Zarządzanie czasem i priorytetami

OPIS USŁUGI
Właściwe zarządzanie czasem jest istotne dla funkcjonowania każdej firmy. Precyzyjne formułowanie celów, stosowanie metod oraz zasad zarządzania czasem, zidentyfikowanie i wyeliminowanie pożeraczy czasu oraz systematyczna kontrola pozwala na efektywne jego wykorzystanie. Nie mniej ważne jest także kierowanie sobą aby przeznaczony do dyspozycji czas wykorzystany był sensownie i optymalnie.
 
Efektem niewłaściwego zarządzania własnym czasem w pracy  może być konieczność pracy po godzinach, niemożność pełnej realizacji obowiązków, a w rezultacie stres, frustracja, a także straty finansowe. Szkolenie pozwoli na eliminację wielu negatywnych zjawisk, które pochłaniają czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak również zespołów pracowniczych. Dostarczone narzędzia pozwolą zaoszczędzić część czasu uczestników i w perspektywie podnieść ich efektywność zawodową. Szkolenie prowadzone jest w bardzo interaktywny sposób, aby umożliwić uczestnikom przetestowanie proponowanych technik i narzędzi. Celem szkolenia jest podniesienie efektywności w zarządzaniu czasem - efektywniejsze wykorzystywanie dnia pracy. Zwiększenie efektywności planowania indywidualnego i zespołowego. Eliminacja złodziei czasu. Uczestnicy wypracują metody podniesienia efektywności pracy zespołu dopasowane to organizacji, w której pracują. Zapoznają się z technikami przyczyniającymi się do zaoszczędzenia czasu pracy. W efekcie warsztaty mogę znacząco zwiększyć skuteczność zarządzania sobą w czasie a co za tym idzie efektywność indywidualną uczestników oraz zespołów, w których pracują.
 
Szkolenie skierowane jest do osób (zarówno kobiet i mężczyzn), które:
 • nie radzą sobie z zadaniami, które wykonują pod presją czasu,
 • chcą wywiązywać się z nałożonych terminów ,
 • pragną opanować zasady i techniki skutecznego planowania i priorytetyzowania prowadzonych zadań,
 • chcą wzbudzać w sobie motywację do wykonywania trudnych i nieprzyjemnych zadań,
 • są zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, tj. menadżerów, właścicieli firm.
Udział pracowników w szkoleniu pozwoli firmie na:
 • wzrost wydajności pracy, dzięki efektywniejszej organizacji podejmowanych działań,
 • realizowanie w terminie założonych celów i zadań.
PROGRAM SZKOLENIA
Część I. WIZJA, CODZIENNOŚĆ, RUTYNA A KREATYWNOŚĆ
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana)
 • kreatywność, innowacyjność a realizacja codziennych zadań
 • wdrożenie wizji w codzienne problemy
 • koło problemów – techniki rozwiązywania codziennych zadań a wizja strategiczna
 • wykorzystanie narzędzi kreatywnych w codziennej pracy
Część II. WIZJA A CODZIENNA PRACA I PRIORYTETY 
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ,  praca indywidualna, dyskusja moderowana)
 • Wybór priorytetów w kontekście wizji i strategii
 • Cele wg Locke’a
 • Wizja a cele strategiczne oraz operacyjne
 • Empowerment - umiejętność „zarażania” wizją zespołu
 • Wspólna interpretacja tych samych pojęć
 • Wizja jako wspólna wartość ułatwiająca współdziałanie
Część III. WIZJA NADAWANIE SENSU CODZIENNOŚCI
(testy autodiagnostyczne, praca indywidualna, dyskusja moderowana)
 • Jaki jest cel mojej pracy
 • W jaki sposób określam swoje największe marzenie / Wizja a własny system wartości
 • W jaki sposób postrzegam siebie w przyszłości?
 • Indywidualne podeście do zmian, czyli korygowanie kursu na drodze do celu
 • Postawy czyli dokąd zmierzasz
Część IV. ZNACZENIE CZASU W PRACY - PO CO ZARZĄDZAĆ CZASEM? 
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną , testy autodiagnostyczne,  praca indywidualna, dyskusja moderowana)
 • Czas jako źródło sukcesu lub porażki
 • Indywidualne znaczenie czasu
 • Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”
 • Własny katalog "pożeraczy" czasu i sposoby "oswajania" ich
Część V.  PLANOWANIE PRACY 
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną , testy autodiagnostyczne,  praca indywidualna, dyskusja moderowana)
 • Inni ludzie jako „złodzieje czasu”
 • Przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu
 • Propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami
 • Asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi
 • Znaczenie planowania czasu w procesie pracy
 • Rola planowania w zarządzaniu czasem
Część VI. ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną, Praca indywidualna, testy autodiagnostyczne)
 • Techniki ustalania priorytetów
 • Formułowanie i definiowanie celów
 • Metody szacowania czasu trwania zadań
Korygowanie standardów estymacji
Średnia ważona
Ocena eksperta
Technika Delhi
 • Techniki Sieciowe
Sieci deterministyczne
-CPM (metoda ścieżki krytycznej)
-PERT
-MPM
Sieci probabilistyczne
 • GERT
 • Zasada seryjności zadań
 • Zasady delegowania zadań
ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności
rejestr czasu
analiza zadań według zasady Eisenhowera
zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
 • Planowanie
krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
zasady i techniki planowania
 • Planowanie metodą ALPEN
czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne
metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzię
pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery)
 • Kontrola
kontrola przebiegu pracy
kontrola osiągniętych celów
przegląd i ocena dnia (samokontrola)
 
