Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
 

Szkolenia


Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenie ETYKA I ETYKIETA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Opis szkolenia ETYKA I ETYKIETA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY


PROGRAM SZKOLENIA


WPROWADZENIE
 • Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności
 • Etyka urzędnicza i moralność urzędnika
 • Wartości, normy i oceny etyczne
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.

PRAWNE ŹRÓDŁA ETYKI W SŁUŻBIE CYWILNEJ. ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ ORAZ ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ.
UREGULOWANIA PRAWNE Z ZAKRESU ETYKI SŁUŻBY PUBLICZNEJ W POLSCE:
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości podpisane przez Szefa Służby Cywilnej - 18.12.2017
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.
 • Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
 • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,
 • właściwie zachowywać się poza pracą,
 • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.
ZASADA SŁUŻBY PUBLICZNEJ.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,
 • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,
 • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,
 • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,
 • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.
Członek korpusu służby cywilnej nie może:
 • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
ZASADA LOJALNOŚCI.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
 • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,
 • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,
 • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.
Członek korpusu służby cywilnej nie może:
 • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.
ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,
 • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.
Członek korpusu służby cywilnej nie może:
 • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
 • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
 • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
 • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.
ZASADA BEZSTRONNOŚCI.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.
Członek korpusu służby cywilnej nie może:
 • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,
 • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 • ulegać jakimkolwiek naciskom,
 • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
 • promować jakiekolwiek grupy interesu.
ZASADA RZETELNOŚCI.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,
 • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,
 • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).
ZASADA BEZINTERESOWNOŚCI (DODATKOWE ZATRUDNIENIE, ZAJĘCIA ZAROBKOWE, ZAJĘCIA NIEZAROBKOWE).
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia (lub zajęcia zarobkowego), jeśli może ono mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych.
Członek korpusu służby cywilnej nie może:
 • przyjmować korzyści od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
 • przyjmować zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzić szkolenia, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.
ZASADA PROFESJONALIZMU.
Członek korpusu służby cywilnej powinien:
 • realizować zadania państwa,
 • posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa,
 • podnosić kwalifikacje oraz rozwijać wiedzę zawodową,
 • znać akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu, w którym jest zatrudniony,
 • zapoznawać się z wszystkimi istotnymi faktami prowadzonych przez siebie spraw,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady etyki korpusu służby cywilnej,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady służby cywilnej,
 • poddawać się weryfikacji znajomości zasad służby cywilnej,
 • stosować wysokie standardy zarządzania publicznego,
 • wykorzystywać wiedzę przełożonych, kolegów i podwładnych oraz dzielić się z nimi własnym doświadczeniem,
 • w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy ekspertów,
 • zarządzać posiadanymi zasobami kadrowymi w sposób efektywny i racjonalny,
 • w wykonywaniu zadań dążyć do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 • być gotowym do przyjęcia krytyki, uznawać swoje błędy oraz być gotowym do naprawy ich konsekwencji,
 • przez swoją postawę dbać o wizerunek służby cywilnej,
 • korzystać z zagwarantowanych praw pracowniczych,
 • korzystać ze szczególnej ochrony stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.
 • Konflikt interesów, w tym: w zamówieniach publicznych, przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych (np. w trybie KPA).
 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • Nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • Aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.
 • Dylematy etyczne – studia przypadków.
 • Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych
 • jawność działania administracji publicznej,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • zakaz zatrudniania krewnych,
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego,
 • antykorupcyjne ograniczenia.

DYLEMATY ETYCZNE I WŁAŚCIWIE ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W TYM KONFLIKT INTERESU;
 • dylematy lojalności,
 • lobbing

PRZYCZYNY I RODZAJE ZACHOWAŃ NIEZGODNYCH Z ETYKĄ PRACY URZĘDNIKA
 • Prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej
 • Światopogląd urzędnika. Służebność zawodu urzędnika
 • Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką

NIEETYCZNE ZACHOWANIA W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:
 • nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • korupcja,
 • naruszenia prawa
 • nepotyzm, kumoterstwo,
 • patologiczna partyjność.
 • Schemat postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 • Konsekwencje postępowania nieetycznego dla instytucji oraz dla urzędnika
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.

