Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
 

Szkolenia


Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenie Zarządzanie konfliktem w urzędzie

Opis szkolenia Zarządzanie konfliktem w urzędzie

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W URZĘDZIE:
MENADŻER W OBLICZU KONFLIKTÓW  I TRUDNYCH SYTUACJI

Dobra atmosfera w miejscu pracy to jeden z najczęściej wymienianych, obok wysokości wynagrodzenia, czynników motywujących przez pracowników. Nie jest jednak łatwo utrzymać zespół z dala od nieporozumień i konfliktów. Wystarczy z pozoru niewinny gest, czy słowo, nierozwiązany w porę drobny problem, nieprawidłowy podział obowiązków czy zasobów lub nieefektywny przepływ informacji w firmie. A każde nieporozumienie w zespole obniżają efektywność pracowników, a co za tym idzie i zespołu. Zespół, zamiast skupiać się na pracy, poświęca czas i energię na wewnętrznych rozgrywkach personalnych przez co traci cała firma.
Jest wiele różnych negatywnych skutków sytuacji konfliktowych  pośrednio lub bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie organizacji. Do najbardziej dotkliwych należą m.in.: straty finansowe spowodowane zwolnieniami chorobowymi zatrudnionych, fluktuacją pracowników czy niepowodzeniem realizowanych zadań i projektów.
Menedżerowie często nie radzą sobie z konfliktami wśród pracowników. Głównym tego powodem jest zwykle brak świadomości u menedżerów, jak i pracowników tego, jakie skutki niesie za sobą długotrwały konflikt. Również brak wiedzy na temat tego, co jest przyczyną konfliktu i w jaki sposób radzić sobie z konfliktami utrudnia rozwiązanie sytuacji.

CEL SZKOLENIA
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem i trudnymi sytuacjami oraz wypracowanie strategicznych rozwiązań menedżerskich.
 • Przedstawienie najczęstszych zachowań i reakcji w trudnych sytuacjach w zespole oraz sposobów i metod zarządzania sytuacjami konfliktowymi.
 • Znaczące zwiększenie kompetencji Uczestników w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów w zespole i pomiędzy pracownikami Urzędu wraz ze wzmocnieniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS SZKOLENIA
Po szkoleniu menedżer będzie potrafił:
 • Sprawnie kierować konfliktem.
 • Wykorzystywać konflikt do zwiększenia efektywności działań.
 • Budować bezkonfliktową komunikację w zespole.
 • Rozwiązywać konflikty w relacji z drugą osobą.
 • Rozwiązywania konflikty w zespołach i między nimi.
 • Bronić się przed manipulacją.
 • Zwiększy kompetencje w zakresie asertywności.
Uczestnicy nabędą wiedzę o:
 • konflikcie
 • znaczeniu różnorodności
 • sposobach postrzegania konfliktu
Uczestnicy nabędą umiejętności:
 • rozwijania inteligencji emocjonalnej i zwiększania zaufania
 • obniżania poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł
 • poprawiania zdolności komunikacyjnych
 • dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie
 • zwiększania efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • identyfikacji rzeczywistych przyczyn konfliktu
Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
 • rozpoznawaniem dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji
 • budowaniem otwartej komunikacji w zespole
 • dostrzeganiem pozytywnych aspektów konfliktu

METODY DYDAKTYCZNE
Zajęcia przeprowadzone będą przy pomocy aktywizujących metod, oparte na doświadczeniach uczestników oraz bieżącej analizie możliwości wdrożenia nabytych umiejętności.
80% szkolenia będzie wypełniał warsztat, czyli ćwiczenia praktyczne, a pozostałe 20% - mini wykład, wprowadzający Uczestników w tematykę, potrzebną w dalszej części szkolenia.
Aktywizacja grupy i uwzględnienie specyfiki pracy organizacji.

STOSOWANE METODY PRACY WARSZTATOWEJ
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Gra symulacyjna
 • Studium przypadku
 • Odgrywanie ról
 • Interaktywna prezentacja
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe

PROGRAM  SZKOLENIA:


DZIEŃ PIERWSZY


KONFLIKT W ORGANIZACJI I PRZYCZYNY POWSTAWANIA KONFLIKTÓW
 • Organizacyjne przyczyny powstawania konfliktów: dominacja jednostki, dominacja koalicji, dominacja większości, koalicje i klany
 • Konflikt między jednostkami a grupami w firmie
 • Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów
 • Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, nieaktywne słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami
 • Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a
 • Trójkąt satysfakcji
 • Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
 • Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby
 • Nawyki i pętle w komunikacji
ANATOMIA KONFLIKTU
 • Deficyt zasobów
 • Postawa podejrzliwości
 • Niezgodność wartości
 • Niestabilny stan stron
 • Odrzucana hierarchia prestiżu
 • Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic
 • Błędne postrzeganie drugiej strony
 • Błędne postrzeganie własnej grupy
BURZA MÓZGÓW (Przyczyny konfliktów)
DYSKUSJA GRUPOWA (Przyczyny, bariery. ograniczenia)
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Przyczyny, bariery)
STUDIUM PRZYPADKU (Sytuacje konfliktowe w realiach Urzędu)
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (Zagadki lateralne)

