Planowanie i harmonogramowanie produkcji >>

CELE SZKOLENIA
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania zasobów produkcji: analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania i obciążania zasobów, standaryzowania czasów wykonania operacji, równoważenia obciążeń komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych
 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania systemów planistycznych MRP, MRPII, ERP i APS, wykorzystaniem modułów MRP i CRP, wyrównywaniem produkcji, optymalizacją procesów towarzyszących
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • poprawa jakości komunikacji oraz integracja procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów


PROGRAM SZKOLENIA


Planowanie zasobów produkcji
 • Prognozowanie i zgrubne planowanie zasobów produkcyjnych RCCP (analiza poziomu i zmienności popytu, ocena zdolności produkcyjnych)
 • Ewaluacja systemu produkcyjnego (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości)
 • Modelowanie procesów (maksymalizacja „throughput” – zdolności procesu produkcyjnego do generowania przepływu zleceń, „wąskie gardła” procesu, parametryzacja i standaryzacja procesu)
 • Zarządzanie poziomem zapasów (materiałowych, „produkcji w toku”, produktów gotowych –  system JIT)
 
Główne uwarunkowania problemu elastyczności procesów produkcyjnych w kontekście nowoczesnych metod zarzadzania produkcją.
 • Lean Manufacturing (system typu „pull”) – „zero marnotrawstwa”, JIT i „one-piece-flow”
 • Theory of Constraints (TOC) - identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie, kolejkowanie zleceń – reguły sekwencjonowania, maksymalizacja poziomu wykorzystania zasobów
 • Six Sigma – redukcja zmienności w procesach, poprawa zdolności procesów, wykorzystanie narzędzi statystycznych do kontroli procesów (SPC) – stabilność procesów a presja na tworzenie zapasów

Planowanie produkcji w modelach MRP, MRPII, ERP i APS
 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII – moduły SOP, MPS, MRP i CRP
 • Systemy planistyczne klasy ERP i APS (Advanced Planning & Scheduling)
 • Decyzje dotyczące wyboru horyzontów planistycznych („time fences”)
 • Planistyczny BOM (Bill of Materials) jako podstawowa struktura informacyjna umożliwiająca zintegrowane planowanie w systemach MRP/MRPII/ERP, „eksplodowanie BOM” dla potrzeb harmonogramowania dostępności materiałów/półproduktów i obciążenia operacji procesu produkcyjnego
 • Tworzenie ścieżek produkcyjnych dla zleceń (routing)
 • Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • Standaryzacja procesów produkcyjnych i jej znaczenie dla procesu planowania i harmonogramowania produkcji (wykorzystanie „standard work sheets”)
 • Wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych - ćwiczenia
 • Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego – reguły postępowania dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”
 • Polityki dotyczące wyboru wielkości partii produkcyjnych („lot sizing”)

Model EPQ (Economic Production Quantity) – planowanie w systemach typu “push”
 • Główne uwarunkowania możliwości stosowania modelu EPQ,
 • Matematyczna postać modelu i jego główne elementy
 • Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla wybranych produktów z portfela produktowego Uczestników
 • Sterowanie i kontrola produkcji
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych)
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED
 • Metody harmonogramowania produkcji
 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji
 • Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów)
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona)
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu - ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT)
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”)
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe
   

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

24 - 25 styczeńPoznań
11 - 12 marzecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]