Szkolenia, Wdrożenia, Konsultacje
SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000300466
NIP: 9492069403 REGON: 240833412
www.szkolenia-sgp.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
INTERNETOWEGO SZKOLENIA-SGP.PL
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona
źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym
podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także
informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka SGP-
SORTING GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie (adres
siedziby i adres do korespondencji: ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300466; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP: 9492069403, REGON: 240833412 zwana dalej
Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
3. Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Administratorem jest numer telefonu oraz poczta
elektroniczna, za pośrednictwem której można wymieniać z Administratorem informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego oraz zawarciem i wykonaniem
Umowy o świadczenie Usług. Użytkownicy i Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą:
a. telefonicznie pod numerem: 34 361 31 18 (wew. 110);
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@sgpgroup.eu.
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Pani Magdalen Cichoń, adres
poczty elektronicznej: iodo@sgpgroup.eu.
5. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
Szkolenia, Wdrożenia, Konsultacje
SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000300466
NIP: 9492069403 REGON: 240833412
www.szkolenia-sgp.pl
o ochronie danych) zwane dalej RODOlub Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
6. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne,
z zastrzeżeniem dwóch przypadków: (1) zawarcie umowy niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na
stronie Serwisu Internetowego, w Regulaminie oraz w niniejszej polityce prywatności danych osobowych
niezbędnych do zawarcia określonej umowy (np. Umowy o świadczenie Usługi lub umowy o korzystanie z Usług
Elektronicznych) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim
wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą, chce zawrzeć umowę z Administratorem
i skorzystać z danej usługi świadczonej przez Administratora, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia określonej umowy wskazany jest uprzednio na stronie
Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych
w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże
obowiązków.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego
dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do
celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie użej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
8. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to
wykazać. Środki te w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
9. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą
literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją
zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy i w takim zakresie,
w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Szkolenia, Wdrożenia, Konsultacje
SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000300466
NIP: 9492069403 REGON: 240833412
www.szkolenia-sgp.pl
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej
z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
Użytkowników Serwisu Internetowego przez Administratora wskazane w kolejnym punkcie polityki
prywatności
w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika
z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Serwisie Internetowym.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących
podstawach oraz przez następujący okres:
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
Okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie
Umowy o świadczenie
Usług, umowy o
korzystanie z Usług
Elektronicznych
dostępnych w Serwisie
Internetowym albo innej
umowy z Administratorem
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (umowa) przetwarzanie jest
niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny
sposób zawartej umowy z Administratorem.
Marketing bezpośredni
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora polegających na dbaniu
o interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Serwisu
Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży
Usług
Dane przechowywane przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia określają
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w
celu marketingu bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing (np.
prowadzenie Newslettera)
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) osoba, której dane
dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu
otrzymywania informacji marketingowych
od Administratora
Dane przechowywane do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74
ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia
30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
395 ze zm.) przetwarzanie jest
Dane przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc
od początku roku następującego po roku