ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Szkolenia Jakościowe

Poznaj szczegóły naszej oferty, dotyczącej dbania o jakość wyrobów – od części produkcyjnej, po użytkową. Zadbaj o dobrą reputację swojej firmy i buduj długotrwałe relacje z zadowolonymi Klientami.

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu zarządzania jakością. Jako eksperci działamy w zgodzie z przyjętymi przez prawo standardami jakościowymi w różnych aspektach. Usprawniamy procesy produkcyjne przy pomocy szkoleń, wdrożeń, konsultacji.

 

Szkolenia jakościowe dają szansę na usprawnienie działań wszystkich jednostek w firmie. Uczenie pracowników dążenia do wspólnego celu pozwala generować zyski na przyszłość. Masz problem z przekazaniem instrukcji dotyczącej oszczędności materiałów? Język, którym się posługujesz nie jest odpowiednio zrozumiany przez pracowników? Szkolenia jakościowe rozwiążą ten problem.

Naucz się przekazywać swoim pracownikom polecenia, które prowadzą do generowania zysków. Zadbaj, by wszystkie działy obecne w Twojej firmie współpracowały ze sobą. Dostarczaj wyroby najlepszej jakości bez konieczności inwestowania ogromnych pieniędzy. Oszczędzaj i zarabiaj.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA                                                                                                                                                                                                              Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:                                                                                                                                     sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów                                       poznania wymaganych technik i narzędzi                                                                                                                                                                                         właściwej identyfikacja potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów                                                                                                             poznania zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak usług – zgodnie z zasadami APQP                                               przygotowania do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży

CEL SZKOLENIA                                                                                                                                                                                                                               Zapoznanie uczestników z metodologią zaawansowanego planowania jakości (APQP)                                                                                                     Prezentacja wytycznych dla procedury APQP w systemie zarządzania jakością                                                                                                                       Poznanie narzędzi służących do udokumentowania spełnienia wymagań zawartych w APQP

GRUPA DOCELOWA                                                                                                                                                                                                                                Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, liderów oraz członków zespołów zajmujących się planowaniem jakości wyrobu

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
zastosowania podejścia PPAP
 • definiowania i spełniania wymagań dla poziomów zatwierdzania
 • metod i narzędzi zatwierdzania części
 • narzędzi statystycznych stosowanych do procesu zatwierdzania części
 • zasad powiadamiania klienta o zmianach
 • wiedza pozyskana w trakcie szkolenia pozwoli na skuteczne wdrożenie PPAP w organizacj
CEL SZKOLENIA:
Celem PPAP jest ustalenie czy wszystkie wymagane przez klienta dane projektowe oraz wymagania specyfikacji są właściwie zrozumiane przez dostawcę oraz czy aktualnie funkcjonujące procesy mają potencjał wytwarzać wyroby spełniające wymagania jakościowe w odpowiedniej wielkości produkcji.
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat stosowania w organizacji zasad zatwierdzania części do produkcji.
 
GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, pracowników  operacyjnych oraz pracowników działów jakości.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów
 • poznania wymaganych technik i narzędzi
 • właściwej identyfikacji potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów
 • poznania zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak i usług – zgodnie z zasadami APQP oraz zatwierdzania PPAP
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP
 • przygotowania do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej

CEL SZKOLENIA                                                                                                                                                                                                                              Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz z zasadami współpracy Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie zostało zaprojektowane dla:
Kierowników projektów
 • Przedstawiciele klientów
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Kierowników działów – właścicieli procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej
 • Konstruktorów i technologów
 • Pracowników działu jakości
 • Audytorów wewnętrznych i audytorów dostawców (pierwszej i drugiej strony)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
 •  Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 •  Umiejętność wykorzystywania narzędzi FMEA
 •  Zespołowego rozwiązywania potencjalnych problemów
CEL SZKOLENIA
 •  Rozpoznanie i oszacowanie potencjalnych usterek wyrobu / procesu i jej skutków
 •  Identyfikację czynności, które mogłyby wyeliminować lub zmniejszyć szansę wystąpienia usterki
 •  Rozpoznanie wymagań produkcji i montażu
 •  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterek
 •  Ocena wpływu ewentualnej wady na Klienta
 •  Udokumentowanie tego procesu

GRUPA DOCELOWA                                                                                                                                                                                                                          Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących czynny udział w pracach zespołu ds. prowadzenia analizy PFMEA

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • zdobycie informacji pozwalających na samodzielne opracowywanie i zarządzanie planami kontroli
 • możliwość modyfikacji stosowanych procedur w oparciu o sprawdzone podejście stosowane przez praktyków
 • poznanie dobrej praktyki w zakresie korzystania z planów kontroli
CEL SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje Uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli, a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy. Uczestnicy nauczą się nie tylko tworzyć plany kontroli, ale także weryfikować skuteczność prowadzonych zgodnie z nimi kontroli. Poznają też najważniejsze metody związane z planowaniem kontroli.
 
