Finanse dla Niefinansistów >>

PROGRAM SZKOLENIA


O CZYM MÓWIĄ PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY EKONOMICZNE?

 • Definicje i zasady makroekonomiczne
 • Definicje i zasady mikroekonomiczne
 • Definicje i zasady marketingu
 • Definicje i zasady logistyki

RACHUNKOWOŚĆ TO ZNACZY JĘZYK BIZNESU
 • Zdarzenie gospodarcze, jego opis i udokumentowanie
 • Istota zapisów księgowych, podstawowe zasady pracy z dokumentami źródłowymi - gdzie szukać informacji
 • Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia, przychody i koszty - czym dysponuje firma
 • Rachunek zysków i strat, oraz rachunek przepływów pieniężnych - jak je powiązać z informacjami zawartymi w bilansie
 • Zasady współpracy ze służbami księgowo-finansowymi
 • Zakres rachunkowości finansowej i zarządczej

KOMPLEKSOWA ANALIZA KOSZTÓW
 • Definicje i podział kosztów
 • Analiza kosztów
 • Budżetowanie – planowanie i kontrola kosztów
 • Redukcja kosztów, koszty alternatywne
 • Controlling – analiza i wykrywanie „wąskich gardeł”
 • Systemy Informacji Zarządczej – podstawą przewagi konkurencyjnej

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA - JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ?
 • Benchmarking
 • Outsourcing
 • Lean management
 • Reengineering
 • Time Based Management
 • Konkurencja i kształtowanie jakości (TQM, system KANBAN)
 • Organizacja oparta o wiedzę
 • Wirtualne organizacje
 • Modele logistyczne – 5 W , 7 W
 • Współczesne trendy w zarządzaniu

OCENA I ANALIZA SYTUACJI NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Metody i rodzaje analizy finansowej oraz jej cele
 • Analiza bilansu (pionowa, pozioma)
 • Analiza rachunku zysków i strat (wskaźniki dynamiki i struktury)
 • Analiza cash flow (wynik finansowy)

ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE I JEJ WPŁYW OCENĘ ZYSKOWNOŚCI
 • Wartość pieniądza – realna i nominalna
 • Zmiana wartości w czasie i jej wpływ na ocenę rentowności
 • Kapitalizacja, stopa procentowa i dyskontowa

WSKAŹNIKI FINANSOWE - KONSTRUKCJA, INTERPRETACJE, WADY I ZALETY
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki wykorzystania majątku
 • Wskaźniki wykorzystania kapitałów
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Ocena wskaźników z uwzględnieniem stopy dyskontowej
 • Modele dyskryminacyjne oceny przedsiębiorstw
 • Testy finansowe

PODSTAWOWE MODELE I ZASADY EKONOMICZNE
 • Próg rentowności – prognozowanie zysków
 • Analiza wrażliwości
 • Dźwignia operacyjna i finansowa.
 • Rozwiązania techniczne, a opis i wyliczenia ekonomiczne

METODY OCENY DECYZJI INWESTYCYJNYCH – POMIAR KORZYŚCI I WARTOŚCI BIEŻĄCEJ NETTO


NPV – czyli wartość bieżąca netto - poszukiwanie najlepszych rozwiązań


IRR – czyli wewnętrzna stopa zwrotu - ocena zyskowności badanych rozwiązań


MIRR i NPVR – wierniejszy obraz oceny


BIZNES PLAN – JAKO PREZENTACJA OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA
 • Struktura biznes planu
 • Zasady sporządzania biznes planu
 • Prezentacja własnego projektu ekonomistom
 • Zarządzanie projektami i realizacja biznes planów
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

19 - 20 lutyPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]