Prawo pracy dla menadżerów - zmiany w prawie pracy>>

PRZEPISY PRAWA PRACY DLA MANAGERÓW, KIEROWNIKÓW I LIDERÓWCEL SZKOLENIA
Zmiany w prawie pracy oraz zmiany w umowach zlecenia od 01.09.2016 r. oraz od 2017 roku wprowadzające szereg zmian
w zatrudnienia pracowników oraz zleceniobiorców nakładają na pracodawców szereg nowych obowiązków rodzących pewne problemy PROGRAM SZKOLENIA


NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA

Umowy o pracę
 • doprecyzowanie zasad zawierania ponownej umowy na okres próbny
 • ograniczenie łącznej ilości umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą
 • wyznaczenie ogólnego okresu zatrudnienia na podstawie umów na czas określony
 • wyłączenia z limitów umów na czas określony
 • nowy termin potwierdzania zatrudnienia
 • zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę
 • okresy wypowiedzenia umów na czas określony w okresie przejściowym
 • zmiany w ustawie „o zwolnieniach grupowych”
 • minimalne wynagrodzenie za pracę i nowe zasady jego ustalania
 • nowe obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany przepisów
 • rozszerzenie uprawnień PIP
Umowy zlecenia
 • nowe zasady zawierania umów zlecenia
 • osoby wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej
 • zasady dokumentowania wykonania umowy zlecenia do dokonania wypłaty
 • skutki prawne niestosowania godzinowej stawki minimalnej
 • nowe uprawnienia PIP

ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH

Zmiana katalogu urlopów związanych z rodzicielstwem

Nowe zasady rezygnacji z urlopu macierzyńskiego

Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • zmiana wymiaru urlopu rodzicielskiego
 • możliwość wykorzystania urlopu w dłuższym okresie czasu
 • ilości części oraz zasady ich wykorzystania
 • nowe zasady łączenia urlopu z pracą

Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

Zmiana zasad korzystania z dni wolnych na dziecko do lat 14

Zmiany w zasadach korzystania z urlopu wychowawczego
 • zasady wykorzystanie urlopu przez obojga rodziców
 • wnioskowanie o urlop

Zmiany w ochronie rodzica wnioskującego o obniżony wymiar czasu pracy w okresie prawa do urlopu wychowawczego


Konieczne zmiany w aktach wewnętrznych związane z wprowadzeniem zmian w przepisach
 • kodeksu pracy w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • dotyczących rozszerzenia zakazu palenia papierosów w miejscu pracy
Nowe obowiązki pracodawcy z zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika


PLANOWANE ZMIANY

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]