Część VII. ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ,  praca indywidualna, dyskusja moderowana)
 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania. 
 • Stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy.
 • Pozytywne i negatywne skutki stresu.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje.
 • Pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić.
 • Asertywność – jak nie tracić czasu na nieważne rzeczy, o które proszą nas inni, i nie stresować się odmawianiem.
Test: Co mnie stresuje w życiu i pracy.
Ćwiczenie w parach: asertywna odmowa koledze, który chce zrzucić na nas własną pracę.
 
Część VIII. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM POD PRESJĄ PRZEZ OSOBY O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI 
(Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną , testy autodiagnostyczne,  odgrywanie ról)
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Rozpoznawanie typów osobowości i zarządzanie czasem przez każdy nich
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Plan zarządzania czasem a osobowość
 
Stosowane techniki kształcenia: 
 • Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Testy autodiagnostyczne
 • Ćwiczenia w parach/ odgrywanie ról
 • W trakcie szkolenia dokonana zostanie analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing. Każdy Uczestnik otrzyma feedback na podstawie, którego określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu czasem
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a:
 • Planować i organizować pracę własną
 • Zarządzać czasem pracy, budować plan działania (określanie priorytetów )
 • Eliminować ze swojej pracy tzw. „złodziei czasu”
 • Diagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • Racjonalnie podejmować decyzje
 • Eliminować negatywny wpływ stresu na organizację pracy 
 • Skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem w czasie pracy
 • Asertywnie odpowiadać na dystraktory, utrudniające koncentrację lub przyczyniające się do marnotrawienia czasu
 • Redukować sytuacje, w których czynniki zewnętrzne uniemożliwiają logiczne myślenie i wykonywanie zadań na czas, podejmować – w razie potrzeby – efektywne działania zapobiegawcze
 
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a:
 • Zasady i techniki skutecznego planowania i priorytetyzowania prowadzonych zadań
 • Etapy i metody podejmowania decyzji
 • Wpływ stresu na organizację pracy
 • Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem
 • Wpływ rodzaju osobowości na zarządzanie 
 • Czasem pod presją czasu
 

SYLWETKA TRENERA

Piotr R.

Trener, coach, konsultant, negocjator i mówca motywacyjny.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation). Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań.
Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.
Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Szkolił między innymi przedstawicieli firm usługowo handlowych:
Alior Bank, Allianz Bank Polska, Accenture Sp. z o.o, Avon Cosmetics Polska, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Banku Spółdzielczy w Nowym Stawie, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Browar Okocim S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Dr Irena Eris, Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, FERRING PHARMACEUTICALS B.V., Grupa Żywiec S.A., Henkel, Lug Light Factory, Grupa L'Oréal, Microsoft, NESTLE POLSKA S.A., Operator ARP, Philip Morris Polska S.A., Proctor & Gamble, Renault Polska, ROSSMANN SDP Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction, Tesco Polska Sp. z o.o., TUI Poland Sp z o .o., Unilever Polska SA, Volkswagen Bank Polska.
Szkolił między innymi przedstawicieli takich firm produkcyjnych jak:
3M Poland Sp. z o.o, Alstom Power. Sp. z o. o., Antalis Poland Sp. z o.o, ArcelorMittal Poland S.A.,  Budimex S.A., BP Polska, Bruss Polska, Browar Okocim S.A., British American Tobacco Polska Trading, Ciech S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Danfoss Sp. z o.o., Dr Irena Eris, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA S.A., Grupa Selena FM S.A.,  Grupa Żywiec S.A., Henkel, Hochtief Polska Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., LUG S.A.  Michelin Polska S.A., Microsoft Sp. Z o.o., MICHELIN Polska, NESTLE POLSKA S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., PGNiG S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Philip Morris Polska S.A., Philips Lighting, Proctor & Gamble, Renault Polska, SKF Polska, Siemens, S&T Services Polska, Sandvik Mining and Construction, ThyssenKrupp Xervon Polska, UNIBEP S.A., Węglokoks S.A., VDS Chełm i innych.

Od wielu lat prowadzi również szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Sądownictwa,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie i wielu innych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

04 - 05 lutyKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]