MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY-METODY I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE WYSTĘPOWANIU TYCH ZJAWISK

OPIS USŁUGI

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w przedsiębiorstwie nie jest zadaniem łatwym. Mając na uwadze konsekwencje tego typu zjawisk konieczne wydaje się wprowadzenie wszelkich działań mających na celu ich prewencję.

Szkolenie skierowane jest do: 
 • menedżerów działów kadr i dyrektorów komórek personalnych
 • osób zajmujących się problematyką porządku procesu pracy
 • osób przygotowujących procedury antymobbingowe
 • członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami
 • pracowników działów organizacji i zarządzania
W celu maksymalizacji korzyści edukacyjnych, proponuje się udział w szkoleniu osobom, które zarządzają zespołami pracowników. 
W celu maksymalizacji korzyści biznesowych proponuje się udział w szkoleniu osobom, które w Firmie odpowiadają za kierowanie zespołami pracowniczymi.
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a:
 • przeciwdziałać występowaniu zjawiska mobbingu i dyskryminacji w przedsiębiorstwie
 • identyfikować i rozpoznawać ww. zjawiska
 • tworzyć procedury i wdrażać działania antymobbingowe
 • minimalizować skutki mobbingu i dyskryminacji
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a:
 • praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy
 • sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw
 • sposoby przeciwdziałania 
 • konsekwencje występowania mobbingu i dyskryminacji
 • praktykę przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania
 • gotowe schematy procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii
 • przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy
Udział pracowników w szkoleniu pozwoli firmie:
 • identyfikować symptomy zjawiska mobbingu i dyskryminacji w przedsiębiorstwie, dzięki czemu można będzie zapobiegać konsekwencjom ich występowania
 • unikać występowania mobbingu dzięki przygotowaniu i wdrażaniu procedur antymobbingowych
 • poprawić relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych
PROGRAM SZKOLENIA
Część I. WPROWADZENIE 
1. Uwarunkowania związane z zarządzaniem 
2. Uwarunkowania prawne 
3. Uwarunkowania społeczne (ludzkie) 
4. Pojęcie mobbingu, a pojęcie dyskryminacji oraz molestowania - rozróżnienie
 
Część II. PRAWO O MOBBINGU I DYSKRYMINACJI  
1. Zjawisko nierównego traktowania, zjawisko mobbingu - próba uchwycenia kluczowych elementów – od strony prawnej 
2. Czym jest przeciwdziałanie – istota i charakter odpowiedzialności pracodawcy 
3. Ciężar dowodu – w sprawach o mobbing oraz dyskryminacji
4. Praktyka sądowa - przykłady ważnych orzeczeń (mobbing, dyskryminacja, molestowanie)
5. Podejście PIP do kwestii mobbingu i dyskryminacji
6. Tendencje w postrzeganiu zjawiska mobbingu
7. Tendencje w prawie pracy – proponowane zmiany w przepisach kodeksu pracy odnoszące się do zjawiska mobbingu
8. Dyskryminacja w prawie - najważniejsze elementy mające znaczenie praktyczne
9. Przykłady działań/ zachowań dyskryminacyjnych
 
Część III. PRZEJAWY MOBBINGU W ZAKŁADZIE PRACY 
Cechy charakterystyczne mobbingu. 
1. 45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – bardzo szczegółowe omówienie 45 punktów – zjawisk świadczących o zjawisku mobbingu – w kontekście praktyki zarządzania i dzisiejszych realiów prawnych 
2. W jakim stopniu „lista” Leymanna powinna być w uwzględniana polskiej praktyce przeciwdziałania 
3. Rozmowy z pracownikami o „liście” Leymanna – wskazówki dla kierowników 
 
Część IV. IDENTYFIKOWANIE I ROZPOZNAWANIE MOBBINGU I DYSKRYMINACJI
 
1. Kiedy na pewno mamy do czynienia z mobbingiem a kiedy z nierównym traktowaniem (dyskryminacją) – praktyczne przykłady 
3. Sprawca – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się patologicznych działań
4. Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu i dyskryminacji
 
Część V. WARUNKI SPRZYJAJĄCE RODZENIU SIĘ ZJAWISK MOBBINGU I DYSKRYMINACJI
 
1. Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk 
2. Organizacja i struktura 
3. Zarządzanie firmą 
4. Pracownicy i zespoły 
5. Osoba kierownika 
6. Czynniki zewnętrzne 
7. Etapy narastania zjawisk - ewolucja od konfliktu do mobbingu 
 
Część VI. KONSEKWENCJE I SKUTKI ZJAWISKA MOBBINGU ORAZ DYSKRYMINACJI 
 
1. Skutki dla organizacji  – wizerunkowe, finansowe, rynkowe 
2. Konsekwencje zarządcze i prawne 
3. Skutki społeczne zjawiska – wpływ na pracę, atmosferę, relacje w zespole 
4. Indywidualne skutki zjawiska mobbingu oraz dyskryminacji 
5. Psychologiczne skutki patologicznych zjawisk
6. Czy są osoby „odporne” na mobbing i nierówne traktowanie? 
 
Część VII. PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAGROŻENIA 
1. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce 
2. Skala zjawiska w Europie i w innych krajach 
3. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy - sygnały alarmowe 
 
Część VIII. ISTOTA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI 
1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania 
2. Zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy 
3. Czy można i jak należy przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji
 
Część IX. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W PRAKTYCE 
1. Rozwiązania systemowe – najlepsza droga przeciwdziałania
2. Punkt wyjścia - deklaracja woli pracodawcy 
3. Działania diagnostyczne 
4. Działania informacyjne oraz uświadamiające 
5. Rola kadry kierowniczej - antymobbingowy i antydyskryminacyjny "dekalog" menedżera 
6. Trudne sytuacje w zespole, rozmowy, oceny, kwestia dyscyplinowania
7. Najważniejsze wytyczne dot. komunikacji na linii przełożony - podwładni w kontekście zagrożeń mobbingiem i dyskryminacją - ćwiczenie
 
Część X. TWORZENIE PROCEDUR ANTYMOBBINGOWYCH I ANTYDYSKRYMINACYJNYCH I ICH WDRAŻANIE 
1. Cel procedury antymobbingowej – realne możliwości oddziaływania
2. Zakres procedury i jej szczegółowość
3. Powołanie zespołu
4. Podział zadań w zespole antymobbingowym
5. Niezbędne uzgodnienia
6. Redakcja tekstu
7. Jak wdrożyć procedurę antymobbingową
8. Przestrzeganie zapisów – wytyczne dla działu personalnego i menedżerów w zakładzie pracy
9. Stosowanie sankcji wobec sprawców – w jakim zakresie
 
Część XI. PRZYKŁADY DOKUMENTÓW I ICH OMÓWIENIE 
 
1. Przykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona)
2. Przykład 2 procedury antymobbingowej (wersja rozbudowania)
3. Przykład 3 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
4. Przykład regulaminu pracy zespołu (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi
5. Przykład (schemat) protokołu końcowego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi
6. Przykład (formularz) zgłoszenia sytuacji mobbingowej
7. Przykłady ankiet do diagnozy zjawiska mobbingu
 
Stosowane techniki kształcenia:
 • Wykład / prezentacje multimedialne
 • Analizy przypadków- case study
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

12 - 12 kwiecieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


PROMOCJA- SZKOLENIE OTWARTE: 890 ZŁ ZA OSOBĘ!

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]