REALIZACJA PROJEKTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ I DE MINIMIS W RAMACH PO WER ORAZ RPO

REALIZACJA PROJEKTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ I DE MINIMIS W RAMACH PO WER ORAZ RPO PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY – PROJEKTY SYSTEMOWE ORAZ KONKURSOWE
 
Korzyści
 • poznanie podstawowych pojęć związanych z udzielaniem pomocy publicznej
 • poznanie krajowych przepisów proceduralnych odnoszących się do pomocy publicznej oraz de minimis
 • poznanie zakresu stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis
 • poznanie obowiązków podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na praktykę Powiatowych Urzędów Pracy
Umiejętności
 • zdobycie praktycznej umiejętności analizowania przypadków występowania pomocy publicznej
 • zdobycie umiejętności identyfikowana występowania pomocy publicznej lub de minimis w różnych przypadkach
 • identyfikacji podmiotów w odniesieniu do których stosuje się przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej lub de minimis
 • dostosowania procedury związanej z udzielaniem pomocy de minimis do instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
PROGRAM SZKOLENIA
 
POMOC PUBLICZNA I DE MINIMIS – PRZESŁANKI WARUNKUJĄCE WYSTĘPOWANIE
 • pojęcie pomocy publicznej; pojęcia środków publicznych, korzyści ekonomicznej (uprzywilejowania), selektywności wsparcia oraz zakłócenia konkurencji i negatywnego wpływu na wymianę handlową
 • formy udzielania pomocy publicznej
ANALIZA PRZYPADKÓW PROJEKTÓW W KTÓRYCH BĘDZIE NALEŻAŁO STOSOWAĆ POMOC PUBLICZNĄ WRAZ                                       Z KONSEKWENCJAMI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ
 
OBLICZANIE EX-ANTE DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI POMOCY DE MINIMIS
 • pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej
 • obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto
 • postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
 • omówienie zasad udzielania pomocy w instrumencie wprowadzonym nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 25 września 2015 r.
ANALIZA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH BĘDZIE NALEŻAŁO STOSOWAĆ POMOC DE MINIMIS
 • szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych (art. 40 ust. 2e nowelizacji ustawy)
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (art. 46 ustawy)
 • dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (art. 46 ustawy)
 • przygotowanie zawodowe dorosłych (art. 53a ustawy)
 • prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne (art. 59c nowelizacji ustawy)
 • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (art. 60a nowelizacji ustawy)
 • świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (art. 60b nowelizacji ustawy)
 • refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne (art. 60c nowelizacji ustawy)
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (art. 60d nowelizacji ustawy)
 • realizacja programów specjalnych (art. 66a ustawy)
 • premia za zatrudnienie bezrobotnego po stażu (art. 66l nowelizacji ustawy)
 • refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (art. 66m ust.7 nowelizacji ustawy)
 • finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69a nowelizacji ustawy)
TRZY RODZAJE POMOCY DE MINIMIS – RÓŻNE LIMITY ORAZ PRZEZNACZENIA WSPARCIA
 • rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis
 • rozporządzenie KE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis           w sektorze rolnym
 • rozporządzenie KE nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis               w sektorze rybołówstwa i akwakultury
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem obowiązującym od 15 listopada 2014 r.
 • pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
 • zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty
 • nowe podejście do badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy
 • zmiana podejścia do pomocy w sektorze transportu drogowego towarów
 • obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej przez beneficjenta pomocy – praktyczne spojrzenie na podmioty prowadzące uproszczoną oraz pełną rachunkowość
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS  W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE
 • zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.
 • dane podmiotu udzielającego pomocy
 • określenie beneficjenta pomocy w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych i osobowych
 • podstawy prawne udzielania pomocy
 • korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis
POJĘCIE BENEFICJENTA POMOCY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PUNKTU WIDZENIA
 • instytucji kultury (np. domy kultury, teatry, muzea)
 • instytucji sportowych (np. miejskie ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe)
 • instytucji edukacyjnych (np. placówki funkcjonujące na podstawie ustawy o systemie oświaty)
 • opieki społecznej (np. DPS)
 • usług medycznych (np. publiczne placówki opieki zdrowotnej)
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstw państwowych oraz zakładów komunalnych (np. zakładów wodno-kanalizacyjnych)
 • organizacji non-profit (np. stowarzyszeń, fundacji)
 • różnice w podejściu przedmiotowym oraz podmiotowym do potencjalnych beneficjentów pomocy
STUDIUM PRZYPADKÓW
 • związane z udzielaniem pomocy w formie organizacji prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów stażowych oparte na przykładach i pytaniach zgłaszanych przez PUP

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 11 październikWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]