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI
 • Nieoceniający styl komunikowania się
 • Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
 • Style komunikacyjne C.G. Junga
 • Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"
 • Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
 • Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
 • Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 • Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach
ĆWICZENIA W PODGRUPACH/ PARACH (Style komunikacyjne)
DYSKUSJA GRUPOWA (Wymiana aktualnych doświadczeń)
ZADANIA INDYWIDUALNE (Twój Styl Komunikacyjny)
BURZA MÓZGÓW

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW
 • Różnice między arbitrażem, mediacją a facylitacją
 • Rola mediatora i cel mediacji
 • Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
 • Identyfikacja kwestii spornych
 • Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
 • Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
 • Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna
 • Różnice między kompromisem a integracją
 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni
STUDIUM PRZYPADKU (Spór w zespole)
DYSKUSJA GRUPOWA
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Rozwiązywanie sporów – plan pracy)

KONFLIKT W  ZESPOLE - WYKORZYSTANIE KONFLIKTU DLA SUKCESU
 • Nieformalne role grupowe
 • Potrzeby zespołu i dynamika zmiany potrzeb
 • Fazy rozwoju zespołu i menedżera, pojawianie się oporu zespołu
 • Kiedy zespół zaczyna konstruktywnie działać i co może zrobić menedżer aby go w tym wspierać?

OPÓR I BUNT ZESPOŁU - UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE W PRACY Z ZESPOŁEM - ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI
 • Radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym
 • Radzenie sobie z buntem
 • Pozytywna funkcja konfliktów w zespole
 • Manipulacja i wywieranie wpływu przez grupę i jednostki oraz radzenie sobie z manipulacją
 • Co można zrobić w trudnych sytuacjach o różnym obliczu?
 • Słowa, które przydają się w trudnych sytuacjach
 • Dostrzeganie, akceptowanie i wykorzystywanie różnic przez menedżera
STUDIUM PRZYPADKU (Sytuacja konfliktowa/ trudna w Urzędzie)
DYSKUSJA GRUPOWA
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (Zagadki lateralne)
BURZA MÓZGÓW (Wykorzystanie konfliktu dla sukcesu)

DZIEŃ DRUGI

STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM
 • Dominacja jednostki - mocne i słabe strony
 • Dominacja koalicji - mocne i słabe strony
 • Dominacja większości - mocne i słabe strony
 • Nowy przemawiający cel dla większości
 • Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów
 • Rekonstrukcja systemu; rotacja personelu, przedzielenie buforem, pośrednik, rozdzielenie zadań, scalanie zadań
 • Struktura organizacji macierzowej - nowe spojrzenie na konfrontację
 • Przetargi rozdzielające i integrujące
 • Mediacje
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Strategie kierowania/ radzenia sobie z konfliktem)
DYSKUSJA GRUPOWA
BURZA MÓZGÓW

SYTUACJE TRUDNE W PRACY MANAGERA – SPOSOBY REAGOWANIA/ DZIAŁANIA ZARADCZE
 • demotywacja siebie i grupy,
 • brak współpracy,
 • SOJUSZE przeciwko grupie lub pojedynczej osobie,
 • pomówienia, OSKARŻENIA, nastawienia,
 • opór i jak radzić sobie z oporem w grupie,
 • dyskryminacja,
 • typologia trudnych pracowników i sposoby postępowania.
MODEROWANA DYSKUSJA GRUPOWA (Sytuacje trudne w rzeczywistości Urzędu)
ZADANIA W PODGRUPACH (Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – plan działania)
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (zagadki)

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE MENEDŻERA A ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI
 • Asertywna obrona przed atakiem i krytyką
 • Asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych
 • Klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki
 • Postawy życiowe
ZADANIA INDYWIDUALNE (Autodiagnoza)
ĆWICZENIA W PARACH / ODGRYWANIE RÓL(Asertywna obrona przed krytyką i atakiem)
MODEROWANA DYSKUSJA GRUPOWA

ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
 • Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem
 • Identyfikowanie własnego wzorca
 • Praktyka świadomego oddechu – techniki oddechowe
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
 • Techniki mentalne radzenia sobie ze stresem
 • Metoda napięć mięśniowych
 • Techniki relaksacyjne
 • Asertywność własna a stres
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI SZKOLENIA
 • Technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej codziennej pracy? - sesja informacji zwrotnych;
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników.
INDYWIDUALNE ZADANIA
DYSKUSJA GRUPOWA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU Zarządzanie konfliktem w urzędzie

Zgłoś swój udział w szkoleniu "Zarządzanie konfliktem w urzędzie" wypełniając formularz on-line na naszej stronie lub pobierając formularz PDF.

TERMINY SZKOLEŃ Zarządzanie konfliktem w urzędzie

Termin i miejsce szkolenia ustalane są z Klientem.

WYCENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Szkolenie "Zarządzanie konfliktem w urzędzie" może zostać zorganizowane w formie zamkniętej w ustalonym miejscu i czasie. Wypełnij formularz wyceny szkolenia zamkniętego, aby poznać szczegóły oferty.

Podobne szkolenia

Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]