Zarządzanie zespołem. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH: DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH


ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA

MODUŁ 1: Wyznaczniki sukcesu dla kierownika
 • Budowanie autorytetu w zespole
 • Rozpoznanie własnego stylu zarządzania – test Hersey i Blanchard
 • Style zarządzania a etapy rozwoju pracownika w organizacji

MODUŁ 2: Motywacyjna funkcja informacji zwrotnej – trening umiejętności
 • Warunki dobrej informacji zwrotnej
 • Przekazywanie konstruktywnej krytyki
 • Wspólne wyznaczanie celów
 • Stymulowanie rozwoju pracownika poprzez informację zwrotną
MODUŁ 3: Delegowanie i sprawne egzekwowanie zadań
 • Dopasowywanie zadań do możliwości pracownika
 • Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności
 • Zasady wydawania poleceń minimalizujące pojawienie się niezrozumienia i oporu
 • Rozmowa dyscyplinująca pracownika – trening umiejętności
 • Prawidłowe rozpoznawanie i przeciwdziałanie mobbingowi - aspekty prawne i podejście psychologiczne
MODUŁ 4: Rozwiązywanie konfliktów oraz sposoby przeprowadzania trudnych rozmów z pracownikami
 • Najczęstsze przyczyny konfliktów i sposoby rozwiązywania
 • Budowanie skutecznych komunikatów – słowa klucze
 • Trudne rozmowy z pracownikami – radzenie sobie z emocjami własnymi i pracowników
 • Umiejętne chwalenie i dziękowanie zwiększające motywację

MODUŁ 5: Najważniejsze modele motywowania w kierowaniu ludźmi
 • Teoria X i Y McGregora
 • Teoria hierarchii potrzeb Maslowa
 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga
 • Teoria potrzeb McClellanda
 • Teoria sprawiedliwości
 • Teoria oczekiwań
 • Teoria wzmocnień
 • Zarządzanie Przez Cele (MBO)

METODY

   
Szkolenie jest oparte na treningu umiejętności z wykorzystaniem poznanych technik i narzędzi w oparciu o:
 • Gry i ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Autotesty pozwalające w bezpieczny sposób zwiększyć świadomość własnych kompetencji i poznać indywidualny styl działania
 • Symulacje rzeczywistych sytuacji umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień; uzupełniają i porządkują posiadaną wiedzę
 • Dyskusje grupowe mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników
Nastawienie na uczenie w działaniu w oparciu o doświadczenie pozwala kształtować wśród uczestników przede wszystkim umiejętności – będące praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz ograniczyć do minimum teorię (w postaci mini-wykładów do 20% czasu szkolenia), która ma być zapleczem do skutecznego działania.

SYLWETKA TRENERA

Menedżer z dwunastoletnim doświadczeniem w zakresie systemowego zarządzania zasobami ludzkimi, psycholog biznesu. Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Trenerów Biznesu. Posiada uprawnienia do rekomendacji I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego trenera umiejętności psychospołecznych i kotrenera treningu interpersonalnego.
Zawsze czerpie z szerokiego doświadczenia biznesowego, kładąc największy nacisk na praktykę i rozwiązania dopasowane do realiów organizacji.
Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowania zespołów sprzedaży i przywództwa. Współpracuje z jedną z ogólnopolskich telewizji w charakterze eksperta z zakresu psychologii i zjawisk społecznych.

Wybrane publikacje:
 • Personel i Zarządzanie - „Motywacja pracowników do nauki języków obcych”, „Wypalenie zawodowe”
 • Beck Info Biznes - „Ośrodki oceny i rozwoju”
 • HR News  - „HR pod lupą? Projektowanie KPI dla działu zasobów ludzkich”, „Dział HR w roli agenta zmiany”, „Najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi”
 • Gazeta Wyborcza: „Ciężkie życie nowego pracownika”, „Zawód:  nielubiany człowiek”
 • E-consulting Agencja Marketingowa - „Trening skuteczności osobistej”

Specjalizacja: treningi menedżerskie (budowanie pozycji lidera, delegowanie, motywowanie, zarządzanie zespołem; projekty zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje (AC/DC, modele kompetencyjne, systemy motywacyjne), ocena pracownicza, opis i wartościowanie stanowisk, planowanie rozwoju; szkolenia z zakresu nowoczesnych rozwiązań ZZL (AC/DC, rekrutacja, ocena okresowa),) i warsztaty skuteczności osobistej (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, wywieranie wpływu, zarządzanie czasem i celami, prowadzenie trudnych rozmów).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie w formie zamkniętej - termin pozostaje do ustalenia.

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]