ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Szkolenia Dla Kolejnictwa

Szkolenia z branży: kolejnictwo

Analiza ryzyka – RAMS / LCC wg normy CENELEC EN 50126

Adresaci szkolenia:

✔firmy produkujące wyroby dla przemysłu kolejowego oraz zajmujących się ich dystrybucją i handlem

✔pracownicy, którzy będą zaangażowani w proces wdrażania wymagań z branży kolejowej

Cel szkolenia:

✔poznanie narzędzi niezbędnych do analizy ryzyka wg wymagań standardu IRIS

✔nabycie praktycznych umiejętności do przeprowadzania analizy ryzyka

Skuteczna komunikacja z pasażerem – szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (SOK)

Cel szkolenia:

✔przedstawienie katalogu oczekiwań pasażerów w stosunku do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

✔poprawa wizerunku funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

✔zwiększenie zaufania Podróżnych do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

✔podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób podróżujących koleją (na dworcach i w pociągach)

✔wzrost umiejętności skutecznej komunikacji z osobami obcojęzycznymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, kobietami w ciąży itp.

✔wzrost umiejętności efektywnej komunikacji z osobami nietrzeźwymi, bezdomnymi, agresywnymi, stwarzającymi zagrożenie dla innych pasażerów

✔wzrost umiejętności przeciwdziałania konfliktom poprzez szukanie możliwości skutecznego porozumienia w sytuacjach zagrożenia (elementy mediacji)

✔nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacjach konfliktowych (podróżujący awanturujący się, zakłócający podróż innych pasażerów)

Nowe umiejętności uczestników szkolenia:

✔posiadają wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, niezbędnej podczas codziennej pracy z Podróżnym

✔rozumieją potrzeby Pasażera

✔znają zasady skutecznego porozumiewania się z Podróżnym

✔radzą sobie w sytuacjach „trudnych” wynikających z bezpośredniego kontaktu z Podróżnym i osobami postronnymi, przebywającymi na terenie dworca lub pociągu

✔potrafią podjąć rozmowę i udzielić pomocy oraz informacji w sytuacji, w której Pasażer oczekuje np. wskazania drogi, udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz kobietom w ciąży

✔wiedzą jak komunikować się z osobami bezdomnymi, nietrzeźwymi oraz uczestnikami imprez masowych, znajdującymi się na obszarze dworca lub w pociągu

✔wzbudzają poczucie bezpieczeństwa wśród Podróżnych w czasie trwania podróży, szczególnie po zmroku i nocą

Czynnik ludzki w transporcie kolejowym

Adresaci szkolenia:

✔osoby zatrudnione na stanowiskach technicznych: maszyniści, dyspozytorzy ruchu, dyżurni ruchu, elektrycy, mechanicy, monterzy, rewidenci, nastawniczy

Cel szkolenia:

✔zrozumienie zagadnień czynnika ludzkiego i jego znaczenia w obsłudze technicznej pojazdów kolejowych

✔uznanie czynnika ludzkiego jako elementu istotnego w punktu widzenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

✔rozwijanie umiejętności, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur)

✔promowanie odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań produkcyjnych oraz obsługowych – zdjęcia, filmy, studium przypadku, grupowa analiza oraz wnioski, raporty z wypadków kolejowych

✔wskazanie i prezentacje „dobrych praktyk” w zakresie odnowy kondycji psychofizycznej personelu organizacji kolejowej

✔wprowadzenie Uczestników w zagadnienia psychologii oddziaływań ludzkich oraz psychologii pracy, z którymi mają do czynienia na co dzień w pracy zawodowej

Szkolenia kolejnictwo dają szereg korzyści funkcjonowania w tej trudnej branży. Daj sobie szansę na rozwój – skontaktuj się z nami już dzisiaj.