACJA SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

22 - 22 listopadWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]