GRUPA DOCELOWA
 • osoby odpowiedzialne za jakość
 • pracownicy działów jakości
 • osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy)
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.)
 • pracownicy działów jakości (inspektorzy, kontrolerzy)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji przyczyn powstałych reklamacji
 • zasady orientacji na potrzeby klienta w procesie zarządzania reklamacjami
 • metod efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych będących przyczyną powstania reklamacji
CEL SZKOLENIA
Każda organizacja, która sprzedaje swoje produkty czy usługi, jest narażona na otrzymywanie reklamacji. Niezadowolenie klienta w pierwszym odczuciu ma charakter negatywny, ale poprzez odpowiednie zarządzanie procesem reklamacyjnym jesteśmy w stanie wydobyć z każdej reklamacji wiele korzyści i pozytywnych informacji. Właściwie zarządzany proces reklamacyjny powinien usprawniać procesy jakościowe oraz produkcyjne w organizacji.
Proponowane przez nas szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną identyfikację podstawowych przyczyn ich wystąpienia. Omawiane są typowe metody rozwiązywania problemów i dochodzenia do przyczyn niezgodności.
 
GRUPA DOCELOWA
 • Szefowie projektów
 • Pełnomocnicy d/s systemów zarządzania, osoby odpowiedzialne za jakość, specjaliści d/s jakości
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę z Klientami w zakresie obsługi reklamacji
 • Audytorzy wewnętrzni, uczestnicy audytów II strony 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA 
 • Uzyskanie umiejętności skutecznego prowadzenia analiz przyczynowo-skutkowych w celu rozwiązywania problemów
 • Poznanie metody pozwalającej na radykalne obniżenie kosztów (złej) jakości
 • Poznanie zasad oceny 8D w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonych działań i określenia ewentualnego potencjału poprawy jakości w procesach produkcyjnych (strategie doskonalenia)
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do G8D prezentowanym przez uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z metodą 8D i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji w celu rozwiązywania problemów.
 
GRUPA DOCELOWA
 • Pracownicy/ kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców
 • Pracownicy działu reklamacji
 • Osoby zajmujące się analizami jakościowymi
 • Pracownicy laboratoriów pomiarowych

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
poznanie podstawowych zasad obsługi i zarządzania bazą IMDS
zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS  (dostawca – organizacja – Klient)

CELE SZKOLENIA                                                                                                                                                                                                                                            IMDS (International Material Data System/ – Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych)
IMDS – to system bazy danych, w której zawarte są materiały dla przemysłu motoryzacyjnego. Baza wykorzystywana jest głównie przez  producentów samochodowych na terenie Europy, Japonii oraz USA. Baza danych jest wykorzystywana przez ok. 10.000 przedsiębiorstw. Celem jest przechowywanie rejestracji wszystkich materiałów stosowanych przy produkcji pojazdów, uwzględniając skład i zawartość substancji chemicznych. Baza danych IMDS umożliwia każdemu użytkownikowi sprawdzanie zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

GRUPA DOCELOWA                                                                                                                                                                                                                                     osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS                                                                                                                                                   osoba odpowiedzialna za przedkładanie dokumentacji PPAP do Klientów                                                                                                                                       osoba odpowiedzialna za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS                                                                                                       firmy, które rozpoczynają działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
 • zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na aktywne i skuteczne uczestnictwo w sesjach DFMEA
 • uzyskanie podstawowych umiejętności w zakresie wykonywania analizy funkcjonalnej wyrobu/systemu
 • uzyskanie wiedzy istotnie ułatwiającej organizację i moderowanie spotkań zespołu DFMEA
 • poznanie możliwości analizy wyników FMEA w celu określania i hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości wg innych kryteriów niż WPR (RPN)
 • możliwość wyeliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz DFMEA
 • możliwość zapoznania się z podejściem do FMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.
CELE SZKOLENIA
Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008. Organizacja analizy. Przygotowanie do FMEA – analiza funkcjonalna i dekompozycja systemu. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Skale ocen zagrożeń. Planowanie i ocena działań doskonalących, strategie doskonalenia.
 
