WYMAGANIA REACH I CLP W PRZEDSIĘBIORSTWIE. OZNAKOWANIE PRODUKTU JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAGROŻENIU >>

PODSTAWA PRAWNA
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz
  z póź. zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylającedyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006wraz z póź. zm.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu REACH oraz  gospodarowanie chemikaliami w przedsiębiorstwie, a także dla specjalistów z działów BHP oraz ochrony środowiska


UNIJNE ORAZ KRAJOWE REGULACJE PRAWNE
 •     Rozporządzenie REACH 1907/2006 i Rozporządzenie CLP 1272/2008/WE
 •     Krajowe regulacje prawne
 •     Przepisy modelowe ONZ
 •     Istotne okresy przejściowe w latach 2016 - 2018

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI I MIESZANIN WG CLP
 •     Podstawowe definicje
 •     Podręcznik badań i kryteriów
 •     Kryteria klasyfikacyjne dla kategorii zagrożeń. Zagrożenie fizyko-chemiczne, zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia dla środowiska
 •     Zestawienie klasyfikacji substancji i mieszanin z klasyfikacją transportową oraz klasyfikacją wg „starych” zasad
Przykłady. Ćwiczenia

OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN WG CLP
 •     Identyfikator produktu
 •     Piktogramy określające rodzaj zagrożenia oraz hasła ostrzegawcze – zasady pierwszeństwa
 •     Zwroty H i P
 •     Wielkość opakowania a rozmiar etykiety
 •     Oznakowanie szczególnych grup produktów (produkty biobójcze, detergenty, aerozole, kosmetyki)
 •     Przykłady. Ćwiczenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O PRODUKCIE
 •     Spójność Karty Charakterystyki z etykietą produktu
 •     Omówienie poszczególnych sekcji Karty Charakterystyki

WARSZTATY. PYTANIA. PROBLEMY

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]