Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Energią w oparciu o normę ISO 50001

Przedmiot szkolenia

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej.  Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając Państwu przewagę konkurencyjną.

ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.

Standard określa wymagania dotyczące SZE w celu umożliwienia Państwa organizacji rozwoju i wdrożenia odpowiedniej polityki, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów redukcji.

System Zarządzania Energią wg. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Korzystanie z ISO 50001 jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako:
 •      Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii.
 •      Poprawa efektywności firmy
 •      Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członów organizacji w celu zmniejszenia zużycia energii.
 •      Zgodność z wymogami prawnymi
 •      Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 •      Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych
 •      Spełnienie oczekiwań interesariuszy a także wszelkich nałożonych wymogów zarówno teraz jak i w przyszłości.
 •      Zabezpieczenie dostaw energii
 •      Umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz zidentyfikować obszary organizacji najbardziej na nie narażone.

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla:
 •      Menedżerów planujących wdrożyć System w swojej firmie
 •      Pełnomocników Zarządu ds. Systemów Zarządzania
 •      Kandydatów dla audytorów SZE
 •      pracowników działów zajmujących się systemami zarządzania
 •      menedżerów działów utrzymania ruchu


Metodyka szkolenia
 •      wykład,
 •      ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
 •      studium przypadku (case studies)
Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 •      praktycznych aspektów zarządzania energią w Firmie
 •      znajomości wymagań normy ISO 50001
 •      audytów wewnętrznych SZE
 •      technik wspomagających monitorowanie zużycia energii
 •      kroków niezbędnych do wdrożenia SZE w swojej firmie
Program szkolenia

WPROWADENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W FIRMIE
 •      Wymagania prawne związane z użytkowaniem i zużyciem energii oraz efektywnością energetyczną - przegląd oceny zgodności.
 •      Przegląd energetyczny jako źródło informacji o procesach, obiektach, instalacjach i urządzeniach mających znaczący wpływ na zużycie energii - metodologia i kryteria oceny.
 •      Quick check jako narzędzie do samooceny obszarów związanych z użyciem energii.
 •      Praktyczne rozwiązania techniczne i programowe w zakresie opomiarowania i wizualizacji zużycia mediów w przedsiębiorstwie.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG NORMY ISO 50001:2011
 •      Polityka energetyczna.
 •      Przegląd energetyczny.
 •      Wymagania i dokumentowanie systemu zarządzania energią.
 •      Sprawozdawczość w systemie zarządzania energią.
 •      Działania korygujące i zapobiegawcze.
 •      Przegląd zarządzania systemu zarządzania energią .
OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ-AUDITY WEWNĘTRZNE
 •      Zasady auditowania.
 •      Zarządzanie programami auditów.
 •      Dokumentowanie auditów.
 •      Dobór i ocena kompetencji auditorów wewnętrznych.
 •      Działania poauditowe.

PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE BUDOWANIA SYSTEMU ZARZADZANIA ENERGIĄ
 •      Opracowanie polityki energetycznej przedsiębiorstwa.
 •      Proces planowania energii.
 •      Określenie energetycznej linii bazowej oraz wskaźników energetycznych.
 •      Definiowanie celów energetycznych, zadań i planów działań dotyczących zarządzania energią.
 •      Praktyczne dokumentowanie systemu zarządzania energią.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 2390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 2490.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]