Zagadnienia prawne i regulacje

Pisanie i redagowanie pism urzędowych

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy pracowników z zakresu poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami tworzenia, redagowania dokumentacji urzędowej oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Po warsztatach uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz wcielenia w praktykę organizacyjną przepisów kancelaryjnych oraz korespondencyjnych. W szkoleniu poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją oraz korespondencją oraz zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego w zakresie obiegu pism.

RODO i ochrona danych osobowych

Szkolenie ma zadanie przedstawić uczestnikom zasady przetwarzania danych osobowych po wprowadzeniu RODO. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób należy zbierać dane osobowe, jak powinno się je chronić zarówno w systemie tradycyjnym jak i informatycznym. Jednym z elementów szkolenia będzie omówienie szczegółów dotyczących sposobu nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia pracowników.
Podczas szkolenie zostaną omówione kwestie związane z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. Po szkoleniu uczestnicy nabiorą umiejętność samodzielnego stworzenia wewnętrznych dokumentów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w urzędzie

Kompleksowe i oparte na bardzo dużej praktyce eksperta prowadzącego szkolenie, w trakcie, którego przedstawiane są wszystkie istotne aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Szczegółowo omawiane są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania zachowań i postaw, a także sprawdzone sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym, psychologicznym i społecznym oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.

Prawo zamówień publicznych - po nowelizacji

Zakres szkolenia:
• TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ
• OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
• WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
• ZASADY W ZAKRESIE DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM PODMIOTU TRZECIEGO
• KONSORCJUM I WSPÓLNE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
• KRYTERIA OCENY OFERT
• RAŻĄCO NISKA CENA
• WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
• ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
• UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WYMOGI
DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
• UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Tworzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego w przedmiocie dostaw i usług - ogłoszenia, SIWZ, protokół z postępowania, umowy w sprawie zamówienia publicznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi oraz dokumentacją postępowania. Będą mieli okazję przećwiczyć tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Szkolenie zakłada również naukę tworzenia dokumentacji, przechowywania protokołów oraz wyjaśni zasady i podstawy udostępniania protokołu i dokumentacji przetargowej.

Zasady pomocy publicznej

• PRAWO REGULUJĄCE UDZIELANIE POMOCY PUBLICZNEJ
• ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
• ZASADA WARUNKOWEJ DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ
• WYJĄTKI OD ZAKAZU UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ
• POMOC PUBLICZNA W DOTACJACH A W INSTRUMENTACH ZWROTNYCH
• POMOC DE MINIMIS A POMOC PUBLICZNA – ZALETY STOSOWANIA POMOCY DE MINIMIS
• ZASADA KUMULACJI POMOCY DE MINIMIS
• KWALIFIKOWALNE WYDATKI PRZY POMOCY PUBLICZNEJ
• POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY
• POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
• POMOC PUBLICZNA UDZIELANA W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych aspektów postępowania uproszczonego, a mianowicie trybu rozpatrywania skarg i wniosków. Uczestnicy otrzymają wiedzę, w jaki sposób skargi i wnioski wykorzystać do podwyższenia jakości świadczonych usług. Zapoznają się z treścią Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz z obowiązującą dokumentacją postępowania.

Kodeks postępowania administracyjnego

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów i procedur KPA. Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z przeprowadzaniem postępowań objętych zakresem obowiązywania KPA w jednostkach administracji publicznej.

Etyka i uczciwość w administracji i służbie cywilnej

• Wprowadzenie.
• Pewne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce.
• Dylematy etyczne i właściwie zachowania pracowników w tym konflikt interesu.
• Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką pracy urzędnika.
• Nieetyczne zachowania w służbie publicznej a odpowiedzialność prawna pracowników administracji publicznej.
• Diagnoza i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych etycznie.
• Techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z tematyką kontroli zarządczej, oceną i szacowaniem ryzyka, zapoznać z narzędziami oraz wymogami obowiązującymi w tym obszarze. Celem szkolenia jest również nauczenie praktycznych umiejętności budowania dokumentacji kontroli zarządczej i oraz szacowania ryzyka.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
informacje wkrótce

Wrocław
informacje wkrótce

Kraków
informacje wkrótce

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.