ZADANIA POŚREDNIKA PRACY I DORADCY ZAWODOWEGO

ZADANIA POŚREDNIKA PRACY I DORADCY ZAWODOWEGO W ŚWIETLE
USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI ORAZ TRYBU I SPOSOBÓW PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY
 
CEL GŁÓWNY SZKOLENIA
Szczegółowe zapoznanie doradców klienta – pośredników pracy i doradców zawodowych z procedurą ich pracy w PUP poprzez zbiorczą syntezę dotychczasowych praktyk w świetle przepisów prawa obowiązujących po dniu 27 maja 2014 r.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • zreasumowanie formalnych wytycznych na stanowisku doradcy klienta PUP, z uwzględnieniem zadań doradcy zawodowego             i pośrednika pracy
 • dokonanie analizy niezbędnej dokumentacji papierowej i elektronicznej doradcy zawodowego i pośrednika pracy w PUP, pełniącego funkcję doradcy klienta, w kontekście najnowszych standardów usług rynku pracy
 • określenie poprawności realizacji pracy doradcy klienta PUP (w zakresie łączenia obowiązków pośrednictwa pracy, pomocy             w aktywnym poszukiwaniu pracy z świadczeniem indywidualnego poradnictwa zawodowego)
 • wypracowanie dla doradców klienta PUP praktycznych wskazówek do radzenia sobie z trudnym klientem – w pracy z oporem
METODYKA SZKOLENIA
Miniwykład, dyskusja zogniskowana, coaching grupowy, case study
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
STAN PRZYGOTOWANIA PUP-ÓW W POLSCE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY, PO DNIU 27 MAJA 2014 R. PROCEDURA PRACY DORADCY KLIENTA PUP – BLOK METODYCZNY:
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami
 • przyjmowanie i dystrybucja ofert pracy (sposoby i formy upowszechniania ofert pracy, przekazywanie ofert pracy do innych PUP-ów)
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z osobami zarejestrowanymi (w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych)
 • proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy– poszczególne etapy i ich znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (rekrutacja kandydatów do pracy, profesjonalny wywiad selekcyjny, zamknięcie procesu rekrutacji)
 • ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych
 • konstrukcja IPD /dokumentowanie części składowych IPD dla: I, II, III profilu pomocy/ oraz monitorowanie jego realizacji                      z uwzględnieniem przerwania lub modyfikacji tej formy pomocy
 • doradca zawodowy w roli pośrednika pracy – dokumentacja papierowa i elektroniczna (SYRIUSZ)
 • pośrednik pracy w roli doradcy zawodowego – dokumentacja papierowa i elektroniczna (SYRIUSZ)
 • indywidualne poradnictwo zawodowe /KUD-y, przydatne narzędzia doradcze 
 • gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie zasobów informacji zawodowej
 • kierowanie na badania lekarskie / psychologiczne – dokumentacja i monitoring ich rezultatów
 • dane statystyczne pracy doradcy klienta.
SYTUACJE TRUDNE W PRACY Z KLIENTEM OPORUJĄCYM
 • problematyka jednostek, które zgłaszają się do doradcy klienta indywidualnego
 • „dantejski” problem z klientem biernym na rynku pracy
 • motywowanie do działania /komunikacja negocjacyjna z klientem oporującym
 • indywidualne doradztwo dla trudnego klienta niepełnosprawnego PUP; strefy dystansu interpersonalnego
 • współpraca międzystanowiskowa w PUP oraz cele PAI – ich znaczenie w optymalizacji jakości usług służb zatrudnienia
ZAKOŃCZENIE I EWALUACJA SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]