• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Usługi - Ocena i doskonalenie systemów

Wdrożenia

Organizacje, które podjęły decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania często są zmuszone zmierzyć się z trudnymi pytaniami.

W jaki sposób przygotować strategię wdrożenia systemu zarządzania?Jaki jest przewidywany czas i koszt wdrożenia systemu zarządzania w organizacji?

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemów, standardów to z jednej strony najprostsza droga do skutecznego zarządzania organizacją, a z drugiej jedno z najtrudniejszych zadań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy. Eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i ich audytowaniu pomogą Twojej organizacji profesjonalnie i skutecznie przygotować się do tego procesu. Nasze działania przygotowują firmy do audytów certyfikujących. W ramach działań wdrożeniowych pomagamy w opracowaniu odpowiedniego planu działania i przygotowaniu dokumentacji, jesteśmy wsparciem na każdym etapie wdrożenia.


Eksperci SGP - Training & Consulting posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowego systemu, utrzymywaniu i jego audytowaniu, pomogą firmom profesjonalnie i skutecznie przygotować się do procesu wdrożenia systemu czy też zintegrowanych systemów zarządzania.

Wdrożenie systemu zarządzania wymaga zaangażowania całej organizacji w realizację poszczególnych etapów tego procesu. W tym celu konieczne jest wyznaczenie przejrzystych, strategicznych celów i przedstawienie ich członkom zespołu.

Jesteśmy wsparciem na każdym etapie wdrożenia systemu zarządzania m.in. w opracowaniu planu wdrożenia, przygotowaniu i realizacji strategii wdrażania systemu, przygotowaniu dokumentacji, realizacji szkoleń pracowniczych budujących świadomość i zaangażowanie. Nasze działania przygotowują firmy do przejścia audytów certyfikujących.

Oferujemy Państwu kompleksowy projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością oparty na szkoleniach i bezpośrednim doradztwie naszego konsultanta. Realizując poszczególne etapy wdrażania systemu ISO nasz ekspert monitoruje postępy i terminowość prac oraz sporządza raporty. Na życzenie Klienta asystujemy podczas audytu certyfikującego.

Wdrożenia systemów zarządzania:

Wspieramy przy wdrożeniu Systemów Zarządzania oraz Zintegrowanych Systemów Zarządzania przedsiębiorstwem:

1. ISO 9001 - System Zarządzania Jakością

2. ISO 13485 - System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych

3. IATF 16949 (ISO/TS  16949) - System Zarządzania Jakością w motoryzacji
4. ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskiem

5. ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

6. ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
7. ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

8. ISO 50001- System Zarządzania Energią


Wdrożenie Systemów Zarządzania oraz Zintegrowanych Systemów Zarządzania zapewnia przedsiębiorstwu szereg korzyści, m.in.:

 • zwiększenie zaufania do firmy i poprawę jej konkurencyjności,
 • zapewnienie kontroli nad wprowadzonymi procedurami,
 • efektywne zarządzanie niezgodnościami oraz minimalizowanie obszarów wymagających doskonalenia.

Jeśli interesuje Państwa szczegółowa oferta na wdrożenie wybranego przez Państwa systemu ISO, prosimy o złożenie zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.

Szukasz rozwiązania dla Twojego biznesu - wypełnij formularz

Konsultacje

Doradztwo (konsultacje) to jedna z najefektywniejszych form uzyskania szybkiej i rzetelnej pomocy na nowe wyzwania, pojawiające się w firmie.

Zmieniające się wymagania, normy i przepisy sprawiają, że pracownicy nie zawsze są w stanie za nimi nadążyć, a w konsekwencji niewłaściwe je interpretują i implementują na potrzeby własnej organizacji.

