Profesjonalny trener wewnętrzny

PROFESJONALNY TRENER WEWNĘTRZNY


Trener wewnętrzny odpowiada za kompleksowe przygotowanie programu szkolenia, jego przeprowadzenie i ewaluację całego projektu. Coraz bardziej popularne wśród pracodawców staje się zatrudnianie osób pełniących funkcje trenerów wewnętrznych. Istotną rolą, jaką trener pełni w przedsiębiorstwie to bycie łącznikiem pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. Dopilnowuje on wykonawczych aspektów szkoleń, jednocześnie mając na uwadze spójność z realizowaną strategią. Trener wewnętrzny jest zatem ważną osobą ze względu na swoje uczestnictwo na wielu płaszczyznach życia firmy.
 
 
Szkolenie skierowane jest do osób: 
 • prowadzących szkolenia wewnętrzne w organizacji
 • wdrażających nowe procesy /produkty/ programy szkoleniowe
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji
CEL SZKOLENIA
 
Szkolenie przeznaczone jest dla trenerów wewnętrznych i osób pełniących ich funkcję w firmie. Ma na celu praktyczne przygotowanie do pełnienia zadań trenera wewnętrznego: tj. tworzenia i prowadzenia szkoleń rozwojowych i motywacyjnych, dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rodzaju zadań wykonywanych przez jego pracowników.
Szkolenie dzieli się na część wykładową i część warsztatową. W trakcie wykładu uczestnik poznaje tajniki pracy zawodowego trenera: zasady projektowania atrakcyjnych, wciągających i motywujących szkoleń, techniki prowadzenia zajęć i strategie radzenia sobie z rożnymi typami uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni we współpracy z trenerem przygotowują i realizują kilkuminutowe bloki szkoleniowe na wybrany temat. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności i potencjalnych ścieżek rozwoju.

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: 
 • specyfikę roli trenera wewnętrznego 
 • style uczenia się dorosłych i jak świadomie wykorzystać tą wiedzę w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń 
 • etapy cyklu szkoleniowego i ich wpływ na jakość i efektywność realizowanych szkoleń 
 • metody i formy prowadzenia szkoleń 
 • umiejętności odgrywające kluczową rolę w prowadzeniu szkoleń 
 • metody ewaluacji szkoleń 
Po odbyciu szkolenia Uczestnik będzie potrafił/a:
 • zaprojektować szkolenie dostosowując metody i formy do celów szkolenia, oraz w oparciu o różne style uczenia się dorosłych
 • zaprezentować teorię, jak również skoordynować część praktyczną szkolenia  
 • zbudować pozytywne relacje z grupą i z poszczególnymi uczestnikami wpływając tym samym na sprzyjającą atmosferę uczenia się
 • przekazywać informację zwrotną uczestnikom
 • radzić sobie z dynamiką grupy oraz trudnymi sytuacjami szkoleniowymi
 • przygotować się logistycznie do przeprowadzenia szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia firmie pracowników posiadających bazę kompetencji i potencjału do realizacji szkoleń wewnętrznych. W efekcie wiąże się to z:  
 • ograniczeniem kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne
 • poprawą jakości i zwiększenia efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie
 • rozwinięciem kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
I. Trenerem być
 • Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
 • Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
 • Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego
 • Różnice międzyludzkie w szybkości uczenia się i podatności na oddziaływania edukacyjne – jak sobie z nimi radzić
 • Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników
II. Przygotowanie szkolenia
 • Analiza zlecenia: jakiego wyniku końcowego oczekuje zleceniodawca. Identyfikacja celów cząstkowych.
 • Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb.
 • Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
 • Wstępny etap przygotowań: zbieranie materiałów, pozyskiwanie informacji o uczestnikach i ich oczekiwaniach.
 • Tworzenie programu szkolenia.
 • Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza).
 • Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji.
 • Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku).
 • Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki   i środki oratorskie, po które warto sięgnąć.
 • Tworzenie końcowej wersji prezentacji, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb firmy i oczekiwań uczestników.
 • Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
 • Kwestie organizacyjne: formowanie planu spotkania, wybór miejsca i czasu. Kwestie sprzętowe.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców.
III. Pierwsze minuty szkolenia
 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera.
 • Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi.
 • Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników.
 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie oczekiwań uczestników, prezentacja planu zajęć.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
IV. Szkolenie właściwe
 • Wykład lub prezentacja
 • Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i puenta. Sztuka efektywnego domknięcia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia.
 • Co musi wchodzić w skład części praktycznej i ile czasu powinna ona trwać?
 • Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli.
 • Praca trenera z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym.
 • Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.
 • Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie                                   i podsumowywanie  wcześniejszych ćwiczeń etc.
 • Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać.
 • Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające na przebieg aktu komunikacji.
 • Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych.
V. Ewaluacja szkolenia
 • Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych.
 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywiste wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy).
 • Wypracowywanie przyszłych rekomendacji.
VI. Zaawansowane problemy w pracy trenera
 • Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia.
 • Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi.
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
 • Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami.
 • Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera.
 • Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają.
 • Różnice w ilorazie inteligencji szkolonych i ich znaczenie.
 • Zróżnicowanie między ludźmi w cechach charakteru i temperamencie oraz sposoby jego badania: Wielka Piątka (różnice                   w poziomie sumienności, ugodowości, ekstrawersji, otwartości i neurotyczności), matryce osobowości, metaprogramy.
 • Jak postępować z pracownikami o różnych poziomach sumienności, ugodowości, etc.? Jakie działania trenera najlepiej sprawdzają się w stosunku do działających terminowo perfekcjonistów, a jakie w stosunku do tych, co wszystko robią na ostatnią chwilę? Reguły i metody dostosowania przekazu do psychocharakterystyki szkolonego.
 • Techniki motywacyjne, które najlepiej sprawdzają się dla ludzi o określonych psychoprofilach.
 • Kontrola wyników – które grupy szkolonych ile jej potrzebują.
Stosowane techniki kształcenia:
 • Studium przypadku- case study
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Odgrywanie ról/scenek
 • Gry symulacyjne
 • Dyskusje Burze mózgów
 • Mini wykład /prezentacje multimedialne

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 29 marzecWrocław
22 - 23 lipiecPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]