Szkolenia - Profesjonalny trener wewnętrzny | Rozwój osobisty


Profesjonalny trener wewnętrzny

PROFESJONALNY TRENER WEWNĘTRZNY


Trener wewnętrzny odpowiada za kompleksowe przygotowanie programu szkolenia, jego przeprowadzenie i ewaluację całego projektu. Coraz bardziej popularne wśród pracodawców staje się zatrudnianie osób pełniących funkcje trenerów wewnętrznych. Istotną rolą, jaką trener pełni w przedsiębiorstwie to bycie łącznikiem pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. Dopilnowuje on wykonawczych aspektów szkoleń, jednocześnie mając na uwadze spójność z realizowaną strategią. Trener wewnętrzny jest zatem ważną osobą ze względu na swoje uczestnictwo na wielu płaszczyznach życia firmy.
 
 
Szkolenie skierowane jest do osób: 
 • prowadzących szkolenia wewnętrzne w organizacji
 • wdrażających nowe procesy /produkty/ programy szkoleniowe
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji
CEL SZKOLENIA
 
Szkolenie przeznaczone jest dla trenerów wewnętrznych i osób pełniących ich funkcję w firmie. Ma na celu praktyczne przygotowanie do pełnienia zadań trenera wewnętrznego: tj. tworzenia i prowadzenia szkoleń rozwojowych i motywacyjnych, dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rodzaju zadań wykonywanych przez jego pracowników.
Szkolenie dzieli się na część wykładową i część warsztatową. W trakcie wykładu uczestnik poznaje tajniki pracy zawodowego trenera: zasady projektowania atrakcyjnych, wciągających i motywujących szkoleń, techniki prowadzenia zajęć i strategie radzenia sobie z rożnymi typami uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni we współpracy z trenerem przygotowują i realizują kilkuminutowe bloki szkoleniowe na wybrany temat. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności i potencjalnych ścieżek rozwoju.

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: 
 • specyfikę roli trenera wewnętrznego 
 • style uczenia się dorosłych i jak świadomie wykorzystać tą wiedzę w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń 
 • etapy cyklu szkoleniowego i ich wpływ na jakość i efektywność realizowanych szkoleń 
 • metody i formy prowadzenia szkoleń 
 • umiejętności odgrywające kluczową rolę w prowadzeniu szkoleń 
 • metody ewaluacji szkoleń 
Po odbyciu szkolenia Uczestnik będzie potrafił/a:
 • zaprojektować szkolenie dostosowując metody i formy do celów szkolenia, oraz w oparciu o różne style uczenia się dorosłych
 • zaprezentować teorię, jak również skoordynować część praktyczną szkolenia  
 • zbudować pozytywne relacje z grupą i z poszczególnymi uczestnikami wpływając tym samym na sprzyjającą atmosferę uczenia się
 • przekazywać informację zwrotną uczestnikom
 • radzić sobie z dynamiką grupy oraz trudnymi sytuacjami szkoleniowymi
 • przygotować się logistycznie do przeprowadzenia szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia firmie pracowników posiadających bazę kompetencji i potencjału do realizacji szkoleń wewnętrznych. W efekcie wiąże się to z:  
 • ograniczeniem kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne
 • poprawą jakości i zwiększenia efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie
 • rozwinięciem kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
I. Trenerem być
 • Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
 • Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
 • Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego
 • Różnice międzyludzkie w szybkości uczenia się i podatności na oddziaływania edukacyjne – jak sobie z nimi radzić
 • Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników
II. Przygotowanie szkolenia
 • Analiza zlecenia: jakiego wyniku końcowego oczekuje zleceniodawca. Identyfikacja celów cząstkowych.
 • Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb.
 • Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
 • Wstępny etap przygotowań: zbieranie materiałów, pozyskiwanie informacji o uczestnikach i ich oczekiwaniach.
 • Tworzenie programu szkolenia.
 • Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza).
 • Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji.
 • Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku).
 • Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki   i środki oratorskie, po które warto sięgnąć.
 • Tworzenie końcowej wersji prezentacji, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb firmy i oczekiwań uczestników.
 • Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
 • Kwestie organizacyjne: formowanie planu spotkania, wybór miejsca i czasu. Kwestie sprzętowe.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców.
III. Pierwsze minuty szkolenia
 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera.
 • Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi.
 • Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników.
 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie oczekiwań uczestników, prezentacja planu zajęć.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
IV. Szkolenie właściwe
 • Wykład lub prezentacja
 • Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i puenta. Sztuka efektywnego domknięcia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia.
 • Co musi wchodzić w skład części praktycznej i ile czasu powinna ona trwać?
 • Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli.
 • Praca trenera z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym.
 • Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.
 • Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie                                   i podsumowywanie  wcześniejszych ćwiczeń etc.
 • Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać.
 • Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające na przebieg aktu komunikacji.
 • Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych.
V. Ewaluacja szkolenia
 • Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych.
 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywiste wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy).
 • Wypracowywanie przyszłych rekomendacji.
VI. Zaawansowane problemy w pracy trenera
 • Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia.
 • Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi.
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
 • Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami.
 • Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera.
 • Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają.
 • Różnice w ilorazie inteligencji szkolonych i ich znaczenie.
 • Zróżnicowanie między ludźmi w cechach charakteru i temperamencie oraz sposoby jego badania: Wielka Piątka (różnice                   w poziomie sumienności, ugodowości, ekstrawersji, otwartości i neurotyczności), matryce osobowości, metaprogramy.
 • Jak postępować z pracownikami o różnych poziomach sumienności, ugodowości, etc.? Jakie działania trenera najlepiej sprawdzają się w stosunku do działających terminowo perfekcjonistów, a jakie w stosunku do tych, co wszystko robią na ostatnią chwilę? Reguły i metody dostosowania przekazu do psychocharakterystyki szkolonego.
 • Techniki motywacyjne, które najlepiej sprawdzają się dla ludzi o określonych psychoprofilach.
 • Kontrola wyników – które grupy szkolonych ile jej potrzebują.
Stosowane techniki kształcenia:
 • Studium przypadku- case study
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Odgrywanie ról/scenek
 • Gry symulacyjne
 • Dyskusje Burze mózgów
 • Mini wykład /prezentacje multimedialne

