Pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa. Praktyczne funkcjonowanie PKZP >>

PROGRAM SZKOLENIA


STATUS PRAWNY I PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA PKZP KKOP ORAZ RPKZP
 • Kasy pracownicze jako szczególny rodzaj organizacji pracowniczej o charakterze parabankowym
 • Podstawa prawna tworzenia PKZP,KKOP oraz RPKZP
 • Status prawny PKZP, KKOP, RPKZ
 • Miejsca tworzenia PKZP i KKOP i RPKZP – kiedy można tworzyć Kasy Pracownicze
 • Istota i cel działania KAS PRACOWNICZYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA PKZP
 • Organy PKZP/KKOP i ich działanie
 • Rola Walnego zebrania (zwyczajne i nadzwyczajne zebranie)
 • Zarząd Pracowniczych Kas
 • Komisja rewizyjna Pracowniczych Kas

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAKŁADU PRACY W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM KAS PRACOWNICZYCH
 • Warunki świadczenia pomocy zakładu pracy dla Kas Pracowniczych określone w przepisach oraz umowie zawartej przez zarządy pracodawców z zarządem Pracowniczych Kas
 • Pomoc techniczna
 • Pomoc prawna
 • Pomoc finansowa i księgowa
 • Brak pomocy udzielonej PKZP/KKOP a skutki dla pracodawcy

NADZÓR SPOŁECZNY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
 • Obowiązek społecznej kontroli na gruncie ustawy o związkach zawodowych
 • Uprawnienia przedstawicieli związków zawodowych wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów
 • Związki zawodowe jak gwarant wypełniania przez zakład pracy obowiązków związanych z funkcjonowaniem PKZP

DOKUMENTACJA FUNKCJONUJĄCA W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM PKZP/KKOP
 • Statut PKZP/KKOP
 • Deklaracja przystąpienia do PKZP/KKOP
 • Fundusze tworzone w PKP i KKOP i ich przeznaczenie
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Wniosek o udzielenie zapomogi
 • Informacja o stanie konta
 • Sprawozdanie finansowe statystyczne

STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZYCH KAS
 • Wpisowe i wkłady członkowskie
 • Udzielanie pożyczek , ich poręczenie i spłata
 • Potracenie ustawowe oraz potrącenie dobrowolne za zgodą pracownika
 • Kwoty wolne od potraceń
 • Proces sądowy a koszty obsługi prawnej
 • Zapomogi, regulacje statutowe oraz inne dokumenty określające zasady udzielania zapomóg
 • Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Pracowniczych Kas
 • Fundusze Pracowniczych Kas

PROBLEMY PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PKZP/KKOP
 • Zasady zmiany Statutu
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – kryteria określające wysokość kwoty pożyczki , okresu jej spłaty inne problemy praktyczne
 • Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę – reakcja Zarządu i Poręczycieli
 • Rozwiązywanie sporów powstałych w związku z funkcjonowaniem PKZP/KKO
 • Skutki podatkowe w funkcjonowaniu PKZP/KKOP – zakres obowiązków Zarządu i służb finansowych w zakresie sporządzania odpowiednich informacji PIT

EWIDENCJA , DOKUMENTACJA I FORMULARZE WYSTĘPUJĄCE W PRACOWNICZYCH KAS
 • Dokumentacja wytwarzana przez Zarząd
 • Dokumentacja wytwarzana przez Komisję Rewizyjną
 • Dokumentacja gromadzona przez Zarząd i Komisję Rewizyjną
 • Dokumentacja finansowo- księgowa prowadzona przez pracodawcę w ramach zawartej umowy
 • Kasa i kasjer Pracowniczych Kas
 • Rachunek bankowy
 • Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości Pracowniczych Kas
 • Sprawozdanie finansowo-statystyczne
 • Kontrola działalności Pracowniczych Kas

LIKWIDACJA PKZP/KKOP - PRZYCZYNY, OBOWIĄZKI, PROCEDURY
 • Akta Komisji Likwidacyjnej
 • Postępowanie z dokumentacją Pracowniczych Kas w przypadku ich likwidacji

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZYCH KAS
 • Brakowanie dokumentacji
 • Przechowywanie akt Pracowniczych Kas

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

06 - 06 wrzesieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890750

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]