ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

ZAGADNIENIA PRAWNE I REGULACJE

Umiejętności interpersonalne

Zagadnienia prawne i regulacje

Pisanie i redagowanie pism urzędowych

Pojęcie komunikacji w zestawieniu z poprawnością językową i zasadami redagowania pism urzędowych, czym jest język urzędowy? Pojęcie pisma urzędowego i rodzaje pism, omówienie zasad redagowania pism urzędowych, przepisy prawne w zakresie redagowania pism urzędowych, przygotowanie pisma, gramatyczne i logiczne zagadnienia, obieg pism i korespondencji między stronami w postępowaniu administracyjnym, pisma urzędowe w praktyce.

Ochrona danych osobowych

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wprowadzeniu RODO. Jak chronić dane w systemie tradycyjnym oraz informatycznym. Sposoby nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia pracowników. Obowiązujące zasady ochrony danych osobowych oraz projektowanych zmian w tym zakresie. Praktyczna wiedza z ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. Umiejętność samodzielnego stworzenia wewnętrznych dokumentów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo zamówień publicznych

Tryby udzielania zamówień publicznych, planowanie zamówień po nowelizacji, opis przedmiotu zamówienia, zmiany w zakresie wykluczenia wykonawców, warunki udziału w postępowaniu, dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego, konsorcjum i wspólne spełnianie warunków w postępowaniu, kryteria oceny ofert, niskie ceny, wybór oferty najkorzystniejszej po nowelizacji, elektronizacja zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, wymogi dotyczące podwykonawców.

Tworzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego w przedmiocie dostaw i usług

Czym jest stres i jaką rolę pełni w naszym życiu? Techniki relaksacyjne, stres pod kontrolą, typowe reakcje na stres, narzędzia work-life-balance, konsekwencje przewlekłego stresu, zjawisko wypalenia zawodowego, przyczyny pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego, osobowość a wypalenie zawodowe.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski, różnice skargi w trybie działu VIII KPA, a skargi w trybie toczącego się postępowania administracyjnego, terminy i ich przekroczenie, sposoby składania skargi, organizacja przyjęć interesantów, kontrola skarg i wniosków, udział organizacji społecznych w trybie rozpatrywania skarg, prowadzenie dokumentacji, omówienie orzecznictwa.

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Akt administracyjny, prawne formy działania administracji, postępowanie administracyjne, sądownictwo administracyjne, procedury KPA w jednostkach administracji publicznej.

Etyka pracownika samorządowego

Rola etyki w działalności samorządowej, pojęcie etyki i jej zastosowanie w pracy, czynniki wpływające na poziom etyki w instytucji publicznej, etyczne kodeksy postępowania, etyka w polskim samorządzie, regulacje prawne, zasady etyki korpusu służby cywilnej, jawność działania administracji publicznej, zakaz zatrudniania krewnych, obowiązek składania oświadczenia majątkowego, antykorupcyjne działania.

Kodeks pracy

Aktualne zasady kodeksu pracy, płaca minimalna dla zleceniobiorcow i samozatrudnionych, walka z nielegalnym zatrudnieniem, elektroniczna dokumentacja pracownicza, zmiany w ustawie o związkach zawodowych, nowe zasady dotyczące zatrudniania i korzystania z pracowników tymczasowych, nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, zmiany w umowach terminowych.

Najnowsze zmiany w prawie pracy

Nowy wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna, zmiany w świadectwie pracy i innych przepisach KP, projektowane zmiany w zakresie elektronicznego prawa pracy, zmiany w umowach terminowych, ustawy o związkach zawodowych, płaca minimalna dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, walka z nielegalnym zatrudnieniem – zmiany w kodeksie pracy, nowe zasady dotyczące zatrudniania i korzystania pracowników tymczasowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne – szanse i wyzwania dla samorządu terytorialnego

Wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP, dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce, modeli zachodnich PPP, a także doświadczeń w ramach dotacji z UE.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Przeciwdziałanie występowaniu zjawiska mobbingu i dyskryminacji w przedsiębiorstwie, identyfikacja tych zjawisk, procedury antymobbingowe, minimalizowanie skutków dyskryminacji.