• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenia dofinansowane

Spełniamy wszelkie wymagania niezbędne do realizacji szkoleń dofinansowanych:

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania na szkolenia organizowane przez SGP - Training & Consulting?

Jesteśmy wsparciem w:

 • Określeniu potrzeb szkoleniowych.
 • Dopasowaniu tematów szkoleniowych.
 • Uzupełnieniu wniosków o dofinansowanie.

Gwarantujemy:

 1. Szeroki zakres oferowanych szkoleń
 2. Wnikliwą analizą potrzeb Klienta, co zapewnia skupienie się na kluczowych dla firmy aspektach, zwiększając ogólną efektywność usługi
 3. Profesjonalną obsługę i organizację szkolenia
 4. Wysoką efektywność szkoleń
 5. Trenerów będących ekspertami i praktykami z pasją przekazywania wiedzy
 6. Przygotowanie dokumentacji poszkoleniowej, w tym finansowej, niezbędnej do rozliczenia w ramach uzyskanego dofinansowania.
 7. Wzrost kompetencji uczestników szkolenia – wiedzy, postawy, umiejętności

Zyskujesz:

 1. Niższe koszty przeznaczone na rozwój pracowników.
 2. Wyższe kwalifikacje pracowników— lepszą efektywność—szybkie zyski dla Firmy.
 3. Wyższe kompetencje pracowników
 4. Większe zaangażowanie pracowników—mniejszą rotację kadrową.
 5. Satysfakcję pracowników — mniej konfliktów i lepszą atmosferę w pracy.
 6. Wzrost konkurencyjności na rynku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy. Ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników, aby umożliwić zwiększenie kompetencji i dostosowanie ich do wymagań zmieniającej się gospodarki. Ze środków KFS mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) chcący podnieść kompetencje pracowników. Warunkiem koniecznym, który musi spełnić przedsiębiorca, jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu.

Poziom dofinansowania:

 • dla mikroprzedsiębiorstw 100% wartości kształcenia
 • dla pozostałych firm: 80% wartości kształcenia

* Uwagi: Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis

Zapraszamy do zapoznania się z terminami naborów wniosków przez poszczególne Urzędy Pracy w całej Polsce
Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł.

W 2023 roku pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Ścieżka pozyskania dofinansowania z urzędu pracy w ramach KFS

 1. Wybór szkolenia w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych firmy.
 2. Wypełnienie wniosku z pomocą SGP- TRAINING & CONSULTING.
 3. Dostarczenie przez firmę wniosku wraz z załącznikami do powiatowego urzędu pracy. (właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności)
 4. Weryfikacja wniosku przez urząd pracy.
 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy między urzędem pracy a firmą.
 6. Realizacja szkolenia.
 7. Dostarczenie dokumentacji poszkoleniowej wraz z FV do rozliczenia usługi z urzędem.

Baza Usług Rozwojowych

Asystujemy w procesie pozyskania dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych ze środków unijnych, na usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności tudzież kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do pracowników oraz właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną zarejestrowaną na obszarach województw mogących ubiegać się o dofinansowanie (z projektu wykluczone są województwa mazowieckie i pomorskie).

Na co przyznawane jest dofinansowanie?

Wszystkie usługi rozwojowe tj. szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników (z wyłączeniem tych, które pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić z mocy prawa, np. BHP, PPOŻ, SEP). Przedsiębiorca może skorzystać z projektów szkoleniowych stworzonych na potrzeby firmy, tj. szkoleń zamkniętych tylko dla swoich pracowników lub skierować na szkolenia otwarte sprzyjających wymianie doświadczeń.

O jaki poziom dofinansowania może starać się przedsiębiorca?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz od województwa, w którym jest ono zarejestrowane.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 80%
 • małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50% Możliwe zwiększenie dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż do 80% przy spełnieniu określonych dodatkowych warunków.

Jakie są etapy w procesie wnioskowania o dofinansowanie?

 1. Weryfikacja czy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie
 2. Analiza potrzeb szkoleniowych, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi
 3. Rejestracja i założenie konta na stronie BUR (Bazy Usług Rozwojowych) - zapisanie się na wybrane szkolenie oferowane przez SGP - TRANINIG & CONSULTING
 4. Proces rejestracji elektronicznej oraz złożenia dokumentacji u wybranego operatora w danym województwie.
 5. Zakwalifikowanie do projektu, pomyślne weryfikacja dostarczonych do operatora dokumentów, podpisanie umowy z operatorem.
 6. Udział w usłudze, której przebieg nadzorowany jest przez organizatora.
 7. Zakończenie usługi potwierdzone otrzymaniem certyfikatu oraz wystawieniem FV przez SGP- Training & Consulting niezbędnej do rozliczenia usługi.
 8. Wypełnienie przez uczestników szkolenia i przedsiębiorcę ankiety poszkoleniowej.

Pobierz katalog szkoleń

Maszy pytania? Skontaktuj się z nami