• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA NA USŁUGI SZKOLENIOWO-DORADCZE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ WYDAWANEGO PRZEZ SGP - TRAINING & CONSULTING PRZY SGP SP. Z O. O., ZWANEGO DALEJ „WYDAWCĄ”.

I. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Definicje używane w niniejszym regulaminie: 

  • Wydawca- SGP- Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. Z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92. 
  • Voucher- dokument uprawniający Nabywcę do jego realizacji. Posiadający swoją wartość, datę ważności, numer.
  • Nabywca- firma, która dokonała zamówienia i opłacenia Vouchera. 

 2. Voucher jest wystawiany na Nabywcę. 

3. Voucher ma określoną wartość kwotową oraz termin ważności. 

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

5. W celu otrzymania Vouchera należy wypełnić formularz zamówienia. Formularz zamówienia Vouchera, dostępny na stronie Wydawcy www.szkolenia-sgp.pl. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną przez Nabywcę należy przesłać na adres: szkolenia@sgpgroup.eu. Na postawie otrzymanego formularza zamówienia SGP- Training & Consulting przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. wystawi fakturę proformę. 

6. Nabycie Vouchera nie jest jednoznaczne z rezerwacją usługi. Celem rezerwacji usługi należy skontaktować się Wydawcą. Voucher można wykorzystać na usługi szkoleniowo-doradcze oferowane przez SGP- Training & Consulting. Zakres tematyczny zamawianej usługi nabywca może wybrać spośród wachlarza tematycznego oferowanego przez Wydawcę, dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-sgp.pl lub w ofercie przesłanej przez Wydawcę drogą mailową po uprzednim kontakcie Nabywcy.

7. Nabywca zobowiązuje się zrealizować Voucher w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu.

8. Za dzień zakupu Vouchera uznaje się datę zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Nabywcę na rachunek bankowy Wydawcy.

9. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Vouchera. Po upływu okresu ważności Nabywca traci prawo do wykorzystania Vouchera. 

10. Niewykorzystany Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

11. Wydawca zobowiązuje się do przekazania zakupionego Vouchera Nabywcy i do zrealizowania uzgodnionej wcześniej i zamówionej przez Nabywcę usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

12. Voucher przeznaczony jest dla jego Nabywcy. Prawa nabyte z tytułu wykupienia Vouchera nie podlegają przeniesieniu na inny podmiot.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA 

 

1. Nabywca zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera kontaktując się mailowo lub telefonicznie z Wydawcą (tel: 34 361 31 18 wew. 10; e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu). 

2. Szkolenia zamknięte i usługi doradcze wyceniane są dla Nabywcy indywidualnie. Możliwość realizacji usługi przez Wydawcę, szczegółowy zakres, miejsce i termin realizacji są ustalane przez Nabywcę z Wydawcą. 

3. Ceny szkoleń otwartych dostępne są w katalogu szkoleń na stronie internetowej www.szkolenia-sgp.pl. 

4. Wydawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia realizacji szkolenia otwartego w przypadku nie zebrania minimalnej grupy Uczestników oraz z przyczyn nadzwyczajnych, na które nie miał wpływu. W takiej sytuacji Nabywca może dokonać zmiany wybranej usługi na inną.

5. Wydawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia realizacji usługi innej niż szkolenie otwarte z przyczyn nadzwyczajnych, na które nie miał wpływu. W takiej sytuacji Nabywca może dokonać zmiany wybranej usługi na inną. 

6. Nabywca Vouchera może odwołać lub przenieść termin realizacji zamówionej usługi na zasadach obowiązujących w przesłanych formularzach zgłoszeniowych Wydawcy. 

7. Voucher może zostać wykorzystany: 

  • Całościowo- W przypadku gdy wartość zamówionej usługi przekracza wartość Vouchera, Nabywca jest zobowiązany do pokrycia różnicy ceny, na podstawie wystawionej przez Wydawcę FV po zrealizowanej usłudze. 
  • Częściowo- jeśli kwota zamawianej przez Nabywcę usługi jest niższa niż wartość otrzymanego Vouchera. Pozostałą niewykorzystaną kwotę Nabywca może wykorzystać w okresie ważności Vouchera na realizację innej usługi. 

8. Każdy Voucher posiada unikatowy numer. Przy zamówieniu usługi Nabywca w formularzu zgłoszeniowym zobowiązuje się uwzględnić numer Vouchera, w ramach którego Wydawca rozliczy daną usługę. 

9. SGP- Training & Consulting nie realizuje zwrotów wpłaconej gotówki i nie koryguje faktur VAT za Vouchery.

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 

1. Nabywca po złożeniu zamówienia na Voucher i opłaceniu FV proformy wystawionej przez Wydawcę otrzymuje fakturę VAT.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy pomocy Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę na wniosek Nabywcy.

3. Podstawą złożenia reklamacji usługi jest faktura VAT otrzymana przy zakupie Vouchera.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Nabywca dokonując zakupu Vouchera jednoznacznie akceptuje treść niniejszego regulaminu w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Nabywca poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie jego użycia, w zakresie ujętym w regulaminie.

3. Treść regulaminu ujęta jest na stronie internetowej: www.szkolenia-sgp.pl. Wydawca ma obowiązek udostępnienia treści regulaminu Nabywcy na każde jego żądanie.

4. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych przez Kupującego. Wszelkie zmiany treści regulaminu będą udostępniane na stronie: www.szkolenia-sgp.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2022