Roczne sprawozdanie finansowe >>

PROGRAM SZKOLENIA


Wiadomości wstępne z zakresu sprawozdawczości
 • wymogi ustawy o rachunkowości
 • terminy sporządzania sprawozdań finansowych
 • cechy jakościowe sprawozdań
 • użytkownicy sprawozdań i ich potrzeby informacyjne
 • kryteria podziału sprawozdań

Bilans sprawozdawczy
 • aktywa
 • pasywa
 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • zasady bilansowe
 • uproszczony bilans zmian

Rachunek zysków i strat
 • warianty rachunku zysków i strat
 • rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
 • rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Informacja dodatkowa
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek z przepływu środków pieniężnych
 • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
 • metody sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)

Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • wyszczególnienie elementów zestawienia

Rodzaje sprawozdań finansowych na potrzeby GUS
 • powszechna dostępność informacji o wynikach statystycznych

Obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym
 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • bankowość hipoteczne
 • instrumenty finansowe dla księgowych
 • matematyka finansowa

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

19 - 20 wrzesieńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]