Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
 

Szkolenia


Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenie Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalne i hybrydowej- szkolenie on-line

Opis szkolenia Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalne i hybrydowej- szkolenie on-line

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PRACY STACJONARNEJ, ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

Zmiany związane z pandemią, zmienne tempo pracy, praca zdalna i hybrydowa, wzrastająca ilość obowiązków, trudności w zarządzaniu rozproszonymi zespołami, oraz rozprzężenie samych pracowników znacznie wpływają na wzrost napięć i konfliktów między pracownikami a pracodawcą. Warsztat ma dać narzędzia przełożonym do skutecznego zarządzania, delegowania, motywowania i oceniania pracy swoich podwładnych.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kadry wszystkich szczebli zarządzania posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołami. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a uzupełnione są o umiejętności psychologiczne. W codziennej pracy menedżera, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych, pełnych napięć nabierają one szczególnego znaczenia. W nowoczesnej firmie  posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

NOWOCZESNE FORMY ZARZĄDZANIA
 • Koncepcja stylów zarządzania
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Delegowanie i rozliczanie zadań
 • Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
 • Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami
 • Rozwój zespołu
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu
UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE
 • ­    uczenie podwładnych odpowiedzialności
 • ­    jak pomagać nie wyręczając
 • ­    delegowanie zadań pracownikom
 • ­    jak i kiedy delegować zadania?
 • ­    przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ­    ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • ­    elementy blokujące delegowanie zadań
 • ­    techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 •    monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – JAK OSŁABIĆ LUB UNIKNĄĆ KONFLIKTU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ LUB INNYMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI
 • Proces efektywnej komunikacji
 • Komunikacja w czasach kryzysu
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej
 • Bariery w procesie komunikacji
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna

SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI
 • Rozmowy z pracownikami
 • Wczoraj kolega dzisiaj szef – jak zarządzać dawnymi kolegami z zespołu
 • Jak kierować i przekazywać decyzje pracownikom przy dużej różnicy wieku
 • Jak przekazywać uwagi osobom o odmiennej płci
 • Jak rozmawiać z osobami o odmiennych wartościach, kulturze i wykształceniu
 • Jak prowadzić trudne rozmowy zwierzchnik – pracownik
 • Jak komunikować oczekiwania
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii

ZARZĄDZANIE I OCENA PRACY OSÓB PRACUJĄCYCH W TRYBI ZDALNYM LUB HBRYDOWYM
 • Specyfika pracy zdalnej i hybrydowej
 • Nastawienie własne do pracy zdalnej
 • Konflikty związane z pracą zdalną
 • Zasady pracy zdalnej
 • Home office to nie czas wolny
 • Zasady pracy zdalnej
 • Jak pracować zdalnie i redukować sytuacje konfliktowe
 • Nadzór nad wynikami i czasem pracy pracownika zdalnego
 • Home office
 • Home office to nie czas wolny
 • Komunikacja w home office
 • Czas pracy pracownika zdalnego
 • Nastawienie własne do pracy home office
 • Home office a realizacja zadań
 • Ocenianie pracy w trybie zdalnym i hybrydowym

W KIERUNKU DOSKONAŁOŚCI – ZARZĄDZANIE EFEKTAMI PRACY ZESPOŁU
 • Proces zarządzania przez efekty – standardy efektywności
 • Cele, zasady i zakres zarządzania przez efekty
 • Poziomy zarządzania wynikami pracy – rola wizji, misji i wartości w firmie
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Zespołowa analiza osiąganych efektów – zasady konstruktywnych spotkań
 • Metody oceny efektywności pracy zespołu – plusy i minusy
 • Powody braku osiągania zadowalających wyników przez zespół

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE
 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

SYSTEMY I TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
 • Motywacja a manipulacja – korzyści i niebezpieczeństwa
 • Diagnozowanie poziomu motywacji swoich pracowników
 • Jak prawidłowo dobierać narzędzia motywacyjne? – dostosowanie technik do potrzeb pracownika
 • Motywowanie osoby a motywowanie zespołu
 • Motywacyjne porozumiewanie się
 • Motywująca krytyka
 • Jak adekwatnie reagować na spadek zaangażowania i energii w zespole?
 • Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania pracowników
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z PRACOWNIKIEM
 • Asertywne odmawianie, proszenie i wydawanie polecań
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie podwładnego
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony rozmówców – zasady
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z pracownikami
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do rozmowy z podwładnym
 • Stanowcze wyrażanie odmowy bez wywoływania konfliktu
 • Wyrażanie swoich opinii w sposób stanowczy i łagodny
 • Konstruktywne wyrażanie gniewu
 • Wyrażanie uczuć negatywnych bez ranienia innych
 • Asertywna reakcja w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność przyjmowania ocen negatywnych i pozytywnych
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi innych osób

ISTOTA FEEDBACKU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW
 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg. typologii Blancharda
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania
 • Anatomia wypowiedzi - budowanie dobrej relacji i pozytywnych postaw, aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania
 • Interakcje w procesie komunikacji – budowanie jasnych reguł komunikacji w firmie

FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA – skrzynka narzędziowa
 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator
 • Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje
 • Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna
 • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT.
 • Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści
 • Informacja zwrotna w przypadku osób o powtarzających się absencjach
 • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.
 • Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.

ZARZĄDZANIE, MOTYWOWANIE, INFORMACJA ZWROTNA I OCENA A OSOBOWOŚĆ
 • Pracownicy jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Rola osobowości w motywowaniu i feedbacku
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości

PROFIL SKUTECZNEGO MENEDŻERA
Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
Indywidualny feedback na podstawie, którego każdy z uczestników określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu zespołem.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalne i hybrydowej- szkolenie on-line

Zgłoś swój udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalne i hybrydowej- szkolenie on-line" wypełniając formularz on-line na naszej stronie lub pobierając formularz PDF.

TERMINY SZKOLEŃ Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalne i hybrydowej- szkolenie on-line

Termin i miejsce szkolenia ustalane są z Klientem.

WYCENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Szkolenie "Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalne i hybrydowej- szkolenie on-line" może zostać zorganizowane w formie zamkniętej w ustalonym miejscu i czasie. Wypełnij formularz wyceny szkolenia zamkniętego, aby poznać szczegóły oferty.

Podobne szkolenia

Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]