Szkolenie MINITAB - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi funkcjonalnościami pakietu MINITAB.

Szkolenie uczy podstawowych funkcjonalności pakietu Minitab. Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich metod analizy danych. Porządkuje podstawy statystyki stosowanej najczęściej w przemyśle. Pokazuje jak wykonać analizę danych. Uczy interpretacji i wnioskowania w oparciu o podstawowe wykresy i parametry statystyczne.
Szkolenie uwzględnia możliwość wykorzystania danych Klienta i ich analizę w procesie nauki programu.

Grupa docelowa: Inżynierowie i kontrolerzy jakości, inżynierowie produkcji, wsparcia produkcji, projektanci R&D, osoby udoskonalające procesy.

Korzyści dla Uczestnika: Umiejętność samodzielnej oceny statystycznej procesu; umiejętność jasnej i przejrzystej prezentacji wyników, faktów i analiz; zdolność interpretacji kluczowych wykresów i parametrów; zdobycie podstaw do dalszego kształcenia np. w kierunku Six Sigma.

Korzyści dla Organizacji: Pracownik potrafi w spójny i przejrzysty sposób przedstawić dane i wyciągać wnioski ułatwiając podejmowanie decyzji. Pracownik w analizie opiera się na sprawdzonych metodach i obiektywnych kryteriach profesjonalnego oprogramowania.

Wymagania: Posiadanie przez Uczestnika komputera z zainstalowanym programem Minitab, rekomendowana znajomość podstawowych miar statystycznych

W przypadku braku oprogramowania Minitab zachęcamy do skorzystania z 30-dniowej wersji trial: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Program szkolenia: MINITAB- szkolenie on-line


Dzień I
1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab (0,5h)
- Możliwości analityczne programu, dostosowanie interfejsu dla użytkownika
- Zastosowanie programu
- Funkcja Help
2. Podstawowe zagadnienia statystyczne (1,5h)
- Wykresy kropkowe, pudełkowe, histogram, wykresy procesu w czasie
- Podstawowe miary statystyczne – ich liczenie i interpretacja
3. Analiza zależności (1,5h)
- Miary korelacji i ich zastosowanie
- Wykresy zależności (2D i 3D)
- Regresja liniowa (X,Y)
4. Analiza systemu pomiarowego (1,5h)
- Analiza R&R metodą średnich i rozstępów
- Analiza R&R metodą ANOVA
5. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) (1h)
- Karty kontrolne  ,  , I, I-MR

Dzień II
6. Rozkład danych oraz jego weryfikacja (2h)
- Testy normalności rozkładu
- Dobór rozkładu
- Rysowanie rozkładu
- Symulowanie danych
- Obliczanie wskaźników Cp, Cpk
- Wyznaczanie niezbędnej liczebności próby (pomiarów)
7. Weryfikacja podstawowych hipotez statystycznych (2h)
- Testy dla wariancji – ich zastosowanie i interpretacja
- Testy dla średnich – ich zastosowanie i interpretacja
- Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)
- Testy dla jednego i dwóch wskaźników struktury
8. Funkcja asystenta w pakiecie Minitab (0,5h)
- Zastosowanie, wady i zalety czarnej skrzynki
9. Analiza zależności (1,5h)
- Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?