ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dla wspierania działań podejmowanych w Twojej firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedno z najważniejszych działań podejmowanych w przedsiębiorstwie, czy w jednostce administracyjnej.

Budowanie i integracja zespołu – efektywne przywództwo

Budowanie i kierowanie zespołem, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole, zarządzanie konfliktem, delegowanie obowiązków w zespole, kultura zespołowa, zarządzanie wynikami, komunikacja, szacunek i asertywność, komunikacja zarządcza a osobowość.

Skuteczne metody rekrutowania pracowników Administracji Publicznej

Planowanie zatrudnienia, identyfikacja potrzeb kadrowych, tworzenie profilu wymagań, metody rekrutacji, wywiad selekcyjny, rozmowa kwalifikacyjna, błędy procesu selekcji, narzędzia selekcji, zgodność rekrutacji z RODO, narzędzia psychometryczne w rekrutacji.

Akademia managera dla kadry zarządzającej w Administracji Publicznej

Rola managera w kadrach Administracji Publicznej – teoria i ćwiczenia praktyczne.

Umiejętność organizacji czasu własnego i podwładnych

Wizja, codzienność, rutyna a kreatywność, priorytety w pracy, nadawanie sensu codzienności, planowanie pracy swojej i podwładnych, zarządzanie czasem w praktyce, zarządzanie czasem a stres, skuteczne zarządzanie czasem pod presją dla osób z różnym typem osobowości.

Delegowanie zadań i motywowanie pracowników

Style zarządzania Hay i McBer, efektywne metody budowania programu zarządzania zasobami ludzkimi, potrzeby pracowników a system motywacji, systemy techniki motywowania pracowników, motywowanie pozafinansowe, delegowanie obowiązków, rola przywódcy w motywowaniu pracowników, zarządzanie wynikami, komunikacja zarządcza a osobowość.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele, priorytety w warunkach pracy zespołu, planowanie realizacji celów i zadań, efektywna realizacja celów i zadań, zarządzanie przez indywidualne cele.

Rozmowy oceniające i oceny pracownicze

Rozmowy oceniające i oceny pracownicze, metody, narzędzia i techniki oceny pracy, system ocen pracowniczych w procesie zarządzania personelem, specyfika rozmowy oceniająco-motywacyjnej, komunikacja w procesie oceny i motywowania pracownika, delegowanie obowiązków, komunikacja zarządcza a osobowość.

Motywowanie pozafinansowe

Efektywne metody budowania programu zarządzania zasobami ludzkimi, potrzeby pracowników a system motywacji, techniki motywowania, specyfika rozmowy oceniająco-motywacyjnej, błędy w ocenianiu, przywódca i jego rola w motywowaniu pracowników, asertywność w rozmowie, komunikacja zarządcza a osobowość.

Zarządzanie konfliktem w urzędzie

Budowanie zaangażowania pracowników, istota feedbacku w kontekście realizacji celów, proces komunikacji w zespole, innowacyjne myślenie na poziomie zespołu pracowniczego, konflikt a zaangażowanie, źródła i symptomy konfliktów w organizacji, strategia podejścia do konfliktów, kierowanie zespołem, skuteczne reagowanie na konflikty, techniki motywacji pracowników, trening asertywności, zaangażowanie zespołowe i konflikty osób o odmiennych typach osobowości.