Bezpieczeństwo i higiena pracy szkolenie wstępne >>

PROGRAM SZKOLENIA
 • Istota bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodwacy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy  - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska  - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zsady udzielania pierwszej pomocy


  INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY


  PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

  Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem
 • Elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)
 • Elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy ( np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce
 • i produkty)
 • Przebieg procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy
Omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
Pokaz wykonany przez instruktora na sposób wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieną pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 
Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora. 

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora. 

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

31 - 31 grudzieńSzkolenie realizowane w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

CENA UZALEŻNIONA JEST OD WIELKOŚCI GRUPY

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]