Pomoc de minimis

CELE SZKOLENIA
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z teoretyczną i praktyczną wiedzą w zakresie udzielania pomocy de minimis w aspekcie nowych instrumentów wsparcia dla osób bezrobotnych po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Przedstawienie nowych regulacji prawnych i zasad przyznawania pomocy publicznej: „pomocy de minimis”
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Uczestnicy poznają potencjał nowych usług, narzędzi i instrumentów rynku pracy do zaoferowania osobom bezrobotnym
 • Zostaną wyposażeni w teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ustaw: o promocji zatrudnienia (…), pomocy publicznej (…) oraz aktów wykonawczych
METODY PRACY
 • Wykład teoretyczny
 • Prezentacja multimedialna
 • Studium przypadku
PROGRAM SZKOLENIA

Prawidłowa realizacja nowych instrumentów rynku pracy, z uwzględnieniem zmian w przepisach po nowelizacji ustawy i aktów wykonawczych – organizacja pracy i zadań wobec osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych w wieku do 30 lat i powyżej 50 lat – wyjaśnienia ministerialne, interpretacje.
Nowe zasady udzielania pomocy de minimis: Rozporządzenie Komisji Europejskiej NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • Pojęcie pojedynczego organizmu gospodarczego w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis; określenie wzoru niezbędnego oświadczenia w tym zakresie wymaganego od przedsiębiorcy;
 • Zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis;
 • Nowe podejście do badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
 • Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych

Pomoc de minimis w kontekście nowych instrumentów rynku pracy - prawidłowe zasady postępowania: określenie dnia udzielenia pomocy de minimis oraz konsekwencji z tym związanych dla pracowników PUP udzielających pomocy beneficjentom.
 • Określenie podmiotu udzielającego pomocy oraz wysokości ekwiwalentu dotacji brutto udzielonej pomocy de minimis
 • Umiejętność identyfikacji pomocy publicznej w działaniach skierowanych do przedsiębiorców (na podstawie analizy czterech przesłanek oraz definicji działalności gospodarczej), przykłady wsparcia niespełniającego warunków niezbędnych do wystąpienia pomocy publicznej lub de minimis
 • Wydanie oraz korygowanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
 • Udzielanie i rozliczanie pomocy de minimis przyznanej przed oraz po 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdawczość z zakresu udzielonej pomocy de minimis
 • Zasady korzystania z aplikacji SHRiMP w przypadku wysyłania sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis
 • Omówienie zakresu przekazywanych informacji oraz terminów sprawozdawczych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1490.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]