UCZESTNICY SZKOLENIA
 
ZAKRES SZKOLENIA 
Warsztaty związane z prowadzeniem analizy przyczyn i skutków wad dla wyrobów / konstrukcji. Organizacja i planowanie analizy, zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA (definiowanie błędów, wad, określanie skutków, itp.). Ocena zagrożeń oraz planowanie działań doskonalących. 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Zmniejszenie liczby błędów popełnianych w procesach logistycznych,
 • Poprawa efektywności kosztowej i produktywności zasobów w obszarze logistyki,
 • Przygotowanie dokumentacji procesu logistycznego i Logistics FMEA dla potrzeb audytów Klienta
   
  CELE SZKOLENIA

  Umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans dla procesów logistycznych we własnej organizacji,              Zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesach logistycznych oraz szacowanie ryzyka z nimi związanego,                                        Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.                                                                                                                          Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej procesów logistycznych.

 • GRUPA DOCELOWA
 • Adresatem szkolenia są organizacje działy logistyki organizacji produkcyjnych z branży obróbki metali, produkcji maszyn i narzędzi, w szczególności dostawcy dla branży automotive. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej liniowego i średniego szczebla, w obrębie funkcji logistyki

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów. Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy. Trener przedstawi również zasady zarządzania reklamacjami jako elementu doskonalenia systemu organizacji.
 
CELE SZKOLENIA
Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a  ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.
 
 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów
Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji
Poznanie procesu rozwiązywania problemów w organizacji jako systemu działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie jak najlepszej kontroli nad jakością

CEL SZKOLENIA
Zaznajomienie uczestników szkolenia z metodą rozwiązywania problemów QRQC

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Przygotowanie do uczestnictwa w Zespole ds. Rozwiązywania Problemów
 • Poznanie efektywnych narzędzi rozwiązywania problemów (jak 5Why, Root Cause Analysei inne) oraz sposobów ich wykorzystania w ramach modelu PDCA, dla powtarzających się problemów
 • Zdobycie umiejętności trwałego usuwania powtarzających się problemów przy pomocy, opartego na modelu PDCA, 8 etapowego procesu rozwiązywania problemów „lean problem solving”

GRUPA DOCELOWA                                                                                                                                                                                                                          Szkolenie kierowane jest do pracowników linii produkcyjnych, działów jakości, wszystkich zainteresowanych usprawnieniem działań produkcyjnych

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami odpowiedzialności za wyroby, zasadami zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów wynikającymi z przepisów prawa oraz wymogami klientów
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań podręcznika MSA w odniesieniu do wymagań Specyfikacji Technicznej ISO/TS 16949:2009 oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych

 KORZYSCI ZE SZKOLENIA
 • Nabycie znajomości zasad wprowadzania i stosowania statystycznego sterownia procesu
 • Umiejętność prowadzenia i analizowania kart kontrolnych
 • Umiejętność zakładania i prowadzenia kart kontrolnych
 • Podejmowanie właściwych decyzji dla sterowania procesem produkcyjnym

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 •  Umiejętności stosowania technik statystycznego sterowania procesami
 •  Stosowanie wiedzy nt. potrzeby stosowania kart kontroli procesu
 •  Prowadzenie analizy zdolności procesu
 •  Ocena wskaźników procesów
 •  Umiejętność bieżącego sterowania przebiegami procesów produkcyjnych 

Treść Akordiona

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy                                                                                                                                                      Doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy                                                                                                                                       Zarządzanie efektywnością wykorzystania czasu pracy. 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.
Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.                                                            Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing
Poznanie narzędzia Poka Yoke oraz sposobów jego wykorzystania 
Zdobycie umiejętności wdrożenia rozwiązań Poka Yoke we własnym środowisku zawodowy                                                                                               Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzie Lean Manufacturing Poka Yoke  w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Podstawy PFMEA I zastosowania PFMEA w praktyce
 • Właściwej metodologii i podejścia do wypełniania dokumentu
 • Alternatywne metody oceniania ryzyka do RPN 
 • Usprawnienia  i lepszej efektowności użycia PFMEA w organizacji
 • Właściwej oceny wagi występowalności  i wykrywalności danego problemu. 
 • Celem warsztatu jest wytłumaczeniu konceptu PFMEA wg AIAG 4th edtion.i praktyczne zastosowanie tego narzędzia. Zwrócimy uwagę na wydobycie niezbędnych danych wspomagających proces decyzyjny w przypadku potencjalnych inwestycji w danym procesie. Celem warsztatu jest pozyskanie przez uczestników wiedzy jak praktycznie i proaktywnie działać z PFMEA  aby to narzędzie było wartością dodaną dla organizacji, a nie tylko elementem który istnieje jako wgląd przy PPAP czy przy przeglądaniu reklamacji. 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, pracowników  operacyjnych oraz pracowników działów jakości. Szkolenie głownie dla osób z działów zajmujących się  wspólnym tworzeniem lub przeglądami PFMEA. Maksymalna grupa 10 osób