Umowy cywilnoprawne >>


Szkolenie skierowane do:
Osób zajmujących się rozliczaniem umów cywilnoprawnych oraz wszystkich zainteresowanych w związku z tym że od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania osób wykonujących odpłatne umowy zlecenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Obowiązek ubezpieczeniowy będzie uzależniony od wysokości przychodu z każdej umowy zawieranej przez te osoby. Szkolenie jest kompleksowym omówieniem najbardziej popularnych cywilnoprawnych form zatrudnienia, m.in. umów zlecenia, o dzieło czy kontraktów menedżerskich, w tym zawieranych z członkami rad nadzorczych. Szkolenie przeznaczone jest wszystkich którzy chcą poznać zasady funkcjonowania umów o pracę od 2016r.PROGRAM SZKOLENIA


UMOWA ZLECENIA
 • Kiedy można ją podpisać. Obowiązki stron umowy zlecenia
 • Warunki odróżniające umowę zlecenia od umowy o pracę
 • Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę
 • Jak sformułować umowę zlecenia
 • Najczęściej pojawiające się problemy przy sporządzaniu umowy zlecenia
 • Wynagrodzenie w umowie zlecenia
 • Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia
 • Składkowanie umów zlecenia
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Umowa zlecenia i umowa o pracę
 • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz
 • Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i  niewykonywana na jego rzecz 
 • Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – zasady podlegania
 • Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca  i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności
 • Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty
 • Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty
 • Kilka umów zlecenia
 • Kilka umów zlecenia i prawo do emerytury lub renty
 • Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prawo do emerytury lub renty
 • Umowa zlecenia ze studentem
 • Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • Odprawy i odszkodowania
 • Świadczenia bhp i ekwiwalenty za te świadczenia
 • Należności za podróż służbową
 • Koszty używania prywatnego samochodu
 • Wsparcie socjalne
 • Diety dla zleceniobiorców wysłanych do pracy za granicę
 • Ekwiwalenty za narzędzia, materiały lub sprzęt
 • Służbowy ubiór lub pieniężny ekwiwalent
 • Wartość posiłków
 • Zapomogi losowe
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Podstawa wymiaru i  wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Umowa zlecenia i  inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie wychowawczym
 • Składka na Fundusz Pracy
 • Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Zmiany w zakresie objęcia ubezpieczeniami zleceniobiorców
 • Ogólna zasada rozstrzygania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców i z innych tytułów
 • Zleceniobiorca wykonujący więcej niż jedną umowę zlecenia (o świadczenie usług)  lub posiadający inne tytuły do ubezpieczeń społecznych
 • Pracownik i  zleceniobiorca z  dwiema lub więcej umowami (niewykonywanymi na rzecz pracodawcy)
 • Obowiązek złożenia oświadczenia przez ubezpieczonego (zleceniobiorcę)
 • Nowe uprawnienie płatnika składek
 • Zmiany w innych przepisach ustawy systemowej
 • Rozwiązanie umowy zlecenia
 • Przedawnienie roszczeń
 • Plusy i minusy umowy zlecenia
 • Konsekwencje zmian przepisów dotyczących umów zlecenia
 • Opodatkowanie przychodów z umów zlecenia
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Przychód z umowy zlecenia

UMOWA O DZIEŁO
 • Kiedy można ją zawrzeć
 • Obowiązki stron umowy o dzieło
 • Forma i treść umowy o dzieło
 • Wynagrodzenie w umowie o dzieło
 • Wynagrodzenie ryczałtowe
 • Wynagrodzenie kosztorysowe
 • Wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe
 • Odpowiedzialność z tytułu umowy o dzieło
 • Umowa o dzieło a składki ZUS
 • Opodatkowanie umów o dzieło
 • Rozwiązanie umowy o dzieło
 • Przedawnienie roszczeń
 • Plusy i minusy umowy o dzieło
 • Kiedy umowa o dzieło można zostać uznana za umowę zlecenia
 • Zawieranie umów o dzieło
 UMOWA AGENCYJNA
 • Z kim może być zawarta
 • Uprawnienia agenta i zleceniodawcy
 • Jak sformułować umowę agencyjną
 • Wynagrodzenie w umowie agencyjnej
 • Prowizja dla agenta
 • Oskładkowanie umów agencyjnych
 • Opodatkowanie przychodów z umowy agencyjnej
 • Rozwiązanie umowy agencyjnej
 • Plusy i  minusy umowy agencyjnej
 
KONTRAKT MENEDŻERSKI
 • Komu można go zaproponować
 • Obowiązki stron kontraktu menedżerskiego
 • Forma i treść kontraktu menedżerskiego
 • Wynagrodzenie z  tytułu kontraktu menedżerskiego
 • Odpowiedzialność z  tytułu kontraktu menedżerskiego
 • Rozwiązanie kontraktu menedżerskiego
 • Plusy i minusy kontraktu menedżerskiego
 • Oskładkowanie kontraktów menedżerskich
 • Zmiany w  zakresie objęcia ubezpieczeniami członków rad nadzorczych
 • Nowy tytuł do ubezpieczeń społecznych
 • Członkostwo w  radzie nadzorczej a inne tytuły do ubezpieczeń społecznych
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych
 • Członkostwo w radzie nadzorczej w  ustawie zdrowotnej
 • Opodatkowanie kontraktów menedżerskich
 • Menedżerowie niebędący rezydentami
UMOWY O WSPÓŁPRACY Z SAMOZATRUDNIONYMI
 • Na czym polega samozatrudnienie
 • Zawarcie umowy o  świadczenie usług
 • Wyłączenie odpowiedzialności
 • Stopień podporządkowania
 • Ryzyko gospodarcze
 • Uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych
 • Oskładkowanie samozatrudnionych
 • Opodatkowanie samozatrudnionych
 • Plusy i minusy samozatrudnienia
 POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
 • Gdy przychód z  umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 28 majWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]