Analiza finansowa i rachunek kosztów >>

PROGRAM SZKOLENIA


SPRAWOZDANIA FINANSOWE A INNE ZESTAWIENIA FINANSOWE DOSTĘPNE W FIRMACH


RODZAJ ZESTAWIEŃ FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PRZEDSIĘBIORSTW
 • sprawozdania finansowe
 • deklaracje podatkowe
 • raporty zarządcze

OD CZEGO ZLEŻY RODZAJ ZESTAWIEŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH PRZEZ FIRMĘ? - CZYLI JAKIEGO RODZAJU INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ LUB WYMAGAĆ OD DANEGO TYPU PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZAKRES INFORMACYJNY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZESTAWIEŃ FINANSOWYCH - NA ILE PRZYDZADZĄ SIĘ ONE DO OCENY BIEŻĄCEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY?

SPRAWOZDANIA FINANSOWE, JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

BILANS - PODSTAWOWY RAPORT OPISUJĄCY SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SPRAWOZDANIA, JEGO ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA

 • czytanie bilansu – analityczne spojrzenie na bilans (analiza przypadku)
 • wycena pozycji bilansowych (polityka rachunkowości) –  jej wpływ na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza przypadków


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - SPRAWOZDANIE OBJAŚNIAJĄCE RENTOWNOŚĆ (ZYSKOWNOŚĆ) DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SPRAWOZDANIA, JEGO STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ

 • jak ocenić wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • czy zysk netto zawsze stanowi podstawę do zadowolenia i pozytywnych ocen
 • czy zyskowne przedsiębiorstwo może upaść
 • co to jest EBIT, EBITDA, EBT, czyli wielkości często używane, a nie zawsze widoczne w sprawozdaniach
 • zysk księgowy a zysk ekonomiczny (na przykładzie EVA) – użyteczność rachunku zysków i strat dla inwestora i decyzji strategicznych
 • przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków
 • rachunek przepływów pieniężnych - sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura
 • jak zysk przedsiębiorstwa przekłada się na gotówkę
 • jak ocenić przyrost gotówki w firmie w ciągu analizowanego okresu
 • skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie
 • analiza ośmiu możliwych przypadków sytuacyjnych
 • przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków

INFORMACJA DODATKOWA - ISTOTNY ELEMENT W ANALIZIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • poznaj zasady, jakie wykorzystano przy tworzeniu analizowanego sprawozdania finansowego
 • poszukaj informacji, których brakło Ci w bilansie, rachunku zysków i strat czy w rachunku przepływów pieniężnych – analiza przypadków

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO ANALIZY
 • Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie i jej wpływ na ocenę sprawozdań finansowych
 • Agregacja i dezagregacja danych. Przygotowanie zestawień pomocniczych
 • Wpływ inflacji na analizę sprawozdań finansowych i wynikające z niej wnioski

OGÓLNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – WARSZTATY

ANALIZA STRUKTURY
 • bilansu
 • rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
 • rachunku przepływów pieniężnych

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA W ANALIZIE DYNAMIKI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

POWIĄZANIA MIĘDZY SPRAWOZDANIAMI W ANALIZIE DYNAMIKI

ANALIZY DYNAMIKI

 • bilansu
 • rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
 • rachunku przepływów pieniężnych

OPRACOWANIE WSTĘPNEJ OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY, STWORZENIE LISTY KONTROLNEJ PYTAŃ I HIPOTEZ WYMAGAJĄCYCH PRZEPROWADZENIA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ LUB ZEBRANIA DODATKOWYCH DANYCH


POGŁĘBIONA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ – WARSZTATY

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ – ELASTYCZNOŚĆ DZIAŁANIA, RELATYWIZM OCEN, GŁÓWNE BŁĘDY POPEŁNIANE W ANALIZIE WSKAŹNIKOWEJ

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I INNE MIARY OBRAZUJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • istota płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej ocena
 • płynność a wypłacalność
 • czy firma o „prawidłowych” wartościach wskaźników płynności może stać się niewypłacalna
 • płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ROS, ROA, ROE, ROI)

 • jak konstruować wskaźniki i do czego porównywać, aby dokonać właściwej oceny
 • co to jest średni ważony koszt kapitału (WACC) i jak go wykorzystać w kontekście analizy rentowności

WSKAŹNIKI ZAANGAŻOWANIA I EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU I KAPITAŁU

 • wskaźniki zaangażowania aktywów (kapitałochłonności)
 • wskaźniki efektywności wykorzystania aktywów (obrotowości)
 • wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań w dniach – ich ocena i wykorzystanie w procesie planowania finansowego
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
 • ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa
 • zadłużenie przedsiębiorstwa a efekt dźwigi finansowej

SYNTETYCZNE METODY OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • piramida Du’ Ponta
 • modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa)
 • analiza punktowa

DŹWIGNIA OPERACYJNA, DŹWIGNIA FINANSOWA I DŹWIGNIA ŁĄCZNA - MIARY RYZYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

16 - 17 wrzesieńWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890790

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]