Szkolenie: Projektowanie i wdrażanie ocen okresowych pracowników

Szkolenie: Projektowanie i wdrażanie ocen okresowych pracowników

Korzyści dla uczestnika: 
  
 • nabycie wiedzy na temat projektowania i wdrożenia Systemu Ocen Okresowych Pracowników (SOOP) w oparciu o najlepsze praktyki i rozwiązania;
 • poznanie metodologii i dobór optymalnych narzędzi oceny;
 • budowanie prostych i użytecznych formularzy ocen;
 • praktyczne dopasowanie sposobów oceny do potrzeb i realiów organizacji;
 • wdrażanie SOOP w organizacjach z elementami zarządzania zmianą;
 • wykorzystanie SOOP w wytyczaniu ścieżki rozwoju dla pracownika i w motywowaniu.

Korzyści dla firmy:   
 • Wiedza z zakresu najlepszych standardów rynkowych dotyczących systemów ocen pracy.
 • Wiedza na temat aspektów psychologicznych i prawnych dotyczących wdrażania systemów oceny pracy.
 • Zwiększenie efektywności pracowników poprzez skuteczne metody oceniania.

Metody szkolenia:
 • Praca w oparciu o przykłady sprawdzonych rozwiązań oraz tworzenie gotowych narzędzi do wykorzystania w pracy, np. formularzy oceny okresowej pracownika;
 • Symulacje w celu przećwiczenia poznanych technik;
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji;
 • Miniwykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień; uzupełniają i porządkują posiadaną wiedzę;
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników;
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów dotyczących specyfiki organizacji  uczestników szkolenia.

Poruszane zagadnienia w czasie szkolenia:   
 • Zasady budowania systemów ocen okresowych.
 • Metodologia i narzędzia oceny pracy.
 • Wdrażanie Systemu Ocen Okresowych Pracowników w organizacji.
 • Elementy zarządzania zmianą, w tym zapobieganie oporowi wobec projektu SOOP.
 • Profesjonalne przeprowadzanie rozmowy oceniającej (zasady, etapy, struktura).
 • Psychologiczne i prawne aspekty oceny pracowniczej.
 •  Najlepsze praktyki i przykłady konkretnych rozwiązań dotyczących SOOP w różnych typach organizacji.


Program szkolenia:

1.    System Ocen Okresowych Pracowników a funkcjonowanie organizacji
 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania;
 • Korzyści ze stosowania systemu ocen dla organizacji i pracownika;
 • Możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu.
2.    Kwestie formalne projektowania i funkcjonowania systemu ocen w organizacji
 • Podstawy prawne i formalne funkcjonowania systemu ocen w organizacji
 • Role poszczególnych komórek i osób w organizacji
 • Założenia do projektu
 • Zespół projektowy
 • Określanie celu i zakresu oceny
3.    Projektowanie systemu ocen od koncepcji do procedury
 • Zakres i zasady stosowania systemu
 • Wybór metod oceny
 • Budowanie kryteriów kompetencyjnych
 • Budowanie kryteriów wynikowych - KPI (Key Performance Indicators)
 • Efektywne techniki postępowania
4.    Charakterystyka  systemu oceny 360 stopni
 • Narzędzia oceny: obserwacje, kwestionariusze, skale wykonywania zadań, testy, technika zdarzeń krytycznych
5.    Wdrażanie systemu ocen w organizacji
 • Zaplanowanie działań koniecznych
 • Działania komunikacyjne
 • Szkolenia dla ocenianych i oceniających - przygotowanie i zawartość
 • Zasady przeprowadzenia ocen - regulamin systemu ocen
 • Zawartość standardowa
 • Procedura oceny
 • Przebieg rozmowy oceniającej
 • Przypadki szczególne
 • Przeprowadzenie ocen próbnych - pilotaż
 • Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich pokonywania
6.    Wykorzystanie efektów ocen
 • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
 • Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny
 • Stawianie indywidualnych celów i zadań rozwojowych w oparciu o wskaźniki
7.    Powiązanie wyników oceny z wynagrodzeniami
 • Szanse i zagrożenia
 • Powiązanie z wynagrodzeniem zasadniczym i zmiennym
8.    Analiza funkcjonalności systemu ocen
 • Przeprowadzenie symulowanej oceny z wykorzystaniem przygotowanych w trakcie szkolenia formularzy

SYLWETKA TRENERA

Menedżer z dwunastoletnim doświadczeniem w zakresie systemowego zarządzania zasobami ludzkimi, psycholog biznesu. Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Trenerów Biznesu. Posiada uprawnienia do rekomendacji I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego trenera umiejętności psychospołecznych i kotrenera treningu interpersonalnego.
Zawsze czerpie z szerokiego doświadczenia biznesowego, kładąc największy nacisk na praktykę i rozwiązania dopasowane do realiów organizacji.
Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowania zespołów sprzedaży i przywództwa. Współpracuje z jedną z ogólnopolskich telewizji w charakterze eksperta z zakresu psychologii i zjawisk społecznych.

Wybrane publikacje:
 • Personel i Zarządzanie - „Motywacja pracowników do nauki języków obcych”, „Wypalenie zawodowe”
 • Beck Info Biznes - „Ośrodki oceny i rozwoju”
 • HR News  - „HR pod lupą? Projektowanie KPI dla działu zasobów ludzkich”, „Dział HR w roli agenta zmiany”, „Najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi”
 • Gazeta Wyborcza: „Ciężkie życie nowego pracownika”, „Zawód:  nielubiany człowiek”
 • E-consulting Agencja Marketingowa - „Trening skuteczności osobistej”

Specjalizacja: treningi menedżerskie (budowanie pozycji lidera, delegowanie, motywowanie, zarządzanie zespołem; projekty zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje (AC/DC, modele kompetencyjne, systemy motywacyjne), ocena pracownicza, opis i wartościowanie stanowisk, planowanie rozwoju; szkolenia z zakresu nowoczesnych rozwiązań ZZL (AC/DC, rekrutacja, ocena okresowa),) i warsztaty skuteczności osobistej (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, wywieranie wpływu, zarządzanie czasem i celami, prowadzenie trudnych rozmów).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

02 - 03 grudzieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]