Wybór naszej firmy świadczącej usługi doradztwa to gwarancja współpracy z ekspertami posiadającymi wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Specjaliści SGP- Training & Consulting dostarczą Państwu odpowiedzi na niejasności oraz pozwolą wdrożyć skuteczne i efektywne rozwiązania biznesowe. Usługi doradcze to skuteczny sposób na unikanie popełniania błędów oraz otrzymanie konkretnych wskazówek i narzędzi, które skutecznie mogą zostać wdrożone w firmie.
Oferujemy wsparcie doradcze, które:

 • udzieli odpowiedzi na trudne pytania, a tym samym pozwoli zminimalizować ryzyko popełnienia błędów,
 • dostarcza konkretną wiedzę, wskazówki i narzędzia, które pozwolą wdrożyć skuteczne i efektywne rozwiązania biznesowe,
 • umożliwia uzyskanie obiektywnej opinii zewnętrznego specjalisty w konkretnej dziedzinie,
 • pomaga otrzymać rozwiązania w 100% dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • pozwala uporządkować i zaplanować działania usprawniające procesy w firmie.

SGP - Training & Consulting świadczy usługi w zakresie doradztwa, które obejmuję m.in.:

1. Analizę ryzyka (m.in. FMEA),

2. Problem Solving ( m.in. Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis - RCA), PDCA, 8D), zarządzanie reklamacjami).

3. Core tools (APQP, PPAP, SPC, MSA)

4. Lean manufacturing/ Lean Management(m.in. Kaizen, 5S, TWI, TPM, SMED)

5. Systemy zarządzania/wymagania/ standardy (m.in. ISO 9001, ISO 50001, ISO 14011, ISO 27001, ISO 45001, ISO 13485, IATF 16949; TISAX, VDA 2, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 19)

6. Specyficzne wymagania dla branży motoryzacyjnej, kosmetycznej, spożywczej i opakowaniowej, lotniczej.

7. Doradztwo / konsultacje dla Kadry Zarządzającej (m.in. z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania zmianą, motywowania pracowników, delegowania zadań, zarządzania projektami)

8. Doradztwo/konsultacje dla działów HR (m.in. w zakresie usprawniania funkcjonowania działów HR, rekrutacji pracowników, podejmowania odpowiednich działań antymobbingowych, RODO, zmian w prawie pracy),

9. Audyt procesów,

10. Przygotowania do audytów.

Maszy pytania? Skontaktuj się z nami

Audyty

Na zlecenie Klienta świadczymy usługi audytów, przeprowadzanych zgodnie z najwyższymi standardami jakości, przez doświadczonych ekspertów, audytorów SGP- Training & Consulting.

Realizujemy:

 • audyty dla branży motoryzacyjnej (audyt systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF, audyt procesu wg VDA 6.3, audyt wyrobu wg VDA 6.5, audyty procesów specjalnych CQI),
 • audyt systemów zarządzania jakością ISO 9001,
 • audyt systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485,
 • audyt ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskiem,
 • audyt ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • audyt ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • audyt ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
 • audyt ISO 50001 - System Zarządzania Energią,
 • audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (audyt ZSZJ),
 • audyt systemu zarządzania procesami (ankieta procesów),
 • audyt standardów wdrożonych w organizacji.

Oferujemy audyty:

WEWNĘTRZNE

Audyt wewnętrzny zlecony przez Klienta – to narzędzie do oceny skuteczności i efektywności systemu zarządzania. Dzięki niemu Klient uzyskuje rzetelny obraz funkcjonowania organizacji, stopnia spełnienia wymagań wewnętrznych i zewnętrznych, na podstawie którego może wprowadzić ewentualne zmiany usprawniające i doskonalące. Audyt wewnętrzny dostarcza wartościowych informacji z punktu widzenia możliwości dalszego rozwoju biznesu. Raport końcowy przygotowany przez audytora SGP- Training & Consulting stanowi dla Klienta źródło cennych informacji na temat prowadzonych działań w organizacji oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi (klienta, norm, wymagań prawnych i regulacyjnych).

