ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

UPRAWNIENIE ELEKTRYCZNE DO PRACY PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Uprawnienia elektryczne

Cel szkolenia

Szkolenie uprawnienia elektryczne ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji „E” i/lub na stanowisku dozoru do „D” wraz z wykonywaniem pomiarów ochrony przeciwpożarowej i odgromowej.

Korzyści

Nabycie wiedzy i umiejętności eksploatacyjnych lub dozorowych w sieciach elektroenergetycznych w tym obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu urządzeń wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną o napięciu do 1kV lub powyżej, urządzeń do elektrolizy, sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego czy urządzeń elektrotermicznych. Urządzenia instalacji sieci o napięciu znamionowym powyżej 6 kV.

Program

✔Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych

✔Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

✔Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

✔Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych

✔Zajęcia praktyczne – podstawowe pomiary elektryczne

✔Parametry mierzone w instalacjach elektrycznych – wymagania prawne

✔Metodologia pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, impedancji pętli zwarcia

✔Metody i przyrządy pomiarowe

✔Pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, impedancji pętli zwarcia

✔Pomiary praktyczne

✔Analiza wyników pomiarów

✔Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE:

Pracownik Naukowy Politechniki Częstochowskiej, Wydział Elektryczny „Badania i analiza sygnałów w aspekcie zastosowania w termoanemometrii falowej” 2001r.

Członkostwo w prestiżowych instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Komisja Metrologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Badania:

 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna
  Efektywność zużycia energii elektrycznej
 • Systemy pomiarowe
 • Diagnostyka procesów przemysłowych
 • Analiza jakości energii elektrycznej

Publikacje:

 • 156 pozycji wg bazy Biblio PCz
 • Kilkadziesiąt prezentacji i referatów branżowych

Inne istotne informacje:

 • Viceprezes Oddziału Częstochowskiego SEP (od 2014r.),
 • prezes koła SEP PCZ (od 2006r.),
 • członek Zarządu Oddziału SEP Częstochowa (od 2006r.),
 • członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP (od 2016r.), członek Zarządu (od 2018r.),
 • członek komisji egzaminacyjnej SEP dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (od 2010r.) EG-1/001/3860-187/14 ; DG-1/001/3861-187/14 FSNT NOT Bielsko Biała,
 • sekretarz komisji ds. Szkolnictwa Zawodowego przy ZG SEP (2014r.-2018r.),
 • członek komisji Norm i Przepisów SEP przy ZG SEP (od 2018r.),
 • członek Rady Rzeczoznawców SEP przy ZG SEP (od 2018r.),
  rzeczoznawca SEP – dział 02 Automatyka i technika pomiarowa (od 2001r. 236/2), dział 07 Technika świetlna (od 2014 01/07/R/2014),
 • expert Polskiego Związku Producentów Oświetlenia (od 2016r.),
 • projektant oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (współpraca z wieloma firmami oświetleniowymi w kraju) (od 2005r.) – realizacja audytów, projektów, opracowań i kosztorysów oraz konsultacje z zakresu doboru źródeł i urządzeń oświetleniowych (m.in. Audyt oświetlenia Zamku Królewskiego w Warszawie).
  w latach 2001 – 2018 wykonano około 550 ekspertyz urządzeń elektrotechnicznych z zakresu oceny zgodności z dyrektywami i normami UE.
 • członek Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Jakości, Certyfikacji i Normalizacji (od 2008r.)
  realizacja grantu promotorskiego 1998-2001r. „Badania i analiza sygnałów w aspekcie wykorzystania w Termoanemometrii Falowej”
  pełnomocnik Rektora PCZ ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji (2011-2012)
  kierownik Zakładu Metrologii i Aparatury Pomiarowej (2005-2008)
 • zastępca dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej (2008-2016)
 • opiekun majątku Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej (od 2016r.)
 • kierownik Zakładu Wytwarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej (2017r.)
  członek Rady Wydziału Elektrycznego (od 2008r.)
 • przewodniczący i członek komisji
 • współorganizator Konferencji naukowych i sympozjów, m.in. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 1996, Prognozowanie w Elektroenergetyce 2010, 2011 i 2013, Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka SEP 2012
 • przewodniczący wydziałowej komisji ds. programów nauczania (2006-2012r.)
 • przewodniczący i członek wydziałowych komisji do opracowania nowych programów dla kierunków prowadzonych na WE (2006-2012r. i od 2016r. – nadal)
 • układanie zleceń dydaktycznych, korekta i nadzór nad realizacją, nadzór podziału na specjalności (od 2006r.)
 • członek wydziałowej komisji ds. akredytacji (od 2006r.)
 • członek wydziałowej komisji ds. przygotowania wniosku o nadanie uprawnień habilitacyjnych,
 • udział w komisjach przygotowujących raport samooceny kierunku Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2007, 2008, 2010 i 2012.
 • członek wydziałowej komisji ds. rekrutacji
 • członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia
 • opiekun laboratoriów dydaktycznych z Metrologii Elektrycznej, Pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych, Techniki świetlnej, Urządzeń elektrycznych, Pomiarów przemysłowych, Pomiarów w systemach oświetleniowych, autor instrukcji i ćwiczeń laboratoryjnych,
 • autor i prowadzący przedmiot Projektowanie komputerowe w technice świetlnej, Technika Świetlna, Pomiarów w Systemach Oświetleniowych,
 • autor i współautor dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych,
 • autor pracowni naukowych (Technika Świetlna, Jakość Energii Urządzeń Oświetleniowych),
 • promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
  współorganizator i uczestnik cyklu szkoleń i prezentacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych organizowanych przez SEP (2006-nadal)
 • uczestnik Targów (szkolenia i prezentacje) w zakresie urządzeń oświetleniowych (2001-nadal)
 • uczestnik cyklu szkoleń i prezentacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych organizowanych przez ZETOM Katowice (2002-nadal)
 • uczestnik cyklu szkoleń z zakresu: „Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej (98/37/WE)”- oznakowanie CE oraz „Ocena zgodności elektrycznych układów sterowania i automatyki maszyn z wymaganiami dyrektywy 73/23/EWG (LVD), 89/336/EWG (EMC), 94/9/WE i 1999/92/WE (ATEX 100A i ATEX 137) – oznakowanie CE”