PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA - OD PRZYJĘCIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA

PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA – OD PRZYJĘCIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA
 
CEL SZKOLENIA
 
Celem szkolenia jest poznanie formalnych i praktycznych aspektów kluczowych obszarów (i ich poszczególnych elementów) prawa pracy, które mają szczególne znaczenie w realiach zarządzania zespołami. Celem szkolenia jest również przeanalizowanie praktycznych rozwiązań oraz próba odpowiedzi na pytanie jak dopasować je do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze wzorami dokumentów, pokazane zostaną rozwiązania dotyczące regulaminów lub procedur odnoszących się do poszczególnych obszarów. Szkolenie oparte jest na długoletniej praktyce prowadzącego, jako menedżera działu kadr, prawnika i konsultanta – autora licznych analiz, artykułów, książek i opracowań w dziedzinie prawa pracy oraz w dziedzinie zarządzania procesem pracy.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA 
 
Po szkoleniu uczestnik bedzie posiadał poszerzoną wiedzę o prawnych zasadach postępowania w poszczególnych punktach szkolenia, będzie umiał rozpoznawać sytuacje krytyczne w tych obszarach, a w rezultacie będzie potrafił efektywniej i zgodnie z prawem podejmować istotne decyzje (zatrudnianie pracowników, zmiany wynagrodzeń, zwiększanie efektywności pracy, zaostrzenia kontroli procesu pracy, sankcje i wreszcie zwolnienia pracowników), a także wpływać korzystnie na proces zarządzania pracą i pracownikami. Szkolenie wpłynie na wzrost wiedzy i świadomości kadry kierującej zespołami pracowniczymi, zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów popełnianych przez kierowników, wynikających często z niewiedzy, zaniechania lub lekceważenia pewnych formalnych lub proceduralnych elementów procesu zatrudnienia. 
 
METODOLOGIA SZKOLENIA
 
Szkolenie realizowane jest w formule mieszanej – elementy wykładu zamiennie uzupełniane są o praktyczne przykłady, dyskusję z uczestnikami, a także praktyczne rekomendacje dla uczestników – uwzględniające specyfikę pracy w danej branży.
 
Podstawowe metody to: 
 • wykład
 • omówienie szczegółowe studiów przypadków (sytuacji z praktyki)
 • ćwiczenia w zespołach lub dla całej grupy szkoleniowej
 • dyskusja
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
 
POWITANIE I WPROWADZENIE
 • Istota stosunku pracy – przypomnienie najważniejszych kwestii mających wpływ na praktykę kierowania
 • Status pracodawcy, kierownika i pracownika – porównanie
PRAWNE ASPEKTY REKRUTACJI I ZATRUDNIANIA
 
Co uczestnik będzie ćwiczył: jak powinno wyglądać właściwe przygotowanie kierownika do procesu rekrutacji i zatrudniania, co jest dopuszczalne przy sprawdzaniu kandydatów do pracy i w rozmowach z nimi 
Przewidywany czas realizacji ok. 1,5 godz.
Stosowana metodologia: wykład, omówienie szczegółowe studiów przypadków (sytuacji z praktyki), ćwiczenia w zespołach lub dla całej grupy szkoleniowej, dyskusja