WSTĘPNE

Audyt wstępny - przeprowadzany w celu oceny wewnętrznych działań i procesów organizacji, w których systemy zarządzania nie zostały jeszcze wdrożone i sformalizowane. Dostarcza on rzetelnego obrazu funkcjonowania organizacji, stopnia spełnienia wymagań wewnętrznych i zewnętrznych oraz pozwala poznać aktualny status w odniesieniu do wymagań, do wdrożenia których organizacja się przygotowuje. Przeprowadzany jest przez doświadczonego audytora SGP-Training & Consulting w „naturalnych” warunkach u Klienta. Ocena następuje m.in. w wyniku przeglądu dokumentacji, wywiadu z właścicielami procesów, zapoznania się z wymaganiami wewnętrznymi w organizacji oraz analizą funkcjonowania procesów. Audytor w raporcie końcowym wpisuje ocenę stopnia przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania, stwierdzone niezgodności z założonymi wymaganiami ISO oraz działania korygujące. Informacje te powinny stanowić podstawę w określeniu zakresu prac wdrożeniowych i związanych z tym kosztów, zasobów, zaangażowania pracowników, czy też ustaleniu zakresu prac zewnętrznego konsultanta i harmonogramu prac wdrożeniowych.

Reasumując audyt wstępny pozwala uniknąć wielu problemów, na które napotyka organizacja podczas wdrażania systemu zarządzania, poprzez ich wcześniejszą identyfikację i skorygowanie błędów zanim zostaną wykryte podczas audytu zewnętrznego.

PRZED CERTYFIKACJĄ

Audyt przed certyfikacją (audyt zerowy) - doskonałe rozwiązanie dla firm, które przed przystąpieniem do audytu certyfikującego chcą się przekonać, czy spełniają wymagania wdrożonego systemu zarządzania. Nasi audytorzy ocenią zgodność i skuteczność wdrożonej normy w Państwa firmie. Wynikiem przeprowadzonego audytu jest pełen raport, zawierający spostrzeżenia poczynione w czasie audytu, ocenę systemu zarządzania w organizacji, z uwzględnieniem stwierdzonych niezgodności i działań korygujących oraz ocenę stopnia przygotowania do audytu certyfikującego.

AUDYT DOSTAWCY

Audyty drugiej strony (audyt dostawcy) - przeprowadzany w przypadku wyboru dostawcy lub jego oceny.

Wybór odpowiedniego dostawcy jest jedną z najważniejszych decyzji biznesowych, która powinna zostać poprzedzona jego oceną. Audytorzy SGP-Training & Consulting dokonują oceny dostawcy, jego zdolności do spełniania wymagań organizacji i jej klientów w procesie wyboru dostawcy. Pozwala to minimalizować ryzyko wyboru nieodpowiedniego dostawcy i problemów w trakcie ewentualnej współpracy z danym dostawcą.

Audyt przeprowadzony podczas nadzoru nad dostawcą służy weryfikacji czy dostawcy i podwykonawcy realizują wymagania odbiorców.

W obu przypadkach audyty prowadzone przez naszych audytorów pozwalają obiektywnie zweryfikować mocne i słabe strony kontrahenta. Prowadzone są one w oparciu o kryteria i zakres zamawiającego usługę. Wynikiem jest pełny, niezależny i obiektywny raport z audytu dostawców i kooperantów. Weryfikacji podlegają wymagania zawarte w kontrakcie/umowie pomiędzy zlecającym a jego partnerami, jak również specjalne wymagania zawarte w systemie zarządzania zlecającego i mogące obejmować obszary uregulowane wymaganymi normami i standardami.

AUDYT PROCESU WG VDA 6.3

Audyt procesu - zapewnia weryfikację spełnienia wymagań danego procesu produkcyjnego lub usługowego. Pozwala dostrzec obszary do usprawnienia np. w aspekcie poprawy jakości, minimalizowania marnotrastwa, czy poprawy terminowości.

AUDYTY PRODUKTÓW

Audyt produktu - zapewnia weryfikację konkretnego produktu pod względem jego wymagań z punktu widzenia klienta. Audyt produktu przeprowadzany jest na gotowym produkcie. Pozwala na zabezpieczenie organizacji przed sytuacjami związanymi z odpowiedzialnością za wyrób i za wady fizyczne.

Gwarantujemy audyty z najnowszymi standardami jakości