Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wspieramy zarządzanie pracownikami poprzez budowanie i integrację zespołu, jak również rozwiązywanie konfliktów i szukanie motywacji w zespole.

Budowanie i integracja zespołu - efektywne przywództwo

W ciągu kilku ostatnich lat istotnej zmianie uległ sposób, w jaki rozumiana jest rola kierownika. Obecnie znacznie większą wagę przykłada się do tego, aby kierownik potrafił swój zespół rozwijać. Nie musi już stać z batem
i zmuszać wszystkich do wykonywania zadań. Istotne jest silne przywództwo, które zapewnia instytucji określoną wizję, cele, wartości, solidną pracę zespołową, atmosferę i niezależność pozytywne relacje między pracownikami, odpowiednie informacje zwrotne oraz skuteczne rozwiązywanie problemów.

Skuteczne metody rekrutowania pracowników administracji publicznej

Warsztat jest skierowany jest dla pracowników działów HR i kadry zarządzającej. Celem szkolenia jest prezentacja najskuteczniejszych narzędzi naboru i selekcji pracowników w jednostkach administracji publicznej. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na zminimalizowanie ryzyka projektu rekrutacyjnego, związanego
z zatrudnianiem nieodpowiednich osób. Dostaną także wiedzę niezbędną do doboru najefektywniejszych narzędzi wspierających proces nowoczesnej rekrutacji i selekcji. Uczestnicy dowiedzą się także jak przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Umiejętność organizacji czasu własnego i podwładnych

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób chcących efektywniej zarządzać swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz zespołów, którymi kierują. Efektem tego negatywnego zjawiska jest konieczność pracy po godzinach, niemożność pełnej realizacji obowiązków, a w rezultacie stres, frustracja, a także straty finansowe. Szkolenie pozwoli na eliminację wielu negatywnych zjawisk, które pochłaniają czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak również zespołów pracowniczych. Dostarczone narzędzia pozwolą zaoszczędzić część czasu uczestników i w perspektywie podnieść ich efektywność zawodową. Szkolenie prowadzone jest w bardzo interaktywny sposób, aby umożliwić uczestnikom przetestowanie proponowanych technik i narzędzi. Celem szkolenia jest podniesienie efektywności w zarządzaniu czasem - efektywniejsze wykorzystywanie dnia pracy. Zwiększenie efektywności planowania indywidualnego i zespołowego. Eliminacja złodziei czasu. W efekcie warsztaty mogę znacząco zwiększyć skuteczność zarządzania sobą w czasie a co za tym idzie efektywność indywidualną uczestników oraz zespołów, w których pracują.

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań z elementami coachingu managerskiego

W ciągu kilku ostatnich lat istotnej zmianie uległ sposób, w jaki rozumiana jest rola kierownika. Obecnie znacznie większą wagę przykłada się do tego, aby kierownik potrafił swój zespół rozwijać. Nie musi już stać z batem
i zmuszać wszystkich do wykonywania zadań. Współczesna firma/instytucja odnosząca sukcesy ma kilka podstawowych cech. Istotne jest silne przywództwo, które zapewnia organizacji określoną wizję, cele, wartości, solidną pracę zespołową, atmosferę i niezależności, pozytywne relacje między pracownikami, odpowiednie informacje zwrotne oraz skuteczne rozwiązywanie problemów. Wdrożenie coachingu jako stylu pracy pozwala dobrze zorientować się w potrzebach rozwojowych pracowników. Coaching uznaje się bowiem za skuteczne narzędzie nauczania oraz proces, który promuje kulturę stałego podnoszenia jakości wykonywanej pracy. Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii
motywowania podwładnych. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji
z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania uwzględniającego czynnik inteligencji emocjonalnej oraz
technik motywacyjnych i ich stosowania w stymulowaniu ludzi do działania.

