Prawo zamówień publicznych w praktyce

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Zmiany w Prawie zamówień publicznych 2016

CELE NOWELIZACJI I ISTOTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN
 • dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
 • dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
 • najważniejsze zmiany niewynikające z dyrektyw
NOWE DEFINICJE USTAWOWE

ZAMÓWIENIA MIESZANE

TZW. ZAMÓWIENIA IN-HOUSE

ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY
 • pomocnicze działania zakupowe
 • centralny zamawiający
 • mechanizmy wzmacniające kontrolę nad zamówieniem publicznym
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
 • warunki udziału w postępowaniu
 • kryteria selekcji
 • podstawy wykluczenia
 • fakultatywne
 • obligatoryjne
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

TRYBY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • zmiany w dotychczasowych trybach podstawowych
 • przetarg nieograniczony
 • przetarg ograniczony
 • nowy tryb – partnerstwo innowacyjne
 • zmiany w pozostałych trybach
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • kryteria oceny ofert
 • rażąco niska cena lub koszt
 • odrzucenie oferty
DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA

UMOWY RAMOWE I DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI (ZAMIAST USŁUG PRIORYTETOWYCH I NIEPRIORYTETOWYCH)

ZMIANY I UNIEWAŻNIANIE UMÓW

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – SZERSZE MOŻLIWOŚCI ODWOŁAWCZE DLA WYKONAWCÓW

WEJŚCIE ZMIAN W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]