Prawo pracy dla menadżerów

CELE SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy, umiejętności i narzędzi dotyczących aktualnych zmian w prawie pracy oraz wyjaśnienie wątpliwości i problemów praktycznych z zakresu stosowania przepisów prawa pracy. Podczas szkolenia przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy w praktyce: od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do rozwiązania stosunku pracy. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych popartych na analizie przykładów (case study) w kontekście poglądów doktryny jak i orzecznictwa sądowego.
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
  • Uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań oraz o sposobach stosowania prawa pracy w realiach bieżącego zarządzania dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania
  • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka
  • zapoznają się z kanonem podstawowych elementów kultury prawnej, pozwalających skutecznie zabezpieczyć się przed próbami nadużyć w przypadku pojawienia się konfliktu interesów

PROGRAM SZKOLENIA


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Etapy rekrutacji
Analiza życiorysu kandydatach(przykłady poprawnych CV i częstych błędów w CV)
Rozmowa kwalifikacyjna (symulacja)
Techniki Selekcji dostępne dla psychologów
Testy wiedzy
Sprawdzenie referencji

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

Umowy o pracę - różne  przykłady umów o pracę (umowa na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo)
Dokumentacja w aktach osobowych pracowników
Przykłady obowiązków pracownika i pracodawcy jakie powinny zostać zawarte w umowie o pracę i odpowiedzialności pracownika
Elementy wynagrodzenia za pracę i sposoby ich rozliczenia
Nowelizacje kodeksowe w regulaminach pracy i wynagradzania
Klauzule poufności i zakazu konkurencji - kazusy z orzecznictwa

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Przykłady umowy o dzieło i umowy zlecenia
Kontrakt menadżerski - elementy cywilnoprawne i pracownicze
Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi - przykłady orzecznictwa sądowego, Kazusy
Rozliczanie umów cywilnoprawnych - ZUS i US

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ - PRZYCZYNY I PROCEDURY PRAWNE

Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia - przykłady i formy pisma
Wypowiedzenie umów o pracę - terminy, forma wypowiedzenia - przykłady i kazusy z orzecznictwa
Przyczyny wypowiedzenia - przykłady, kazusy z orzecznictwa
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - przykłady, formy wypowiedzenia, procedura
Konsekwencje błędnego rozwiązania umowy o pracę

CZAS PRACY - ZADANIA KIEROWNIKA W ZAKRESIE PLANOWANIA I ROZLICZANIA PO ZMIANACH

Rodzaje systemów czasu pracy i ich zastosowanie
Tworzenie harmonogramów czasu pracy

PRACA W NADGODZINACH NADLICZBOWYCH

Obowiązki pracownika - kazusy z orzecznictwa
Wymiar godzin nadliczbowych
Przykłady rozliczania godzin nadliczbowych
Godziny i dni wolne za pracę w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych

UDZIELANIE URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH I INNYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY ORAZ USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

Wnioski urlopowe i plany urlopowe - wzory
Urlop na żądanie i sposoby jego udzielenia
Wymiary urlopów wypoczynkowych
Formy zwolnienia od pracy i usprawiedliwiania nieobecności

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Uprawnienia kobiet w ciąży związane z wykonywaniem pracy - prace wzbronione, zakazy i obowiązki
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę i wyjątki
Urlop macierzyński - wymiar, wnioski i ich rozpatrywanie
Urlop tacierzyński - wymiar, wnioski i ich rozpatrywania
Urlop wychowawczy i obowiązki związane z powrotem do pracy
Opieka nad dziećmi

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA ZA ŚRODOWISKO PRACY WOLNE OD DYSKRYMINACJI, MOBBINGU I MOLESTOWANIA

Przykłady i kazusy z orzecznictwa sądowego dotyczące dyskryminacji, mobbingu i molestowania
Roszczenia i uprawnienia pracownika - kazusy z orzecznictwa
Uprawnienia i obowiązki kierownika w zakresie utrzymania dyscypliny pracy
Postępowanie związane z nakładaniem kar porządkowych, upomnienie, naganna i kary pieniężne - symulacje i wzory pism

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przykłady danych osobowych podlegających ochronie prawnej, dane szczególnie wrażliwe - kazusy z orzecznictwa
Zasady przetwarzania danych osobowych - wzory formularzy, klauzul i wniosków zezwalających na przetwarzanie danych osobowych
Obowiązki Administratora Danych Osobowych
Odpowiedzialność – kontrolna GIODO

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 11 kwiecieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]