Motywowanie pozafinansowe

Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania podwładnych oraz poznanie narzędzi motywowania pozafinansowego. Równoległym celem jest
nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania
uwzględniającego czynnik inteligencji emocjonalnej oraz technik motywacyjnych i ich stosowania
w stymulowaniu ludzi do działania. Program szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczny trening umiejętności przywódczych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Zarządzanie konfliktem w urzędzie - manager w obliczu konfliktów i trudnych sytuacji

Dobra atmosfera w miejscu pracy to jeden z najczęściej wymienianych, obok wysokości wynagrodzenia, czynników motywujących przez pracowników. Nie jest jednak łatwo utrzymać zespół z dala od nieporozumień
i konfliktów. Wystarczy z pozoru niewinny gest, czy słowo, nierozwiązany w porę drobny problem, nieprawidłowy podział obowiązków czy zasobów lub nieefektywny przepływ informacji w firmie. A każde nieporozumienie
w zespole obniżają efektywność pracowników, a co za tym idzie i zespołu. Zespół, zamiast skupiać się na pracy, poświęca czas i energię na wewnętrznych rozgrywkach personalnych przez co traci cała firma. Jest wiele różnych negatywnych skutków sytuacji konfliktowych pośrednio lub bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie organizacji. Do najbardziej dotkliwych należą m.in.: straty finansowe spowodowane zwolnieniami chorobowymi zatrudnionych, fluktuacją pracowników czy niepowodzeniem realizowanych zadań i projektów. Menedżerowie często nie radzą sobie z konfliktami wśród pracowników. Głównym tego powodem jest zwykle brak świadomości u menedżerów, jak i pracowników tego, jakie skutki niesie za sobą długotrwały konflikt. Również brak wiedzy na temat tego, co jest przyczyną konfliktu i w jaki sposób radzić sobie z konfliktami utrudnia rozwiązanie sytuacji.

Zarządzanie przez cele

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej w jednostkach administracji publicznej. Szkolenie ma na celu
rozwinięcie zdolności kierowania pracą podwładnych, (ale i również własną) za pomocą dobrze sformułowanych celów. Efektem zastosowania zdobytych umiejętności będzie nie tylko przejrzystość oczekiwań, ale też umiejętność motywowania do ich osiągania i wzrost rzetelności oceny ich realizacji. Wiedza i umiejętności z tego zakresu wyraźnie poprawiają jakość zarządzania, a co za tym idzie, również
efektywność pracy zespołów.

Zarządzanie zmianą

Faktem jest, że jedyną rzeczą, która jest pewna i stała to ciągłe zmiany, przez które przechodzimy
w Organizacjach, które reprezentujemy. Dlatego, nasze umiejętności i kompetencje, które odpowiedzialne są za
skuteczne zmotywowanie Współpracowników do aktywnego zaangażowania się w przebieg takiego procesu,
będą jednymi z kluczowych w codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy…. I o tym właśnie są te warsztaty…

Rozmowy oceniające i oceny pracownicze

Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych
a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy menedżera wymagające odpowiedzialności i doskonałego
przygotowania. Umiejętne ocenianie i prowadzenie rozmów oceniających, zarówno bieżąca informacja zwrotna jak i okresowe oceny miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne, wymagają od menedżerów nabycia wysokich kompetencji, poznania praktycznych narzędzi oceny i wytyczenia transparentnych zasad dostosowanych nie tylko do specyfiki instytucji, ale również wydziału czy nawet zadań wykonywanych przez pracowników. W efekcie rzetelnie przeprowadzonych ocen pracowniczych instytucja zyskuje wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności, o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które powinny być rozwijane. Wyłania się grono pracowników, które jest najbardziej zaangażowane i pracuje
w największym stopniu na realizację celów instytucji ale również ujawnia się grupa pracowników, która opóźnia realizację celów, jest dla reszty kosztowną inwestycją i obciążeniem. Bywa, że najsłabszym elementem całego procesu oceniania jest sposób przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Źle przeprowadzona rozmowa może demotywować pracownika, obniżyć wiarygodność szefa, a nawet doprowadzić do konfliktu w zespole. Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do efektywnego i samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych, wyjaśnienie zasad skutecznej oceny pracownika, wskazanie metod i technik oceny, pokazanie jak przy pomocy właściwego oceniania można zmotywować, docenić pracowników, rozwijać ich talent i potencjał.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
informacje wkrótce

Wrocław
informacje wkrótce

Kraków
informacje wkrótce

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.