PRACA Z OPOREM - METODOLOGIA AKTYWIZOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH Z III PROFILU

CEL SZKOLENIA

Celem głównym szkolenia jest uzyskanie przez jego Uczestników wysokiego poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z identyfikacją i radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem oporującym PUP – w szczególności osób bezrobotnych, dla których ma zastosowanie III profil pomocy, zgodnie z obowiązującą Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Kreowanie oraz doskonalenie wśród Uczestników szkolenia umiejętności zawodowych w następujących zakresach:
 • zrozumienia postawy oporu człowieka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej i/lub zawodowej stanowiącej o zmianie psychologicznej
 • identyfikacji zachowań trudnego klienta PUP (z tzw. „III profilu”) i zastosowanie względem niego alternatywy negocjowania postawy aktywnej na rynku pracy
 • skutecznej realizacji zajęć warsztatowych w grupie uczestników oporujących względem podejmowania prób zaistnienia na rynku pracy
Zwielokrotnienie świadomości Uczestników zajęć, co do wpływu emocji na zachowanie człowieka.

Przekazanie Uczestnikom szkolenia praktycznych metod radzenia sobie ze stresem oraz ustalenie przydatnych narzędzi w pracy z trudnym klientem PUP, z III profilu pomocy.

ADRESACI SZKOLENIA

Doradcy Klienta indywidualnego, doradcy zawodowi /w tym doradcy zawodowi realizujący zajęcia warsztatowe z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego oraz metod aktywnego poszukiwania pracy, pośrednicy pracy oraz specjaliści ds. aktywizacji zawodowej a także inne osoby zainteresowane szkoleniem, realizujące zadania w zakresie wsparcia osób mających trudności na rynku pracy i we współżyciu społecznym.

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie przede wszystkim metodami interaktywnymi: ćwiczeniami w grupach, symulacjami sytuacji, case study, dyskusją zogniskowaną oraz poprzez angażowanie się uczestników w pracę autotestową, obok zastosowania przez trenera, wspierającego proces grupowy, mini-wykładu.

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SZKOLENIA, DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE. OPÓR; SYTUACJE TRUDNE W PRACY Z KLIENTEM OPORUJĄCYM:
 • definicja, istota zjawiska oporu
 • trudny klient PUP:
  • charakterystyka osób bezrobotnych, dla których przeznaczono III profil pomocy- według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • identyfikacja innych, trudnych klientów PUP

ZMIANA PSYCHOLOGICZNA – METODOLOGIA ODDZIAŁYWANIA NA REAKCJĘ W SYTUACJI ZMIANY
 • cechy zmiany psychologicznej
 • objawy, kategorie i źródła oporu /5 typów źródeł oporu/
 • etapy podejścia pracownika PUP do postawy oporującej klienta /na podstawie teorii Johna Enrighta dot. pracy z oporem/
 • „Twoja trudna sytuacja i sposób radzenia sobie z nią” – ćwiczenie eliminacji oporu wewnętrznego i oporu zewnętrznego klienta PUP, z uwzględnieniem wielorakich przyczyn sytuacji trudnych osób bezrobotnych z III profilu
 • zasady ogólne radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z klientem oporującym;                       
 • efekt synergii w komunikacji dwukierunkowej
 • etyka zawodowa doradcy klienta PUP
PRACA Z OPORUJĄCĄ GRUPĄ – WARIANTY GWARANCJI AKTYWIZOWANIA ZAWODOWEGO TRUDNYCH KLIENTÓW PUP – W TYM OSÓB, DLA KTÓRYCH PRZEZNACZONY ZOSTAŁ III PROFIL POMOCY, ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI… - METODYKA INTERAKTYWNA:
 • nawiązanie kontaktu z grupą osób bezrobotnych z III profilu i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, jako profilaktyka oporu               i sytuacji trudnych; narzędziownia w pracy trenera
 • tworzenie dobrej atmosfery do pracy i uczenia się
 • motywowanie i stymulowanie do pracy nad sobą oporujących uczestników zajęć; autotestowa typologia uczestników i sposoby kreatywnego na nich oddziaływania
 • krótkie interwencje, jako sposoby przeciwdziałania trudnym sytuacjom w procesie grupowym; metody odpierania zastrzeżeń
 • funkcje trenerskie: logistyczno-porządkowa, edukacyjna, wspierająca fundamenty profesjonalnego procesu grupowego
 • energizery, jako odrobina relaksu w relacji interpersonalnej
PROFESJONALNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA INDYWIDUALNEGO PUP Z III PROFILU:
 • typologia osób podejmujących decyzję zawodową
 • problematyka jednostek, które zgłaszają się do doradcy klienta indywidualnego; „dantejski” problem z klientem biernym na rynku pracy
 • motywowania do działania /komunikacja negocjacyjna z klientem oporującym/
 • indywidualne doradztwo dla trudnego klienta niepełnosprawnego PUP; strefy dystansu interpersonalnego
PRACA Z EMOCJAMI ORAZ KONTROLA ZACHOWAŃ W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM PUP:
 • „Na złość babci odmrożę sobie uszy!” - psychologiczna teoria reaktancji /teoria oporu psychicznego/ Jacka Brehma
 • miara emocji w stresie – skala Holmesa i Rahe
 • nazywanie przeżywanych lub dostrzeganych emocji
 • model trzech kroków radzenia sobie z trudnymi emocjami klienta
 • dyskusja - ważna metoda prowokowania emocji /rodzaje i metody prowokowania dyskusji z trudnym klientem, aktywizowanym do działania/,
 • techniki świadomego radzenia sobie ze stresem /technika „Grzbietu wielbłąda”, technika drzewa decyzyjnego, technika „Strach na wróble”, technika relaksacyjna w pracy z grupą/
PODSUMOWANIE I EWALUACJA SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]