ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001/OHSAS

ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Głównie skupia się ona na rozpoznaniu potrzeb i spełnieniu wymagań Klienta.

System Zarządzania Jakością jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów/ usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Korzyści wynikające z wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:

✔osiągnięcie spójnej z oczekiwaniami rynku powtarzalnej jakości produktu lub świadczonej usługi

✔sprawny przepływ informacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych

✔lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami

✔zwiększenie zysku, wzrost rentowności przedsiębiorstwa

✔zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa

✔zwiększenie możliwości uzyskania kredytu

✔zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem

✔zwiększenie kontroli nad zatrudnianym personelem na płaszczyźnie unikania błędów zmniejszenie kosztów jakości

✔zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt/ usługę

✔eliminacja słabych punktów organizacyjnych

✔zwiększone zaufanie klientów

✔przewaga konkurencyjna na rynku

✔zmniejszenie liczby reklamacji

✔zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy

Realizujemy szkolenia:

✔Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

✔Przedstawiciel ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

✔Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

✔ISO 9001:2015 dostosowanie działalności organizacji do nowej normy

ISO 14001:2015

Standard 14001 stosowany jest w zarządzaniu środowiskowym. Zgodny jest z zasadami koncepcji zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze rozwój społeczno-gospodarczy. W szczególności odnosi się do kwestii ochrony środowiska i minimalizacji zanieczyszczeń. Dotyczy aspektów środowiskowych, którymi przedsiębiorstwo może zarządzać z uwzględnieniem cyklu życia i perspektywy czasowej.

Sukces systemu zarządzania środowiskowego zależy w znacznej mierze od zaangażowania się kierownictwa. System ten nie może być jedynie oderwanym elementem niespójnym z polityką przedsiębiorstwa. Musi zostać on wdrożony jako integralna część systemu zarządzania, element przemyślanej strategii całościowego procesu biznesowego.

Zgodnie z obowiązującymi trendami, zaangażowanie prośrodowiskowe to jeden z filarów odpowiedzialnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Właśnie dla takich podmiotów przeznaczona jest Norma 14001. Każdy podmiot, niezależnie od wielkości i rodzaju, czy charakteru dzielności, może ją stosować.

Stosując standard 14001, nie tylko przedsiębiorstwo osiągnie wyznaczone cele prośrodowiskowe, ale także interesariusze zewnętrzni dostrzegą pozytywne rezultaty.

Wśród głównych celów środowiskowych każdego odpowiedzialnego przedsiębiorstwa powinny się znaleźć:

✔poprawa efektów działalności środowiskowej
✔ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
✔wypełnienie zobowiązań zgodności
✔realizacja coraz ambitniejszych i szczegółowych celów środowiskowych

Realizujemy szkolenia z zakresu:

✔Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2014 vs. ISO 14001:2015
✔Przedstawiciel ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – ISO 14001:2004 vs. ISO 14001:2015 – Zmiany
✔ISO 14001:2015 – Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego – Zmiany

System Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

Norma OHSAS może być stosowana przez każdą organizację, która zamierza:

✔ustanowić system zarządzania BHP w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka, na które narażony jest personel oraz inne zainteresowane strony

✔wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania BHP

✔upewnić się o jego zgodności z ustanowioną przez siebie polityką BHP

wykazać zgodność z niniejszą normą

Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić zasady bezpieczeństwa. Prowadzone działania powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej normy OHSAS.

Realizujemy szkolenia z zakresu BHP

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

Adresaci szkolenia:

pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania BHP, pragnący ugruntować swoją wiedzę

kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania BHP

✔pracownicy działów BHP

✔osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat systemów zarządzania BHP

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP. Uczestnik szkolenia ugruntuje swoją wiedzę i będzie mógł prowadzić organizację z uwzględnieniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Takie działanie zaskutkuje wzrostem wydajności i efektywności przedsiębiorstwa.

W takcie szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność:

✔interpretacji wymagań normy PN-N-18001

✔wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

✔nadzorowania skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

✔przekazywania informacji na temat procesów współpracownikom

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

Celem tego szkolenia jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP PN-N 18001/BS OHSAS 18001.

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na auditorów wewnętrznych, inspektorów i specjalistów bhp, pracowników działów bhp, kierownictwa średniego szczebla.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

✔uruchomienia działań związanych z przygotowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

✔planowania, przygotowania i realizowania auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Jeśli chcesz zyskać przewagę konkurencyjną, zapraszamy na szkolenie!