ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Effective problem solving – Metoda 8D, ISHIKAWA, 5WHY – program szkolenia

PRZEDMIOT SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto,  Diagram korelacji, PDCA, Histogram.

ZASTOSOWANIE

Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a  ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów. Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy. Trener przedstawi również zasady zarządzania reklamacjami jako elementu doskonalenia systemu organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wprowadzenie:

  • Definicja problemu
  • Myślenie lateralne
  • Metoda dedukcyjna i indukcyjna

2. Metodologia rozwiązywania problemów 8D

Istota metody 8D

D0 – Przygotowanie do procesu 8D

D1 – Powołanie zespołu 8D

         Zespół i jego rola w rozwiązywaniu problemu

         Komunikacja w zespole

         Rola i odpowiedzialności

D2 – Opis problemu

        Jak skutecznie opisać problem

        Analiza jest/ nie jest

        5W 2H

D3 – Działania natychmiastowe

D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej

       Metoda 5 WHY i 3 x 5Why

       Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy

       Burza Mózgów

       Diagram Pareto

       Diagram korelacji

       Histogram

D5 – Planowane działania naprawcze

D6 – Wdrożone działania naprawcze

       Plan-Do-Check-Act

D7 – Zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu

D8 –   Podziękowania i uznania dla zespołu 8D

  3. Lessons Learned

  4. Przykłady praktycznego zastosowania metod i narzędzi

METODYKA SZKOLENIA

  • wykład
  • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
  • studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

CENA JEDNEGO DWUDNIOWEGO SZKOLENIA OTWARTEGO

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego dla 1 osoby 1 290,00 zł netto*

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego za osobę przy zgłoszeniu min. 2 osób 1 190,00 zł netto *