 

SYLWETKA TRENERA

Piotr R.

Trener, coach, konsultant, negocjator i mówca motywacyjny.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation). Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań.
Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.
Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Szkolił między innymi przedstawicieli firm usługowo handlowych:
Alior Bank, Allianz Bank Polska, Accenture Sp. z o.o, Avon Cosmetics Polska, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Banku Spółdzielczy w Nowym Stawie, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Browar Okocim S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Dr Irena Eris, Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, FERRING PHARMACEUTICALS B.V., Grupa Żywiec S.A., Henkel, Lug Light Factory, Grupa L'Oréal, Microsoft, NESTLE POLSKA S.A., Operator ARP, Philip Morris Polska S.A., Proctor & Gamble, Renault Polska, ROSSMANN SDP Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction, Tesco Polska Sp. z o.o., TUI Poland Sp z o .o., Unilever Polska SA, Volkswagen Bank Polska.
Szkolił między innymi przedstawicieli takich firm produkcyjnych jak:
3M Poland Sp. z o.o, Alstom Power. Sp. z o. o., Antalis Poland Sp. z o.o, ArcelorMittal Poland S.A.,  Budimex S.A., BP Polska, Bruss Polska, Browar Okocim S.A., British American Tobacco Polska Trading, Ciech S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Danfoss Sp. z o.o., Dr Irena Eris, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA S.A., Grupa Selena FM S.A.,  Grupa Żywiec S.A., Henkel, Hochtief Polska Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., LUG S.A.  Michelin Polska S.A., Microsoft Sp. Z o.o., MICHELIN Polska, NESTLE POLSKA S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., PGNiG S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Philip Morris Polska S.A., Philips Lighting, Proctor & Gamble, Renault Polska, SKF Polska, Siemens, S&T Services Polska, Sandvik Mining and Construction, ThyssenKrupp Xervon Polska, UNIBEP S.A., Węglokoks S.A., VDS Chełm i innych.

Od wielu lat prowadzi również szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Sądownictwa,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie i wielu innych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

13 - 14 wrzesieńKatowice/Poznań
27 - 28 wrzesieńPoznań
15 - 16 listopadWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Cena szkolenia z noclegiem i pełnym wyżywieniem wynosi: 1600.00 zł netto/osoba

W cenę szkolenia z noclegiem wliczono dodatkowo:
 • 1 nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem
 • kolację serwowaną po pierwszym dniu szkolenia

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Cena szkolenia z noclegiem i pełnym wyżywieniem wynosi: 1600.00 zł netto/osoba

W cenę szkolenia z noclegiem wliczono dodatkowo:
 • 1 nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem
 • kolację serwowaną po pierwszym dniu szkolenia


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]