Specjalne Strefy Ekonomiczne >>

PROFIL UCZESTNIKA
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • pracownicy księgowości w spółkach działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych
 • wszystkie osoby zainteresowane aktualnymi zagadnieniami w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi, prawno-podatkowymi aspektami  prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na nowelizacje przepisów strefowych zarówno krajowych jak i wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Omówione zostaną znowelizowane zasady uzyskiwania zezwoleń, uprawniających do korzystania z pomocy publicznej oraz znowelizowane procedury ich zmiany, cofania i wygaszania, a także konsekwencje naruszeń warunków zezwolenia, zwrotu pomocy publicznej, odsetek, przedłużonego okresu przechowywania ksiąg i dokumentów związanych z uzyskaną pomocą publiczną oraz przedłużonym okresem przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej. Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom zasady przyznawania wsparcia dla danej inwestycji oraz ocenę intensywności pomocy publicznej. Omówione zostaną zasady ustalania dochodu zwolnionego z podatku dochodowego, kwalifikacji przychodów do działalności zwolnionej i opodatkowanej, kosztów ww. działalności oraz efektywnego wykorzystywania ulg, prowadzenia rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach strefowych, w tym monitorowania pomocy publicznej w SSE oraz zasady dyskontowania pomocy publicznej i wydatków kwalifikowanych w SSE.
 PROGRAM SZKOLENIA


Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych – podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w zależności od uzyskiwanego zezwolenia z uwzględnieniem nowelizacji wynikających z Wytycznych  (Komisji Europejskiej) w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 i nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz nowej mapy pomocy regionalnej, obowiązujących od 1 lipca 2014 r., a także najnowszych nowelizacji przepisów prawa krajowego – ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (zmiany weszły w życie 6.01.2015 r.),  rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na terenach specjalnych stref ekonomicznych, rozporządzenia dot. przetargów i rokowań organizowanych na terenie strefy (zmiany weszły w życie 25.12.2014 r.).

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
 • procedury udzielania zezwoleń – przetargi i rokowania, w tym nowe wymogi stawiane dla inwestycji w oparciu o znowelizowane przepisy (nowy formularz  wniosku o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej, ograniczenia dla dużych przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, procedura wniosku do Ministra Gospodarki o przyznanie pomocy dla dużego przedsiębiorcy zamierzającego podjąć inwestycję na gruncie nie objętym strefą w dniu składania wniosku
 • konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
 1. wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
 2. zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura, w tym omówienie najnowszych zmian ujednolicających zasady zmian zezwoleń dla  wszystkich przedsiębiorców
 3. wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
 4. cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia (nowość – cofnięcie zezwolenia na wniosek inwestora) oraz zaostrzone konsekwencje cofnięcia zezwolenia wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o sse – decyzja ustalająca naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej
 5. zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
 • sukcesja praw do zezwolenia
 • okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE – praktyka i najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące wydłużenia terminu obowiązywania zezwolenia w przypadku wydłużenia okresu istnienia SSE w Polsce
 • okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej
 • lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
 • wielkość przedsiębiorcy
 • duże projekty inwestycyjne – nowa definicja i nowa intensywność
 • pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu
 • przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
 • przychody finansowe – lokaty, w tym owernight, obligacje, pożyczki, odsetki z rachunku bieżącego, casch poolingu, różnic kursowych, nieterminowych płatności należności
 • przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne

Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej
 • priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów
 • podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a updop

Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
 • ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej –  konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z  działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty  na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
 • zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem  uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności  zwolnionej w kolejnych latach
 • ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
 • zaliczki na podatek dochodowy
 1. zwalnianie zaliczek miesięcznych
 2. zaliczki uproszczone
 • rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O

Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
 • moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
 • porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
 • maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
 • łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy

Dyskontowanie
 • znaczenie dyskontowania
 • moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
 • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych

Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

13 - 14 lutyWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]