Spotkania oceniające/Prowadzenie rozmów oceniających

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin szkoleniowych 

Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy menedżera wymagające odpowiedzialności i doskonałego przygotowania.
 
Umiejętne ocenianie i prowadzenie rozmów oceniających, zarówno bieżąca informacja zwrotna jak i okresowe oceny miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne, wymagają od menedżerów nabycia wysokich kompetencji, poznania praktycznych narzędzi oceny i wytyczenia transparentnych zasad dostosowanych nie tylko do specyfiki instytucji, ale również wydziału czy nawet zadań wykonywanych przez pracowników.
 
W efekcie rzetelnie przeprowadzonych ocen pracowniczych instytucja zyskuje wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności, o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które powinny być rozwijane. Wyłania się grono pracowników, które jest najbardziej zaangażowane i pracuje w największym stopniu na realizację celów instytucji ale również ujawnia się grupa pracowników, która opóźnia realizację celów, jest dla reszty kosztowną inwestycją i obciążeniem.
 
Bywa, że najsłabszym elementem całego procesu oceniania jest sposób przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Źle przeprowadzona rozmowa może demotywować pracownika, obniżyć wiarygodność szefa a nawet doprowadzić do konfliktu w zespole.
 
Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do efektywnego i samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych, wyjaśnienie zasad skutecznej oceny pracownika, wskazanie metod i technik oceny, pokazanie jak przy pomocy właściwego oceniania można zmotywować, docenić pracowników, rozwijać ich talent i potencjał.
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
 • Jak wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania pracowników
 • Jakich narzędzi używać podczas oceniania
 • Jak efektywnie prowadzić trudne rozmowy oceniające
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej
 • Jakie błędy popełniane są przez menedżerów w trakcie dokonywania oceny pracowników i prowadzenia rozmów oceniających         i jak je wyeliminować
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie tworzenia Systemów Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy dotyczącej wprowadzania SOOP
 • Praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia arkuszy oceniających
 • Poprawa techniki przeprowadzania prawidłowych rozmów oceniających
 • Poznanie technik przeprowadzania rozmów okresowych osób o różnych typach osobowości


PROGRAM:


ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE – ZŁO KONIECZNE CZY SKUTECZNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW I BUDOWANIA AUTORYTETU SZEFA
 • Dlaczego warto wprowadzić SOOP – system okresowej oceny pracowników i prowadzić rozmowy oceniające
 • Czemu służą oceny pracownicze i rozmowy oceniające
 • Komu i do czego potrzebne są wyniki ocen pracowniczych
 • Jak wykorzystać efekty rozmowy oceniającej
 • Jak prawidłowo dokonać oceny pracy i osiągnięć pracowników
 
METODY, NARZĘDZIA, TECHNIKI OCENY PRACY
 • Wywiady oceniające
 • Porównanie parami
 • Ranking
 • Rejestracja wydarzeń krytycznych, notatki
 • Ocena 360 stopni

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM
 • Czym jest system ocen pracowniczych
 • System ocen pracowniczych jako narzędzie polityki personalnej
 • Cechy dobrego systemu ocen pracowniczych
 • Rola ocen miesięcznych i okresowych
 • Planowanie karier oraz podnoszenie kompetencji pracowników
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem systemu ocen pracowniczych
 • Czynniki kształtujące system ocen pracowniczych

SPECYFIKA ROZMOWY OCENIAJĄCO-MOTYWUJĄCEJ
 • Własne przygotowanie przez kierownika do rozmowy z pracownikiem
 • Cele i funkcje rozmowy oceniającej
 • Funkcja informacyjna i rozwojowa rozmowy oceniającej
 • Struktura i scenariusze rozmowy oceniającej
 • Narzędzia perswazji przydatne podczas rozmowy oceniającej
 • Konstruktywne chwalenie i krytykowanie pracownika
 • Jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi podczas rozmowy
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ
 • Dokumentacja związana z procesem oceny
 • Omówienie  zasad wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika
 • Nauka samodzielnego  wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika
 • Skutki  dokonania negatywnej oceny pracownika
 • Procedura odwoławcza

BŁĘDY W OCENIANIU – JAK SIĘ ICH USTRZEC?
 • Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
 • Rola pytań stosowanych w rozmowie
Najczęstsze błędy w procesie oceniania:
 • błąd świeżości
 • błąd kontrastu
 • efekt halo
 • efekt czynników ekstremalnych
 • błąd faworyzowania
 • błąd zawyżonej oceny
 • błąd twardej ręki
 • efekt tendencji centralnej
 • brak obiektywizmu
 • generalizowanie
 • koncentracja na negatywach

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
 • Błędy w komunikowaniu się
 • Piramida komunikacji
 • Model komunikacji
 • Słuchanie aktywne
 • Bariery skutecznego słuchania
 • Rozwijanie umiejętności słuchania
 • Feedback pozytywny, negatywny, neutralny i mieszany
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej, rola pytań w rozmowie
 • Skuteczne chwalenie i konstruktywna krytyka – techniki przekazywania pozytywnych i negatywnych informacji

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE
 • Delegowanie zadań pracownikom
 • ­Jak i kiedy delegować zadania
 • ­Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ­Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • ­Elementy blokujące delegowanie zadań
 • ­Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • ­Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU
 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem
 • ­Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • ­Feedback pozytywny i negatywny
 • ­Konstruktywne wyrażanie opinii

KOMUNIKACJA ZARZĄDCZA A OSOBOWOŚĆ
 • Pracownicy jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają
 • Rola osobowości w motywowaniu
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości

Szkolenie wchodzi w skład cyklu:
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH - CYKL WARSZTATÓW

CYKL 4 SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH
MODUŁ = JEDNO DWUDNIOWE SZKOLENIE

MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM -->Program
MODUŁ II: ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE - SKUTECZNE  SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKA I BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA -->Program
MODUŁ III: PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA – OD PRZYJĘCIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA
MODUŁ IV: ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

02 - 02 wrzesieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

   szkolenie w formie zamkniętej - termin pozostaje do uzgodnienia

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]