Kadry - Płace - szkolenie w formie zamkniętej >>

Kadry - Płace 
 
Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Udział w szkoleniu zapewnia niezbędną aktualizację wiedzy i pozwala zorientować się w planowanych rozwiązaniach na przyszłość.

Szkolenie skierowane jest do osób:
 • posiadających doświadczenie w obszarze stosowania prawa pracy i chcących usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze regulacje z zakresu prawa pracy
 • zatrudnionych w działach kadr
 • odpowiedzialnych za sprawy personalne w zakładzie pracy
Po odbyciu szkolenia pracownik/pracowniczka będzie potrafił/a:
 • zastosować w praktyce najnowsze przepisy dot. rozliczeń kadrowo-płacowych
Udział pracowników w szkoleniu pozwoli firmie:
 • prowadzić politykę personalną zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • unikać nieprawidłowości wynikających z niewiedzy pracowników
 
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a:
 • wyszukiwać odpowiednie zapisy w  przepisach prawa pracy
 • identyfikować nieprawidłowości
 • stosować się do uwarunkowań prawnych w polityce personalnej i kadrowej przedsiębiorstwa


CEL SZKOLENIA
 
Celem szkolenia jest przedstawienie uwarunkowań prawnych do poprawnego prowadzenia polityki personalnej w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwości prawnych w zatrudnieniu i rozliczaniu pracowników. Dodatkowo poruszana będzie problematyka planowanych zmian zarówno w kodeksie pracy jak i przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
 
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI PRAWA PRACY: PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY
 • akty prawa regulujące w Polsce świadczenie pracy, idea flexicurity
 
NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY/ISTOTA STOSUNKU PRACY, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, RODZAJE UMÓW
 • istota stosunku pracy, obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, dokumentacja pracownika: prowadzenie akt osobowych
 
CZAS PRACY PO ZMIANACH Z SIERPNIA 2013 ROKU
 • wydłużenie okresu rozliczeniowego
 • ruchomy czas pracy
WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ/ USTALANIE, DOKUMENTOWANIE I ROZLICZENIE
 • istota wynagrodzenia i jego elementy składowe
 • wynagrodzenia minimalne
 • procedura naliczania wynagrodzeń
 
USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH, PORZE NOCNEJ
 • ustalenie przekroczenia norm czasu pracy
 • ustalenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej, ustalenie wysokości dodatku
 
ROZLICZENIA Z ZUS I US W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO OBLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
 • formularze ubezpieczeniowe i zasady ich sporządzania
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT 4R
 • planowane zmiany w przepisach w 2015 roku
 
WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY/ WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, URLOP WYPOCZYNKOWY, EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP
 • urlop wypoczynkowy/ nabycie prawa, wymiar, wynagrodzenia za urlop
 • ustalenie prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
 • zasady obliczania wynagrodzenia / i zasiłku/ za czas niezdolności do pracy
 • obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 
UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM/ URLOP OJCOWSKI, URLOP MACIERZYŃSKI, URLOP RODZICIELSKI
 • sporządzanie dokumentacji
 • zasady udzielania urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego oraz rodzicielskiego -  wymiar
 • praca podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 
OMÓWIENIE ZATRUDNIENIA NIEPRACOWNICZEGO
 • umowy cywilnoprawne  a znamiona stosunku pracy
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej   

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]