Podstawy prawne rekrutacji
 • Zakres swobody pracodawcy, zakres swobody kandydata na pracownika
 • Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe
 • Jak powinno wyglądać ogłoszenie o pracę. Rola kierownika w jego przygotowaniu
 • Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów
 • Określenie kryteriów rozmów kwalifikacyjnych, sposobu ich przeprowadzania
 • Zestaw właściwych i dopuszczalnych pytań dla kandydatów do pracy (przykład zestawu 50 pytań wraz z omówieniem) 
 • Sprawdzania przydatności kandydatów - co można "robić z kandydatem" - testy, sprawdziany, gry
 • Zakres informacji żądanej od kandydatów w procesie rekrutacji
 • Czy dodatkowe dane lub informacje są w jakiejś formie dopuszczalne
 • Pre-employment Screening (weryfikacja informacji przed zatrudnieniem pracownika)
 • Jak postępować z kandydatami do pracy – zasady i wytyczne - podsumowanie
 • Na co zwracać uwagę w procesie zatrudnienia wybranego kandydata - obowiązki kierownika
WYNAGRADZANIE ZGODNE Z PRAWEM
Co uczestnik będzie ćwiczył: jak powinno wyglądać właściwe przygotowanie kierownika do premiowania podwładnych, jak powinno wyglądać uzasadnienie podwyżki dla pracownika, jak powinno wyglądać "rozliczenie premiowe", jakie są dopuszczalne/właściwe kryteria przy premiowaniu podwładnych 
Przewidywany czas realizacji ok. 2 godz.
Stosowana metodologia: wykład, omówienie szczegółowe studiów przypadków (sytuacji z praktyki), ćwiczenia w zespołach lub dla całej grupy szkoleniowej, dyskusja
 • Składniki wynagrodzenia za pracę
 • Pojęcie premii dla pracowników
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Odszkodowania przysługujące pracownikom
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Potrącenia z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy
 • Zmiany wynagrodzenia – korzystniejsze lub pogarszające sytuację zatrudnionego
 • Forma porozumienia
 • Przeszeregowania i podwyżki – czy całkowita dowolność
 • Formalne podstawy awansowania i przeszeregowania pracowników
 • Na jakiej podstawie stosujemy premie i nagrody
 • Czy premia może być dowolna
 • Zestawienie kryteriów premiowania stosowanych w przedsiębiorstwach
 • Nagrody i wyróżnienia – za konkretne osiągnięcia
 • Nagroda czy premia
 • Przykład właściwego regulaminu premiowania
 • Zasadność systemu nagród i przykład takiego rozwiązania
 • Prawne aspekty systemu świadczeń pozafinansowych
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA
Przewidywany czas realizacji ok. 1 godz. 
Stosowana metodologia: wykład, omówienie szczegółowe studiów przypadków (sytuacji z praktyki), dyskusja
 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna
 • Odpowiedzialność materialna:
 1. za szkodę
 2. za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
 3. wina umyślna i nieumyślna pracownika
 • Zadania kierownika w sferze odpowiedzialności podwładnych – odpowiedzialność „własna” kierownika
 • Za co odpowiada kierownik
 • Ograniczenie odpowiedzialności kierownika 
KONTROLA I DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW
Co uczestnik będzie ćwiczył: jak powinno wyglądać przygotowanie kierownika do oceny, jak powinna wyglądać sytuacja "krytycznego rozliczenia" pracownika, jak należy rozmawiać z dyscyplinowanym pracownikiem 
Przewidywany czas realizacji ok. 2 godz.
Stosowana metodologia: wykład, omówienie szczegółowe studiów przypadków (sytuacji z praktyki), ćwiczenia w zespołach lub dla całej grupy szkoleniowej, dyskusja
 • Prawne podstawy uprawnień kierowniczych oraz ich zakres
 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym odmowa wykonania polecenia służbowego, jako podstawa rozwiązania stosunku pracy)
 • Dyscyplinowanie pracownika możliwości przełożonego zasady rozmów dyscyplinujących
 • Prawne aspekty oceny podwładnych - co może podlegać ocenie
 • Różnice pomiędzy oceną bieżącą a okresową
 • Dopuszczalne formy oceny, na czym może polegać naruszenie prawa przy ocenie podwładnych 
 • Prawo do kontroli pracownika, jako jedno z uprawnień kierowniczych
 • Zasady kontroli pracowników - informowanie pracowników
 • Rola bezpośredniego przełożonego w systemie kontroli w zakładzie pracy - "dekalog kierownika" 
 • Kontrola stanu trzeźwości, jako forma kontroli pracownika
 • Omówienie wybranych form kontroli pracownika (monitoring kamery itp.)
JAK ZGODNIE Z PRAWEM ROZSTAĆ SIĘ Z PRACOWNIKIEM?
Co uczestnik będzie ćwiczył: jak powinno wyglądać właściwe przygotowanie kierownika do podejmowania trudnych decyzji kadrowych, jak powinno się uzasadniać wypowiedzenia dla pracowników, jak prowadzić tę najtrudniejszą rozmowę ze zwalnianym pracownikiem 
Przewidywany czas realizacji ok. 1,5 godz.
Stosowana metodologia: wykład, omówienie szczegółowe studiów przypadków (sytuacji z praktyki), ćwiczenia w zespołach lub dla całej grupy szkoleniowej, dyskusja
 • Wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy
 • Możliwości stosowania skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy, odprawy i odszkodowania
 • Uzasadnianie wypowiedzeń, negatywna ocena, jako uzasadnienie wypowiedzenia:
 1. przyczyny niezawinione
 2. przyczyny wypowiedzenia kwestie formalne
 3. utrata zaufania
 4. działalność konkurencyjna
 • Dopuszczalne i właściwe sposoby i formy komunikowania trudnych decyzji kadrowych pracownikom
 Szkolenie wchodzi w skład cyklu:
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH - CYKL WARSZTATÓW

CYKL 4 SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH
MODUŁ = JEDNO DWUDNIOWE SZKOLENIE

MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM -->Program
MODUŁ II: ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE - SKUTECZNE  SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKA I BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA -->Program
MODUŁ III: PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA – OD PRZYJĘCIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA
MODUŁ IV: ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

26 - 26 lipiecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]