ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

PROFESJONALNY TRENER WEWNĘTRZNY – program szkolenia

CELE SZKOLENIA

 • Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących analizy potrzeb szkoleniowych
 • Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących soft skills training
 • Poszerzenie wiedzy i zastosowanie technologii podnoszenia kompetencji ludzi w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i refleksji
 • Wzbogacenie i urozmaicenie swoich metod nauczania

METODOLOGIA SZKOLENIA

 • Warsztat
 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacje i gry negocjacyjne
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości

PROGRAM SZKOLENIA

TRENEREM BYĆ

 • Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
 • Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć?
 • Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
 • Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego
 • Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I POMIAR EFEKTYWNOŚCI

 • Wywiad z uczestnikami szkolenia i przełożonymi uczestników szkolenia
 • System ocen okresowych (soo)
 • On the job observation (otjo)
 • Jak przygotować metody oceny szkolenia
 • Podobieństwa i różnice innych form rozwoju (coaching, mentoring, instruktaż)

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

 • Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb
 • Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji
 • Tworzenie programu szkolenia
 • Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza)
 • Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji
 • Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku)
 • Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgnąć
 • Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

 • Pomoce audiowizualne i ich oddziaływanie: kamera, rzutnik multimedialny, muzyka
 • Prezentacje prowadzone przez trenera
 • Różne typy prezentacji, style prezentacji, ważne aspekty krótkich i długich prezentacji
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Grupy dyskusyjne i zadaniowe. Dyskusje planowane i spontaniczne
 • Studia przypadków i symulacje, odgrywanie i podział ról. Analiza i omówienie
 • Burza mózgów itp.

PIERWSZE MINUTY SZKOLENIA

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera
 • Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi.
 • Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności

SZKOLENIE WŁAŚCIWE

 • Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć u odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru
 • Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia
 • Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia
 • Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli?
 • Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych
 • Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie i podsumowywanie wcześniejszych ćwiczeń etc.
 • Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać
 • Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające na przebieg aktu komunikacji
 • Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych

EWALUACJA SZKOLENIA

 • Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych

ZAAWANSOWANE PROBLEMY W PRACY TRENERA

 • Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia
 • Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera
 • Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji
 • Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami
 • Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera
 • Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają
 • Rodzaje trudnych uczestników: buntownik, żartowniś, co-trener (sprzyjający jak i przeciwnik), wielbiciel, malkontent, wszechwiedzący

CZAS TRWANIA: 2 DNI

Cena 2-dniowego szkolenia – 1290,00 zł za 1 osobę