DIAGNOZA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH ETYCZNIE
 • sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty sygnalizowania (jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i wątpliwych)

TECHNIKI I METODY BUDOWANIA ETYCZNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 • Jakość pracy, a etyka
 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem
 • aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych
 • etyczna postawa urzędników wobec klientów i współpracowników
 • podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników -  jak ich unikać
 • rola kontroli i metod systemowych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji – mocne strony i ograniczenia
 • złota zasada

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • zasada wzajemności,
 • zasada uszanowania prywatności,
 • zasada starszeństwa,
 • zasada tolerancji,
 • zasada dyskrecji,
 • zasada punktualności,
 • zasada zdrowego rozsądku

TWORZENIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI
 • tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji (sposoby reakcji na zarzuty, kampanie negatywne, rankingi, sposoby na chwalenie się sukcesami)
 • rola urzędnika w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie
 • kompetentny urzędnik – cechy profesjonalisty
 • urzędnik przyjazny petentowi
 • „otwartość" na interesanta

KOMUNIKACJA Z INTERESANTEM
 • efektywna analiza potrzeb interesanta
 • praca z nieświadomością interesanta – omijanie negatywnego nastawienia
 • efektywne wykorzystywanie narzędzi komunikacji
ETYKIETA URZĘDNICZA I SAVOIR VIVRE
 • zasady pierwszeństwa w kontaktach
 • przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie
 • zasady jazdy samochodem i transportu
 • ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości
 • organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt
 • procedencja – zasady ustalania pierwszeństwa
 • spotkania towarzysko – służbowe
 • delegacje - dobór uczestników delegacji
 • wręczanie oraz dobór prezentów

BUDOWA WIZERUNKU PROFESJONALNEGO URZĘDNIKA I URZĘDU
 • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • jak uniknąć gafy
 • cmok nonsens i gesty kulturowe
 • postawa obrazująca styl komunikowania się
 • mowa ciała i gesty wzmacniające przekaz
 • Materiały promocyjne
 • Dekalog współpracy z mediami

CODZIENNY SAVOIR VIVRE
 • etykieta korespondencji oficjalnej
 • etykieta korespondencji elektronicznej
 • telefoniczny savoir vivre
 • netykieta
 • jak reagować na gafy
 • nowoczesne technologie a protokół dyplomatyczny

POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE – KULTURA DNIA CODZIENNEGO
 • znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi
 • wizyty oficjalne i nieoficjalne w firmie
 • zasady właściwego powitania i pożegnania gościa w firmie
 • sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa
 • jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
 • kłopotliwy „gość” w firmie
 • sposoby prezentacji
 • zasady i wyjątki
 • przechodzenie na „Ty”
 • zasady używania biletów wizytowych
 • tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe

DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE - CO I KIEDY NOSIĆ?
 • Ubiór w administracji – sztuka autoprezentacji
 • Kultura organizacyjna a wizerunek pracowników,
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Ubiór służbowy - Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU ETYKA I ETYKIETA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zgłoś swój udział w szkoleniu "ETYKA I ETYKIETA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY" wypełniając formularz on-line na naszej stronie lub pobierając formularz PDF.

TERMINY SZKOLEŃ ETYKA I ETYKIETA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Termin i miejsce szkolenia ustalane są z Klientem.

WYCENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Szkolenie "ETYKA I ETYKIETA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY" może zostać zorganizowane w formie zamkniętej w ustalonym miejscu i czasie. Wypełnij formularz wyceny szkolenia zamkniętego, aby poznać szczegóły oferty.

Podobne szkolenia

Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]